[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Inspekce odložila případ slzných granátů vhozených do automobilu na CzechTeku


2006-01-24, 19:00:00 • Vládní lži a jiná svinstva
Slzák v autě plném lidí je podle Inspekce MV pouze epizoda
( Kozy.cz, 24.ledna 2006 )

Ani precizní dokumentace,svědectví, fotografie a lékařské zprávy nepřiměly Inspekci MV, aby potrestala viníky z řad příslušníků Policie ČR

Během zásahu proti účastníkům tanečního setkání Czechtek 2005, který byl podle ministerstva vnitra pod jednotným velením, byla řada lidí bezdůvodně zbita a zraněna.

Jeden z příkladů takovéhoto chování je i případ mladíků z Teplic, kteří na pokyn policistů svým autem vjeli na místo jim určené. Tam byli nejenom napadeni policisty, ale byla jim dýmovnicí vhozenou do jejich automobilu způsobena značná škoda na majetku. Inspekce MV případ vyhodnotila tak, že když se policisté nedají ztotožnit, celou věc odložila s poukazem na trestní řád. Tedy, že se podle ní nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání. Inspekce nejen, že nevedla k zodpovědnosti velitele zásahu pod jednotným velením, ( který mimochodem není doposud znám), ale dokonce v usnesení konstatuje: poškození vozidla a uhození poškozeného tonfou jsou dvě, z mnoha epizod tohoto služebního zákroku policie ČR.

V tomto kontextu jen dotváří celou dnešní atmosféru u Policie ČR to, že policista Miroslav Šoulej, který je podepsán pod protokolem jako schvalující a vedoucí oddělení, podal deset dní před tímto podpisem žádost o uvolnění z místa vedoucího a ten samý den, tedy 22.12. 2005, požádal o uvolnění ze služebního poměru příslušníka Policie ČR. Jak řekl ve svém vyjádření Miroslav Borník, ředitel Inspekce ministra vnitra: " žádost tohoto typu může služební funkcionář reagovat pouze tak, že jí vyhoví".

Rozhodnutí Inspekce ministra vnitra o odložení věci

Inspekce ministra vnitra 8.oddělení
Nádražní č. 2
30628 Plzeň
Č.j. IN-237/08-TČ-2005

Ústi nad Labem 22.12.2005

Usnesení Podle § 159a, odst. 4 trestního řádu o d k l á d á m věc – podezření ze spáchání trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele a poškozování cizí věci podle ustanovení §§ 158, odst.1, písmeno a),b) , 257, odst. 1 trestního zákona, kterých se mohl /i/ dopustit neznámý/í/ policista/é/ Policie České republiky dne 30.7.2005 ve večerní době u obce Mlýnec u Tachova tím, že jako veřejný/í/ činitel/é/, v úmyslu způsobit jinému škodu, při služebním zákroku policie ČR pod jednotným velením, proti účastníkům hudební akce nazvané jejími organizátory .,CZECH TEK 2005" a při použití donucovacích prostředků podle zákona o policii ČR vhodil/i/ dva iniciované slzné granáty do kabiny motorového vozidla Škoda Favorit RZ**** , čímž došlo k poškození interiéru vozidla majitele Ondřeje ****, nar. 1983, bytem Teplice a byla mu způsobena škoda 11.440.-Kč a dále neznámý policista bezdůvodně napadl úderem tonfou poškozeného Pavla ****1981, bytem Teplice a způsobil mu tím masivní otok levé dolní končetiny pod kolenem bez pracovní neschopnosti a bez omezení v běžné denní a pracovní činnosti

neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání

Odůvodnění
Dne 31.7.2005 u 00 PČR Bor u Tachova učinil Ondřej-****oznámení o poškození svého motorového vozidla neznámým policistou ČR. K věci podal vysvětlení. Vozidlo zde bylo ohledáno. Oznámení bylo postoupeno k prověřování policejnímu orgánu 8. oddělení IMV Plzeň. Dne 18.8.2005 byly dle §158/3 trestního řádu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z výše uvedených trestných činů.

Oznamovatel **** pak podal podrobné vysvětlení policejnímu orgánu. Domnívá se, že vhození dvou slzných granátů do jeho vozidla pootevřeným oknem u řidiče neznámým/i/ policistou/y/ nebylo náhodné. Naopak, bylo vedeno v úmyslu, způsobit mu škodu na jeho majetku. Doložil rovněž cenovou kalkulaci opravy vozidla v čásice 11.440.-Kč.

