[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Senátor Pavlata: Policie vycházela ze zásady, že nejlepší obranou je útok


2005-12-10, 7:55:00 • CzechTek
Senátor Pavlata: Policejní postup – nejlepší obranou je útok
(Parlament ČR, Senát, 8. prosince 2005)

Přinášíme celé znění vystoupení senátora Josefa Pavlaty v rozpravě o CzechTeku na čtvrteční senátní schůzi. Senát ve čtvrtek 8. listopadu 2005 policejní zásah znovu odsoudil a požaduje vysvětlení od předsedy vlády. Protože je nespokojen i s dosavadními výsledky vyšetřování vyžádal si i zprávu o výsledcích šetření přestupků a trestných činů. Chce také iniciovat vyčlenění policejní inspekce z pravomoci ministra vnitra. (Mezititulky jsou redakční.)

Do ležícícho se prostě nekope
Pane předsedající, dámy a pánové. Já bych nejprve prostřednictvím pana předsedajícího vzkázal panu kolegovi Macákovi. Těžko bychom dneska měli rozřešit to, zda akce byla či nebyla legální, ale jedno je jisté. Do ležícího se nekope, ani kdyby byla akce legální nebo nelegální. Do ležícího se prostě nekope.

Nejlepší obranou je útok
Tolik na úvod a nyní k tomu, proč jsme se sešli. My jsme se sešli proto, abychom dnes přijali nějaké stanovisko ke zprávě o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technopárty Czech Tek 2005. Tato zpráva obsahuje ve svém závěru tvrzení, že dotčené složky Policie ČR postupovaly v daném případě v souladu s právním řádem ČR s výjimkou jednotlivých excesů zasahujících policistů. Vychází pravděpodobně ze zásady, že nejlepší obranou je útok.

Nemáš dálniční kupon, dostaneš do držky
Zpracovatel zprávy opomíjí, některé významné skutečnosti, jiné zamlčuje a ve vztahu k účastníkům technopárty, zejména tam, kde vyjmenovává správní delikty a trestné činy, kterých se měli účastníci dopouštět používá účelově ustanovení dotčených zákonů s cílem vytěžit z jednání účastníků technopárty co nejvíce deliktů proto, aby bylo možné jednání policie obhájit i z hlediska práva. Ve snaze obhájit mimořádně brutální policejní zákrok zpráva zmiňuje některá jednání účastníků technopárty jako například zcela ojedinělé přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, asi absence silničního kupónu části motorových vozidel, otáčení vozidel do protisměru, uvíznutí kamionu na dálnici apod. Dále údajné přestupky podle zákona o lesích, porušení zákazu rozdělování ohně, porušení zákazu kouření v lese, porušení zákazu táboření mimo vyhrazená místa a také přestupky rušení nočního klidu. Tento přestupek měli způsobit účastníci, kteří přijížděli vlakovými spoji na místo technopárty.

Bublanova zpráva obsahuje poze spekulace
Je třeba říci, že zjištění výše uvedených ojedinělých přestupků, jejichž vyčíslení a konkretizaci zpráva zcela postrádá, nemůže být důvodem pozdějšího služebního zákroku pod jednotným velením. Zpráva dále obsahuje rozsah a intenzitu policejního zákroku s poukazem na to, že s ohledem na vysoký počet shromážděných osob, v jejich řadách se mohli nacházet pachatelé trestných činů a přestupků, nebylo možné páchání trestných činů a přestupků zamezit jinak, než osoby shromážděné na pronajaté louce a přilehlých pozemcích za použití donucovacích prostředků rozptýlit. Toto tvrzení je jistě velmi závažné, nemůže ale nahradit nedostatek, že zpráva obsahuje pouhé spekulace o spáchaných správních deliktech a trestních činech. Chybí přesná čísla o zjištěných činech, zahájených řízení a jejich výsledcích, pouze v závěru je údaj trestních řízení vedených v souvislosti s technopárty.

Spekulativní závěry opravněnost zákroku neomlouvají
Je však třeba říci, že tento údaj je naprosto marginální, zanedbatelný, protože k donucovacím prostředkům obecně smí sáhnout policie podle § 38 odstavec 2 zákona o policii pouze v zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní a majetku, o ochraně veřejného pořádku proti osobě, která je ohrožuje. Při provádění služebních zákroků a služebních úkonů je policista povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újmy a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného služebním zákrokem nebo služebním úkonem.

O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje policista podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného služebním zákrokem. Přitom použije takového donucovaného prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání. Policista je povinen dbát, aby použitím donucovacího prostředku nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání – cituji § 38 odstavec 4 a 5 – a je nesporné, že ze strany účastníků technopárty došlo k jednotlivým porušením právních předpisů. Předložené spekulativní závěry o spáchaných deliktech ale nijak oprávněnost zákroku neomlouvají. Velkým nedostatkem zprávy je také to, že postrádá jakoukoli reflexi a konkretizaci jednání policistů tam, kde nezákonnost jejich jednání připouští. V textu se objevilo: s výjimkou ojedinělých excesů zasahujících policistů.

Výsledky vyšetřování je třeba přezkoumat
Celkově zpráva neuvedla uspokojující vysvětlení pro to, proč byl zásah veden v tak značné intenzitě, proč bylo policií v takovém rozsahu zasaženo do práva pokojně se shromažďovat, svobody pohybu a nedotknutelnosti osoby jednotlivých účastníků. Zpráva naopak svojí zjevnou účelovostí posiluje přesvědčení, že policejní akce byla předem naplánovaná a celkově naprosto nezvládnutá. Po včerejším zjištění, co se týče závěrů vyšetřování inspekce ministerstva vnitra, kdy jsme se dověděli, že čtveřice chebských policistů, kteří brutálně zbili jednoho z účastníků červencové technopárty v Mlýnci nebude trestně stíhána, protože zasahující policisté neporušili zákon, tak to ve mně vyvolává mrazivý pocit při pohledu na záběry, na kterých je vidět, jak dnes již bývalí, bývalí příslušníci pořádkové jednotky kopou a tlučou do jednoho z neozbrojených účastníků technopárty. Ze záběrů, které měla inspekce k dispozici je jasně zřejmé, že účastník technopárty nebyl v době zásahu policie nijak ozbrojen a jeho jednání nijak neodůvodňovalo zásah čtyř těžkooděnců v takové intenzitě použití donucovacích prostředků jako kopy do nohou, těla, aniž by ze záběrů vyplývalo, že mladík na policisty útočí, útočil nebo se chystal útočit a také mnohonásobné údery tomfou. To vše bylo zcela jistě v rozporu se zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii ČR. Samozřejmě, že poškozený proti tomuto rozhodnutí má možnost podat stížnost. Věřím, že tak udělá. Rozhodnutí může přezkoumat dozorující státní zastupitelství i z vlastní iniciativy a je na místě, aby nezávislé státní zastupitelství, které na rozdíl od policie a inspekce ministerstva není ve vztahu podřízenosti k ministerstvu vnitra rozhodnutí přezkoumalo. To doufám, že se stane. Já zatím děkuji za pozornost.

kompletní stenozáznam zde ..:. Senát.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: