[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Stanislav Penc uvádí konkrétní lži ministra vnitra Františka Bublana


2006-01-24, 9:55:53 • Média
Ještě k trestnému činu pomluvy
( Stanislav Penc, Britské listy, 23.ledna 2006 )

Bojovník za svobodu Stanislav Penc využívá trestného činu pomluvy, který kritizují mezinárodní právní a lidskoprávní organizace jako pozůstatek komunistického režimu, který omezuje svobodu slova. Paradoxně píše ze stránek, které nazývá "Něco pro svobodu" :-) Zde je jeho zdůvodnění, proč to dělá.

Podle § 206 odst. 1,2 tr. zákona se trestného činu dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, přičemž uvedený čin spáchá tiskem, rozhlasem, televizí, nebo jiným obdobně účinným způsobem. Základními obligatorními znaky skutkové podstaty trestného činu jsou objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka. Individuálním objektem trestného činu pomluvy je ochrana vážnosti, cti a dobré pověsti člověka, které mohou být pomluvou ohroženy. Podstatou objektivní stránky je sdělení nepravdivého údaje, který je způsobilý zasáhnout chráněný objekt trestného činu pomluvy.

Posledním obligatorním znakem skutkové podstaty trestného činu je subjektivní stránka zavinění, vztahující se ke všem znakům skutkové podstaty. Zavinění musí zahrnovat skutečnost, že sdělený údaj je nepravdivý a současně způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost osoby dotčené pomluvou , a musí se jednat o zavinění ve formě úmyslu, kdy v daném případě postačuje i úmysl nepřímý ve smyslu ust. § 4 písm.b) tr. zákona, kdy pachatel je srozuměn s tím, že jednáním může porušit či ohrozit zájem chráněný trestním zákonem a pro případ, že tak učiní, s tím byl srozuměn. Skutková podstata jakéhokoli trestného činu pak musí být naplněna i po stránce materiální, kterým je příslušný stupeň společenské nebezpečnosti ve smyslu ust. § 3 odst. 1 tr. zákona.

K naplnění objektivní stránky trestného činu pomluvy podle § 206 odst. 1 musí být ohrožovací schopnost dána ve značné míře, musí jít o ohrožení zásadnějšího charakteru a je třeba hodnotit i další související okolnosti.

Fakta:
Na 15. schůzi Senátu konané 3.srpna 2005 v bodě: Postup Ministerstva vnitra ve věci zásahu proti účastníkům CzechTek, která byla celá vysílána v České televizi a byla ji věnována velká pozornost jak ze strany sdělovacích prostředků tak i občanů, ministr vnitra František Bublan prohlásil:“Před rokem ještě můj předchůdce vykonal určité jednání s panem Johnem Bokem a panem Pencem, který je zde na galerii přítomen, a tam bylo dohodnuto, že až bude příště nějaká technoparty, organizátoři oznámí tuto věc a že se dokonce Ministerstvo vnitra pokusí vyhledat nějakou lokalitu, nějaký vojenský újezd nebo nepoužívané letiště, prostě cokoli, co by bylo vhodné pro konání této akce. Taková byla ústní dohoda.“

K tomuto tvrzení vystoupil senátor Jaromír Štětina a řekl: „Na začátku naší diskuse jsme negativně zhodnotili moji žádost, aby mohl vystoupit pan Penc. Pan Penc mě mezitím poprosil, abych tady reprodukoval dvě jeho poznámky. Já je pokládám za velmi důležité a chtěl bych, abyste je vyslechli.V první poznámce pan Stanislav Penc říká: „Není pravda, že jsem slíbil oznámit místo letošního CzechTeku, jak řekl před několika minutami pan ministr. Naopak jsem opakovaně žádal o jednání, které do doby demonstrací neproběhlo. To, co řekl pan ministr, je jeho další lež.“ Tolik pan Stanislav Penc….“

Tímto byl František Bublan jasně upozorněn na jím prezentovanou informaci, která se nezakládá na pravdě. I přesto dva dny poté Bublan v Otázkách Václava Moravce vysílané 5. srpna 2005 nepravdivou informaci znovu zopakoval. Uvedl totiž, že jeho předchůdce. Stanislav Gross se setkal s aktivisty za lidská práva Stanislavem Pencem a Johnem Bokem a dohodl s nimi možnost konání letošního Czechteku v některém z vojenských prostorů. Podle Bublanova vyjádření se však „již nikdo neozval“.