Podobně se k věci vyjádřil spolujezdec **** a další svědek Jan **** Kromě toho **** uved, že bez jakékoliv příčiny, po opuštění zadýmeného vozidla, byl napaden neznámým policistou, který jej uhodil tonfou do levé nohy pod kolenem a způsobil mu zranění. Po návratu do svého bydliště navštívil lékaře. Zranění však nebylo natolik vážné, aby nemohl vykonávat svoje běžné denní a pracovní činnosti. Nijak se neléčil. Krátce po napadení brutálního policistu v přilbě, který neměl identifikační číslo, vyfotil.
Tato a další fotografie byla na nosiči CD zaslána policejnímu orgánu spolu s doplněním oznámení zmocněncem poškozených.

V průběhu prověřování byly pak policejním orgánem provedeny veškeré úkony, které měly pomoci zjistit totožnost policistů, kteří se měli shora popisovaných jednání dopustit, aby mohli být vyzváni rovněž k vysvětlení. Bez kladného výsledku pro tento případ byly vyhodnoceny veškeré videozáznamy, pořízené jak samotnou policií, tak účastníky akce a dalšími subjekty.

Dodatečně byly poškozeným **** vydány dva vyhořelé slzné granáty. Byla provedena jejich expertiza. Z odborného vyjádření z oboru pyrotechnika bylo zjištěno, že se jedná o vyhořelé ruční slzné granáty RGSL-85, používané jako donucovací prostředek policií ČR. Při své iniciaci jsou schopné žárem způsobit poškození interiéru motorového vozidla. Pro hoření musí být dosažena teplota 800 stupňů C. Ze závěrů expertizy rovněž vyplývá, že tyto prostředky nesmějí být používány v uzavřeném prostoru menším než 5m3. Tento závěr koresponduje s článkem 2, odstavce 3, závazného pokynu policejního prezidenta číslo 78/2002, kterým se stanoví zásady pro používání donucovacích prostředků příslušníky policie ČR. Slzotvorné prostředky policista použije zejména na volném prostranství......

Podle fotografie, pořízené poškozeným ****, byl rovněž zjišťován policista, který mu měl způsobit úderem tonfou zranění na levé noze. Byl ustanoven policista s neúplným služebním číslem. Totožnost policisty, který uhodil ****, se však zjistit nepodařilo.

Služební zákrok policie ČR proti účastníkům hudební akce "CZECHTEK 2005" byl veden podle ustanovení § 42 zákona o policii ČR, tedy pod jednotným velením. V rámci tohoto zákroku bylo jednotlivým zakročujícím policistům povoleno použít donucovací prostředky podle § 38, odst.1 tohoto zákona, z důvodů uvedených v § 38, odst.2 tohoto zákona. Předchozí výzvy Policie ČR k účastníkům akce k opuštění prostoru se zcela minuly účinkem, docházelo k narušování veřejného pořádku, napadání samotných policistů a ničení majetku. Zásady používání jednotlivých donucovacích prostředků příslušníky policie ČR jsou zakotveny v Závazném pokynu policejního prezidenta č. 78/2002. Vezme-li se v úvahu tvrzení poškozených, některé z nich mohly být neznámými policisty ČR skutečně porušeny.

Poškození vozidla **** a uhození poškozeného **** tonfou jsou dvě, z mnoha epizod tohoto služebního zákroku policie ČR. Bohužel nebyli zjištěni konkrétní policisté, kteří se měli popisovaných jednání dopustit. Nemohli být tedy slyšeni k důvodům svého konání. Tvrzení poškozených, podepřené obrazovou dokumentací o tom, že na nich nebo na jejich majetku byla neznámými policisty páchána trestná činnost neznamená, že se tak skutečně stalo. Na druhou stranu nebyla tato tvrzení nijak vyvrácena. Policejní orgán jim dal proto za pravdu a připouští, že mohlo dojít ke spáchání výše uvedených trestných činů. Policisté, podezřelí z protiprávního jednání, však nebyli ani důsledným prověřováním věci zjištěni.
Policejní orgán proto rozhodl po pečlivém zváženi tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.


POUČENÍ : Proti tomuto usnesení lze do t ř í dnů od jeho doručení nebo vyhlášení podat stížnost u orgánu, který jej vydal. Stížnost má odkladný účinek.

