[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Jak podat podnět ombudsmanovi?


2005-11-30, 8:45:00 • CzechTek
Jak se obracet na veřejného ochránce práv

Jaké je poslání veřejného ochránce práv (dále jen ochránce)?

Veřejný ochránce práv v České republice působí podle zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, a to k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud:
 – je v rozporu s právem nebo
 – neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo
 – jsou nečinné.

Jakých institucí se může stížnost týkat?

- Ministerstev a jiných správních úřadů s působností pro celé území státu a správních úřadů jim podléhajících,
- České národní banky, pokud působí jako správní úřad,
- Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
- orgánů územních samosprávných celků (obcí, krajů) při výkonu státní správy (v přenesené působnosti), nikoli však, pokud obce rozhodují při výkonu samosprávy (v samostatné působnosti),
- Policie České republiky, nikoli však tehdy, pokud vystupuje jako orgán činný v trestním řízení,
- Armády České republiky a Hradní stráže,
- Vězeňské služby České republiky,
- zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova a ochranné léčení,
- veřejných zdravotních pojišťoven,
- orgánů soudu při výkonu státní správy (tedy v podstatě v případě prodlev v řízení, nečinnosti soudů a nevhodném chování soudců).

Kam pravomoc ochránce nesahá? Čím se zabývat nemůže?

Ochránce není institucí všemocnou. Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, mu sice dává rozsáhlá oprávnění provádět v jednotlivých věcech důsledná a nezávislá šetření, nemá právo v žádném případě nahrazovat činnost orgánů státní správy a nemůže měnit nebo rušit jejich rozhodnutí. Při zjištění pochybení však může požadovat od úřadu či instituce, aby zjednaly nápravu. Zákon také nedává ochránci právo vstupovat do soukromoprávních sporů mezi občany (včetně sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli) do soudních sporů, není odvolacím místem a ani jinak nemůže ovlivňovat výkon soudní moci. Působnost ochránce se tak nevztahuje na:

- Soudy všech stupňů a typů v jejich rozhodovacích pravomocích, dále pak na
- Parlament, prezidenta republiky a vládu,
- Nejvyšší kontrolní úřad
- zpravodajské služby České republiky
- orgány činné v trestním řízení a státní zastupitelství

Jak má správně vypadat podání?

I když samotné vyřizování podnětů ochráncem není svázáno mnoha formálními pravidly, zákon ukládá dodržení několika náležitostí podnětu. Jejich respektování ihned při prvním kontaktu pomůže nejen ochránci ale i stěžovateli tím, že zabrání zbytečné korespondenci, spojené s doplněním podnětu. Podnět může být učiněn (doplněn) písemně nebo i ústně do protokolu v sídle veřejného ochránce práv v Brně, Údolní 39, podněty lze přijímat i elektronickou poštou na adrese podatelna@ochrance.cz, která obsahuje i formulář podání se všemi náležitostmi. Je třeba, aby podnět podala sama osoba, která se dožaduje ochrany svých práv. Podnět nelze podávat ve prospěch jiných svéprávných osob. V případě, že je podáván podnět v zastoupení jiné osoby, je třeba oprávněnost tohoto úkonu doložit její plnou mocí či jiným dokladem s uvedením rozsahu oprávnění.

Podnět by měl vždy obsahovat:
- Vylíčení podstatných okolností, včetně sdělení, zda a s jakým výsledkem, byla věc předložena i jinému orgánu,
- jméno, příjmení, bydliště (příp. akceptovanou plnou moc zástupce),
- u právnické osoby název, sídlo a osobu oprávněnou jejím jménem jednat,
- označení úřadu či úřadů, případně jméno a příjmení úředníků, proti nimž podnět směřuje,
- doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě,
- pokud se podnět týká rozhodnutí, je třeba přiložit jeho stejnopis (kopii).

Více se můžete dozvědět na webových stránkách ..:. Ochrance.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] čeho? (30.11.2005, 10:43:20)
jak prodat ombudsmanovi oběd???
[2] Jitka: A proč? (02.12.2005, 01:04:22)
Stejně nic nevyřeší a to dokázal právě v kauze CzT. Poslouchala jsem jeho vyjádření a prostě selhal. Není hoden tohoto postu.