Na toto Stanislav Penc s Johnem Bokem reagovali otevřeným dopisem, kde mino jiné uvedli, že se nikdy nevydávali za pořadatele či organizátory Czechteku, jak se pan ministr snažil svým vystoupením divákům České televize sugerovat. Již od loňského roku se zajímají výhradně o legalitu a legitimitu postupu orgánů veřejné správy v souvislosti s konáním Czechteku. Vylučujeme možnost, že by pan Bublan výše uvedené nepravdivé údaje uvedl neúmyslně. Téměř totožně se totiž vyjádřil i na jednání Senátu Parlamentu ČR dne 5.srpna 2005, kde byl posléze na nepravdivost svých výroků upozorněn. To mu však nebránilo, aby je v dnešním vysílání České televize nezopakoval. John Bok a Stanislav Penc se budou proti pomluvám pana ministra Bublana bránit prostředky trestního i občanského práva.

Trestní oznámení jsme v té době nepodali, jelikož jsme stále žili v domnění, že za jistých okolností může jít o šíření nepravdivého údaje neúmyslně. Na 28.10.2005 v předstihu Stanislav Penc ohlásil dle zákona shromažďovacího v řadě měst České republiky protestní shromáždění spojená s koncerty. Minstr vnitra František Bublan osm dni před tímto datumem pronesl na 47. schůzi v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR během rozpravy k bodu: Zpráva o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005 toto: Jsou za tím velké peníze. Mně to trošku potvrdil i exprezident Havel, s kterým jsem o tom mluvil a který potom už v těch pozdějších dobách se k tomu příliš nehlásil. Je to byznys určitých lidí, tak nedávejme tomu nějakou takovou ideologickou nálepku, že je to pouze snaha mladých lidí se bavit. Oni třeba se chtějí bavit, ale ti organizátoři, kteří stojí v pozadí a nikdy nevystoupí dopředu, protože nechtějí být známí, tak ti skutečně na tom vydělávají dost velké peníze. A ti budou neustále iniciovat další podobné akce a případně i protesty.

Penc emailovým dotazem na tiskový odbor Ministerstva vnitra žádal vysvětlení shora uvedeného. Do dnešní doby zůstal bez odpovědi.

Bublan v rozhovoru pro Hospodářské noviny ze dne 6. ledna 2006 s názvem: František Bublan: Už v disentu jsem seděl vedle komunistů, nepravdivě tvrdil na otázku novináře, údaje, které se nezakládají na pravdě. Bublanova odpověď na otázku proč bych se nemohl zeptat ministra vnitra na stejnou věc vícekrát odpověděl: „Já vím, ale je to takový ten způsob, jak docílit toho, že se stokrát opakovaná lež stane pravdou. On se neptal, on to vlastně konstatoval a já mu to vyvracel a dokládal. Kdyby mě potkal počtvrté, zeptal by se znova. Považuji to od něj spíš za schválnost“.

Není pravdou, že bych od ministra vnitra obdržel na inkriminovanou otázku odpověď, ani není pravda, že by mě cokoli v této věci vyvracel.Na mojí otázku František Bublan odpověděl, na tiskové konferenci MV konané dne 1.srpna 2005, že nezná to jméno a na dotaz nemůže odpovědět. Na další tiskové konferenci dne 3.8.2005 na stejný dotaz bylo tiskovou mluvčí ministerstva vnitra odpovězeno, že se má zeptat nadřízeného onoho policisty. Za tuto otázku byl na základě trestního oznámení právě zmiňovaného ředitele Tachovské policie obviněn s trestného činu pomluvy dle § 206 ods 1,2 tr. zákona. Obvinění jako nedůvodné po nějaké době státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 zrušila a uložila policejnímu komisaři, aby ve věci znovu jednal a rozhodl. Doposud se tak nestalo.

Stanislav Penc podal trestní oznámení na Františka Bublana, toho času Ministra vnitra ČR pro opakované a záměrné lži ze strany zmíněného úředníka především proto, aby nebylo nepotrestaným zvykem používaní dezinformací a lží během hledání věcného řešení ve věcech fungování demokratického systému v ČR. Trestní právo na rozdíl od občanského obsahuje jako formu trestu zákaz činnosti.

zdroj: ..:. Blisty.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: