[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Výhrady k materiálu předkládaném ministrem vnitra!


2005-09-7, 22:33:00 • CzechTek
Výhrady k materiálu předkládaném Mgr. Františkem Bublanem, ministrem vnitra!(PolicejníStát.cz, 6.-7. září 2005)

Vzhledem k tomu, že jsme zprávu předkládanou p. Bublanem získali před velice krátkou dobou, zveřejňujeme nyní alespoň pracovní verzi výhrad k tomuto tendenčně zaměřenému materiálu. Snažili jsme se zatím alespoň podložitelným způsobem vyvrátit nepřesnosti, nepravdy a manipulace s fakty shromážděné na počátečních stranách tohoto dokumentu (Na dalším obsahu se stále pracuje).

V nejbližších chvílích se budeme snažit publikovat Výhrady ve finální verzi, reagující na celý dokument, včetně všech materiálů tematicky i fakticky s celou věcí souvisejících.

V článku máte zatím alespoň možnost nahlédnout a zhodnotit, nakolik se občany našeho společného státu placení představitelé snaží odčinit své chyby a nakolik se z nich snaží vylhat.

Výhrady k materiálu předkládaném Mgr. Fr. Bublanem, ministrem vnitra

"Zpráva o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005"
Zpracoval David Čermák a tým www.policejnistat.cz, 6. září 2005

Oproti minulé zprávě hodnotíme kladně obsažení materiálů a důkazů získaných po samotné akci Czechtek 2005. V materiálu se však opět objevují nepravdivé a nekompletní informace, včetně těch, na které jsme upozorňovali v minulé zprávě. Materiál na jednu stranu zamlčuje důležitá fakta, na druhou stranu obsahuje informace, které nelze spojovat s konáním a průběhem technoparty.

Hygienické a další zajištění akce přijíždí na místo konání v pátek dopoledne. Mobilní záchody firmy ToiToi v pátek ve 14:00. V zprávě jsou tyto infomace špatně uvedeny.

Předkládací zpráva a některé body zprávy

Materiál obsahuje historii konání technoparty, a to jak v České republice, tak i pro srovnání ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a Francii.

Senát ve svém usnesení ze dne 5. srpna 2005 "žádá  vládu České republiky, aby vyhodnotila zahraniční zkušenosti a případně připravila právní normy, které..."
Je potřeba si povšimout správného označení "zahraniční zkušenosti". Ministr předkládá především právní normy v zahraničí platné, avšak neodráží skutečnou situaci a její vývoj. V příloze najdete shrnutí sociologické studie publikované v mezinárodním sociologickém časopise Déviance & Société ohledně dopadů technoparty a zákonů ve Francii.

Dále se zabývá  přípravou Policie ČR na možné konání technoparty, samotným průběhem zásahu Policie ČR spolu s popisem jednání účastníků technoparty a posouzením oprávněnosti postupu.

Nám. ředitele BIS Mgr. Špaček a nám. ředitele UZSI Ing. Ivo Schwarz popřeli na zasedání výboru pro obranu a bezpečnost dne 9.8.2005, že by účastníci festivalu Czechtek patřili mezi monitorované skupiny osob. BIS ani UZSI se aktivitami kolem Czechteku nezabývá, neboť nehrozí nebezpečí dle zákona 153/1994Sb. Je tedy velmi zarážející velikost policejního opatření v rámci rozkazu policejního prezidenta č. 67/2005.

Před samotným konáním akce však dochází k chybným postupům Policie ČR. Organizátoři nejsou veřejně vyzváni ke spolupráci a namísto toho zde vzniká zásadní napětí.

Mgr. Vladislav Husák uvádí před konáním akce v rozhovoru pro pořad Na vlastní oči TV Nova: "Já bych jim (organizátorům festivalu Czechtek) to vřele doporučoval se dohodnout s nějakým majitelem pozemku, nějaké lokality, louky, statku, nevím jaké další eventuality by přicházely v úvahu – dohodnou se, uzavřou spolu nějaký nájemní vztah, potom je to to nejjednodušší, co můžou udělat, a v podstatě si vymezí pravidla a ta pravidla budou dodržovat – a policie se vůbec ani na to místo nepojede podívat..."

Dne 26.7.2005 však proběhne v celoplošném televizním vysílání informace policejní mluvčí Blanky Kosinové: „Naším cílem je samozřejmě, aby Czechtek neproběhl, ovšem je to otázka, je to otázka správného monitoringu, anebo i toho, jak rychle policie dokáže zareagovat na možné konání."

