[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Výpověď pana Pleskyho z pátku!!!


2005-08-4, 21:32:00 • CzechTek
Výpověď pana Pleskyho z pátku 29. srpna 2005 – nádhera: jasně to dokládá nestoudné lží, kterými nás Policie ČR zásobovala:

...
Otázka: Vlastní uvedená společnost pozemky na okrese Tachov?
Odpověď: Ano, vlastní.
Otázka: O jaké pozemky se jedná?
Odpověď: Jedná se o zemědělské pozemky, tak jak jsou uvedeny ve smlouvě o vstupu na pozemek s panem Václavem Šroubem ze dne 26.7.2005.
Otázka: Vlastníte výpis z katastru nemovitostí k těmto pozemkům?
Odpověď: Ano, vlastním, předložil jsem ho policistům dnešního dne.
Otázka: Můžete se vyjádřit k souhlasu vlastníka pozemku se vstupem na pozemek ze dne 26.7.2005?
Odpověď: Ano, souhlas vlastníka jsem dal, byl podepsán a podpis ověřený notářem, všechny údaje uvedené na tomto dokladu souhlasí a zakládají se na pravdě.
Otázka: Je společnost ITALINVEST s.r.o. vlastníkem pozemků uvedených na souhlasu?
Odpověď: Ano, je vlastníkem všech pozemků, které jsou uvedeny na souhlasu. Byl předložen list vlastníka.
Otázka: Zda pozemky uvedené na souhlasu dala společnost někomu do pronájmu?
Odpověď: Od založení firmy nikdy pozemky nebyly zapůjčeny, nikdy nebyla podepsána žádná smlouva o pronájmu nebo zapůjčení.
Otázka: Znáte osobu Jana Zatloukala, okr. Tachov, který tvrdí, že má pozemky v pronájmu?
Odpověď: Osobu Jana Zatloukala neznám, nikdy jsem ho neviděl a tudíž nemůže mít žádné pozemky pronajaté.
Otázka: K jakému účelu jsou tyto pozemky v současné době užívány?
Odpověď: Tyto pozemky nejsou v současné době nijak využívány a připravujeme výstavbu předváděcích hal a skladových prostorů pro stavební materiál a stavební stroje.
Otázka: Znáte pana Václava Šrouba, který je na souhlasu podepsán, znáte jiné osoby, které Vás požádaly o vydání Souhlasu s užitím pozemků?
Odpověď: Znám pouze pana Václava Šrouba. Viděl jsem ho poprvé asi před třičtvrtě rokem, přišel s nějakým novinářem, snad z Respektu.Mojí osobu vyhledal z toho důvodu, že se na mých pozemcích v Boněvově, okr. Tachov konal festival CZECHTEK v loňském roce. Já jsem se k této události kladně vyjádřil v médiích. Proto mě letos oslovil, zda bych byl ochoten tyto pozemky v Boněvově oficiélně zpřistupnit I letos. Já jsem uvedl, že to není možné, přestože jsem majitelem pozemků, z důvodů právních sporů s těmito nemohu disponovat. Uvedl jsem panu Šroubovi, že jsem jednatelem společnosti, která rovněž vlastní pozemky nedaleko Rozvadova, a ať se tedy na ně jede podívat a jestli budou vyhovující, můžeme se následně dohodnout na vstupu. Jiné osoby neznám a nikdy jsem s nimi nejednal.
Otázka: Nemáte obavu, že v souvislosti s užitím Vašich pozemků akcí CZECHTEK budou tyto pozemky poškozeny?
Odpověď: Pokud se jedná o poškození pozemků v Boněvově, tyto neznamenaly takovou degradaci, která by si vyžadovala velké finanční náklady. Navíc jsem dostal záruky od pana Šrouba a ujištění, že pozemky budou uvedeny na vlastní náklady do původního stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení, to zn. pošlapaná tráva atd. Toto je navíc písemně stvrzeno v Souhlasu se vstupem.
Otázka: Pan Šroub ve své výpovědi uvedl, že si pozval 50/100 lidí, nyní se zde již nachází několik tisíc lidí, které pan Šroub nezná, souhlasíte s tím, aby zde tito lidé pobývali?
Odpověď: S panem Šroubem jsme nehovořili o žádném počtu lidí a pokud pan Šroub do protokolu uvedl, že tam bude určitý počet osob, je tedy na něm aby rozhodl kolik lidí si vpustí na mé pozemky. Proto je na panu Šroubovi, aby rozhodl kolik lidí bude na těchto pozemcích přítomno. Pakliže pan Šroub trvá na konkrétním počtu osob, tyto ať tedy na mém pozemku pobývají, další osoby, které pan Šroub nepozval, jsou pro mě nežádoucí a nepřeji si tedy, aby se zdržovali na mých pozemcích.
Otázka: Jste si vědom, že jako vlastník výše uvedných pozemků zodpovídáte za všechny způsobené škody, porušení veškerých hygienických norem, případné vzniklé ekologické škody a možné poškození majetku na sousedních pozemcích?
Odpověď: Jako majitel pozemků jsem podepsal souhlas se vstupem na pozemek. Pokud se týká eventuelního poškození, nejsem si vědom, že bych byl zodpovědný za způsobené škody jinou osobou. Smlouva je jasná, neboť zavazuje druhou stranu k uvedení pozemků do původního stavu.
Otázka: Jakým způsobem se lze fyzicky dostat na Vaše pozemky, aniž by byly narušeny vlastnická práva majitelů okolních ozemků, neboť tito uvádějí, že nelze vstoupit na Vaše pozemky jinou cestou, než přes pozemky třetích osob?
Odpověď: Nechci polemizovat, neboť tato otázka s panem Šroubem nebyla řešena. Domníval jsem se, že cesta vedoucí na mé pozemky, která je vystavěná Dálniční správou je dostačující a veřejně přístupná. Pakliže majitel této přístupové cesty souhlas nedal, jiná přístupová cesta není možná, ani ji neznám.
...

Skončeno v 10.15 hod.

Vypověděl: Constantin Plesky, Přítomen: mjr. Farmačka, Vyslechl: por. Reich
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Issue: ++++++++++ (05.08.2005, 01:01:04)