Zpracoval: mjr.mir. Václav Pabiška

Schvaluje: plk. Mgr Miroslav Šoulej – vedoucí oddělení

Pozn. Zvýraznění textu je redakční úprava.

zdroj: ..:. Kozy.cz :.Stránky postižených mladíků, které obsahují výpovědi, lékařské zprávy, fotografie a další podrobnosti k celé věci jsou ..:. zde:.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] zmrdi... (25.01.2006, 04:44:39)
no to sou ale zkurvený zmrdi!
[2] (25.01.2006, 08:22:30)
A to jako kdo?
[3] Jan Ringoš: komedie (25.01.2006, 08:49:46)
Takže se to stalo, ale vlastně se to nestalo, nikdo nikomu nic neudělal, a všichni jsou spokojení. Ale asi jsme ani jiný výsledek čekat nemohli :-/
[4] hraničníkámen: (25.01.2006, 09:00:33)
No já to chápu tak, že Inspekce nenašla konkrétní viníky. A i kdyby je našla tak by jim těžko dokázala nějaký ten trestný čin.Nečekal snad nikdo že se přijdou přihlásit:):):):).
[5] suttek: Náborový leták Police ČR (25.01.2006, 09:07:13)
Chce se Vám pachát beztrestně zločiny?

Oblečtě uniformu policie a zúčastněte se našeho zákroku pod jednotným velením!


[6] james: (25.01.2006, 09:07:45)
Akorát nechápu to neúplný číslo.To si jako půlku vygumoval, nebo jak? Ale jinak ohledně těch granátů tam píšou hovadiny. Po iniciaci má povrchovou teplotu 200 stupňů a obdobné typy se užívají u armády a policie všude na světě právě k tomu aby dostali určené osoby ven z nějakých prostor.Proto je tam zřejmně i to slůvko zejména, místo třeba musí.
[7] jana: (25.01.2006, 09:09:13)
suttku Ty jsi vážně pomatenej:):):)
[8] Josef: (25.01.2006, 09:14:18)
Chce se Vám beztrestně házet kameny na lidi a vydávat to za boj za demokracii ?
Zežmoulejte si vlasy, naperte do sebe nějaký svinstvo, vyberte si sociálku na poště a jeďte dělat bordel na Czechtek.Když to bude před volbama, tak se s Váma bude i někdo bavit. Chvilku:):):).
[9] reverend_cz: (25.01.2006, 09:15:16)
No když se podíváš na ty plasty jako dopadli v autě, tak to asi nebude 200C. Domnívám se taky že tyhle dýmovnice při vysoké koncentraci určitě taky při nadýchání udělají neplechu v plicích... proto asi těch 5m3...

[10] suttek: (25.01.2006, 10:28:21)
jana: to neni pomatenost, jen logicky závěr ;)
[11] james: (25.01.2006, 10:31:20)
No právě pro tu neplechu se užívají. Aby osůbka prostor opustila. Jinak to má fakt 200 stupňů a jak tady čtu odbornou literaturu, tak proto, aby se to nedalo házet zpátky. Teda holýma rukama. Holt příště zavřít okna, nebo přijít pěšky.
[12] suttek: (25.01.2006, 10:36:11)
james: snazis se naznacit, ze v aute byly nebezpecne osoby, ktere bylo nutne vyhnat ven slznzm plynem ?!
[13] (25.01.2006, 10:37:56)
Tak jednak to nejsou zločiny, jednak se to dá trestat (jako všechno ostatní) pouze tak jak to umožňuje současná právní a hlavně právněprocesní úprava.Policajti jsou mnohdy mamlasové,ale zločince hledej jinde.
[14] suttek: (25.01.2006, 10:48:00)
aha tak hodit nekomu slzak do auta a pak ho mlatit neni zločin?
[15] james: Hele suttek netlač mně do tábora nepřátel svobody:):) (25.01.2006, 10:48:17)
Já nic nenaznačuju. Už jenom proto, že jsem tam nebyl. Držím se faktů a ty jsou jaký jsou. Tj. že se užití v uzavřených prostorách nevylučuje, že teplota je 200 grádů, a jestli to benga použijí tak na základě vlastního uvážení. Konec. Jestli to uvážení bude špatný nebo dobrý neřeší už ten policajt. To řešila ta inspekce a došla k čemu došla. Ten matroš asi nejspíš zas tak precizní nebyl. Respektive z něj asi nejde říct kdo to do toho auta hodil. No a i kdyby se tam usmíval do kamery, tak mam dojem, že by mu museli prokazovat úmysl a to nevim nevim.
[16] (25.01.2006, 10:51:09)
Suttku byť se Ti to nelíbí tak není. Může to být přestupek za určitých okolností a taky trestný čin ale to je v tomto případě téměř vyloučeno. Zák. 200/90Sb. a 140/1961Sb.
[17] suttek: (25.01.2006, 10:51:46)
Josef:
na Czechtek se nejezdi kvuli rvani s Policii,
vlasy snad dnes muze mit kazdy jaky chce
drogy muze taky kazdy uzivat podle sveho uvazeni
technar=socialka? pekna blbost