Organizátoři technoparty podmínku danou Mgr. Husákem a další zákonem nařízená ustanovení splňují. Vzhledem k výroku tiskové mluvčí a k trvající represi ze strany státní správy však mají velmi ztíženou situaci.

Zároveň obsahuje přehled škod vzniklých v souvislosti s konáním předmětné akce, jakož i finanční náklady, které byly vynaloženy.

Většina škod vznikla právě policejním zásahem na inkriminované louce a způsobem jeho provedení. Celková škoda je zde vyčíslena na cca 3 miliony korun. Pro srování lze uvést loňské ročníky festivalu Czechtek, kdy nedošlo k zásadnímu poškození v prostoru akce a okolí. Při uplynulých ročnících také docházelo k manipulaci vyčíslení škod, reálné škody lze však nyní dokladovat.

Zabývá se i následným prošetřením kroků Policie ČR.

V závěru je konstatováno, že dotčené složky Policie ČR jako celek v daném případě, tj. ve stadiu přípravy, průběhu a ukončení akce technoparty CzechTek, postupovaly v souladu s právním řádem České republiky s výjimkou jednotlivých excesů zasahujících policistů.

Domnívám se, že tento závěr již nepřísluší Policejnímu prezidiu ani Ministerstvu vnitra. Žádáme vytvoření opravdu nezávislé komise, která tyto skutečnosti prošetří a umožnění nezávislé činnosti Plzeňského státního zastupitelství.

Průběh zásahu Policie ČR
(číslování shodné s materiálem ministra)

1) Přistupová cesta
Ve zprávě ministr nesouhlasí s názorem, že po takovéto komunikaci (účelová komunikace) by se mohly bez jakéhokoliv omezení a bezproblémově pohybovat stovky motorových vozidel.

Jde o asfaltovou cestu se svodidly a dle Odboru dopravy a silničního hospodářství Plzeňského kraje a platných zákonů měla přístupová cesta zajišťovat dopravní obsluhu pronajatého pozemku. K problémům při nuceném sobotním odjezdu účastníků z louky, kdy byla cesta extenzivně využívána, nedocházelo. Lze tedy říci, že cesta byla schopna pojmout větší nápor účastníků. Její zablokování policií bylo protiprávní a zatím nebylo uspokojivě odůvodněno. Většina následných problémů vyvstala právě díky této blokaci. Dle uvedeného materiálu šlo o presumpci viny.

Předmětná komunikace prý také byla využíváná v rozporu s pr. řádem ČR vzhledem k faktu, že část cesty je v katastru nemovitostí vedena jako lesní pozemek. Tato informace je v rozporu s informací uvedeného Odboru dopravy. Dle mého názoru tato informace byla  zjištěna v poslední době analyticko-právním oddělením MVČR a použita jako stěžejní argument. V minulé zprávě p. Bublana o tomto není zmínky, v závěrečné zprávě OŘ PČR Tachov též ne. Policisté na mistě tuto informaci neznali a nemohli s ní tedy ani operovat.

Materiál také opět nepravdivě hovoří o odstranění překážky na nájedu na obslužnou komunikaci v 8:00 hodin ráno. Dle svědeckých výpovědí byl vyproštěn mezi 2:00 a 3:00, což dle minutovníku přiloženého v ministerské zprávě bylo dříve, než došlo k dopravnímu kolapsu na dálnici D5. V momentě zprůjednění komunikace ji však zablokovaly 2 policejní auta proto, aby ji nemohl zablokovat někdo jiný. Poté následoval dopravní kolaps na dálnici.

Tvrzení o vyproštění v 8:00 je nedokladovatelné, domníváme se, že jde o absurdní manipulaci, která má vinu za dopolední blokaci dálnice převést na účastníky akce.

2) Osočování Václava Šrouba o nekomunikativnosti
Pronajímateli louky V. Šroubovi nebyl poskytován dostatek informací. Na videozáznamech je zachycena jeho komunikace p. Šrouba s Mgr. Pachlem, který však není schopen podat rozumné vysvětlení a s p. Šroubem odmítá vést dialog. Na otázku, jestli si p. Pachl uvědomuje, že protiprávně blokuje přístupovou cestu, odpovídá "ano".

3) Blokování sjezdu z dálnice
Na fotografiích a videozáznamech je dokladována blokace sjezdu z dálnice pořádkovými jednotkami Policie ČR. Tato blokáda je realizována v dolní části sjezdu při napojení na silnici č. 198. Tato silnice je během celého dopoledne úplně neprůjezdná a auta sjíždějící v dálnice D5 nemají ze sjezdu kam pokračovat.

4) Polovina vozidel neměla kupon o zaplacení poplatků za užití využítí dálnic
Jeden z prvních silně zavádějící argumentů, zde by bylo vhodné dokladovat počet uložených pokut. V případě stojících aut na dálnici je jejich ukládaní Dopravní policii velmi zjednodušeno.

5) Blokace dálnice
V koloně uvízly i osoby, které s Czechtekem neměli nic společného. Všichni však měli společný pobyt na rozpálené dálnici v teplotách nad 30 st. Celsia. V těchto podmínkách je prakticky nemožné zabezpečit bezpečný pobyt především starších lidí a dětí. Její zablokování, byť nedbalostí, bylo závažným pochybením Policie ČR.

6) Zprůjednění dálnice
Ve zprávě citovaný nedostatečný počet policistů na vyklizení dálnice není odůvodněný. Chybí informace, že byl  opakovaně použit i vodní stříkač a pořádková jednotka policie.

7) Kácení stromů
Tuto informaci jsem si jel ověřit přímo na místo před zhruba týdnem. Nenalezl jsem žádné pokácené stromy na lesních cestách. Dle všeho pro účastníky, kterým byl zablokován přístup na pozemek, byla šířka lesní cesty dostačující. K jejímu využití by nedošlo, pokud by přístup na pozemek nebyl protiprávně odepřen. Lesní cesty jsou na místě viditelně využívány těžkou technikou, o čemž jsem se na místě osobně přesvědčil a zdokumentoval.

8) Výzvy policie
V pátek policie nevyzývala vhodným způsobem účastníky. Z videozáznamů jsou též slyšitelné výzvy: "Opusťte prostor, toto je nepovolená technoparty!“ Tato informace je značně zavádějící a nesprávná. Dle očitých svědků policisté nebyli správně informováni, jejich informace se různily a k většině lidí se výzvy nedostaly vůbec. Policisté například špatně informovali o poloze pronajatého pozemku. Ten nemohl být díky policejní blokádě geodetem vyznačen.

9) Šetření policie
Z účastníků zatím nikdo nebyl obviněn za konkrétní přečiny, včetně těch, pro které policie konala. Sobotním zásahem navíc způsobila značné škody právě osobám, které ji žadali o pomoc.

10) Petice obyvatel
Tato petice nebyla reflektována. Dokladuje jiný názor obyvatel, než ho vystihuje starosta Přímdy a přilehlých vesnic Ján Sopko.
11) Zpochybnění práce geodeta
Geodet věděl o pohybu lidí na louce. Příjížděl současně se soundsystémy a hygienickým zajištěním během pátečního dopoledne. V tu dobu na louce měl být nízký počet návštěvníků. V uplynulých letech návstěvníci příjížděli během pátečního dopoledne, avšak tentokrát místo Czechteku a situace byla hlavním tématem všech internetových deníků a televize.

12) Policejní zákrok
Zde je velmi sporné používání termínů jako "agresivita ze strany účastníků" ve spojení s "dalších zbraní" apod. Donucovací prostředky včetně slzného plynu byly použity hned od začátku zásahu. Policisté byly postaveni do velmi vypjaté situace. Více informací k policejnímu zákroku je k dispozici v minulých připomínkách, podrobnější rozbor materiálu ministra iniciativa policejnistat.cz připravuje.


Omluvte prosím zveřejnění neúplné verze. Na finální podobě se stále usilovně pracuje. Alespoň z těchto řádků je zřejmé, jakým způsobem je zpráva předkládaná p. Bublanem sepsána.

zdroj: ..:. PolicejníStát.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] (08.09.2005, 01:15:00)
Objevit se píše takto a ne oběvit...
[2] (08.09.2005, 06:15:56)
che che... no jo, no... ;*)))
[3] Ach Bože - ten Paroubek je fakt zmrd! (08.09.2005, 08:37:26)
"Fotografie nasvědčují tomu, že výstup z dálnice nebyl zablokován policií, ale někým jiným," prohlásil Paroubek na tiskové konferenci po zasedání vlády, která projednávala závěrečnou zprávu o zásahu policie na technoparty. Podle zprávy zablokovaly příjezdovou cestu na pronajatý pozemek a tím i celý sjezd z dálnice kamiony s hudební aparaturou.
[4] SunYaC: Hm, "zablokován někým jiným"... (08.09.2005, 15:13:02)
Ten sjezd z dálnice přece zablokovali alieni! Poslal je tam Ashtar Sheran, velitel Vesmírné flotily. To se nám asi snaží pan (bohužel) předseda vlády tak tajuplně naznačit.