[18] suttek: (25.01.2006, 10:55:57)
james: ok, a co zodpovědnost jednotlivych velitelů

odmitam se smirit s tim, ze za to co se tam delo neponese nikdo zodpovednost

domnivam se, ze minimum, na kterym se shodnem je ze zasah nebyl proveden profesionalne, coz je hodne diplomaticka formulace
[19] suttek: (25.01.2006, 10:58:27)
trestny cin?
priznavam nejsem pravnik, diky za odkazy na zakony, zkusim se na ne podivat
[20] suttek: neuplny cislo (25.01.2006, 11:02:18)
james: asi si zapamatoval pouze cast nebo se mu podarilo vyfotit pouze cast, ale vzhledem k tomu, ze si jeste cisla menili mezi sobou asi neni sance ho dohledat


[21] Josef: (25.01.2006, 11:26:12)
Na czechteku se na policii hážou šutry. Policajt při jednotném velení=zločinec, rovněž blbost.
[22] james: (25.01.2006, 11:35:03)
No jenže z toho článku to plyne, že neúplnost toho čísla jde na vrub tomu bengovi, tak proto to nechápu. Jinak máš pravdu zákrok proveden profesionálně nebyl.Ale to není asi nikdy.Dokumentace zákroků třeba v USA v Seatlu, nebo ve Francii je mnohdy ještě horší.Podle mne bylo hlavně špatně to že mnohde se nerozlišovalo kdo je útočník a kdo je tam na čumendě.
[23] james: 4suttek (25.01.2006, 11:43:01)
JInak ten velitel to vidí asi takhle: Rozejděte se. Nic. Rozejděte se Nic+nadávky a urážky. Rozejděte se nebo použijeme to a to. Jdi do píči atd.
O.k. dav vytlačit. Letí první předměty.Pomalu postupují a předměty stále přilétají.Vodní dělo a slzný plyn. Celkem nulový výsledek. Lidé kteří nechal projít na jeho muže zezadu také cosi házejí. Policajtům došla trp+ělivost a kdo se jim dostane do rukou má tzv.posekáno. To je možná ten moment kdy by měli udržet nervy ale to asi dost dobře nejde. NO a teďky se div že ten velitel si nepřipouští nějakou negativní odpovědnost. Takhle nějak to asi vidí on a ty benga.
[24] suttek: (25.01.2006, 11:50:59)
james: cislo tak to nevim,

pristoupit na to, ze v americe je to jeste horsi, takze budme radi, to mi pride prasteny

je jasny, ze se to pri takovych akcich stava, ale nelze prispustit, aby se tvrdilo, ze vsechno bylo v poradku,

a podle me se na CZTK nejednalo jen o nekolik excesu, proto se policie tak brani a odmita pripustit sebemensi pochybnost, protoze se obava, ze se ji cela jeji dosavadni obrana rozsype jak domecek z karet
[25] suttek: 4james (25.01.2006, 11:59:32)
Jo, chapu. Ale nemuzu to prijmout.

1. vyzvy nebyly dostatecne, spousta lidi je neslysela

2. proc se policie nepokusila presmerovat lidi na pronajatou cast louky
sice zablokovala sjezd z dalnice, ale nedokazala zabranit (neschopnosti? umyslne?), aby se lidi dostali na louku

3. (ne)komunikace policie od patku vedla k tomu, ze na ni byly lidi nas*any

4. jakto ze nebyli policiste pred zasahem vystridani? bezny postup


Proste zasah nemel vubec nastat, police mela prispustit, ze na to nema
a treba davat pokuty a ne se poustet do akce, ktera musela skoncit masakrem.[26] PJ: 4suttek (25.01.2006, 13:15:20)
Sutteku,nemohu se ubranit pocitu,ze jsi uplne mimo.
argument 1)Tak z tech zaznamu,co jsem videl ja tam policajti dost dlouho a dost presvedcive rvali do megafonu,ze to muselo bejt slyset az za kopeckama (a rozumet jim bylo celkem zretelne - navic co tak asi muze rvat policajt, za kterym je kordon,vodni delo a jeste nad nim krouzi vrtulnik-jestli nekdo nepochopil,co chtej, tak je asi uplne blbej
argument 2)
Policajti blokovali co slo,ale nekolik tisic (desitek tisic)lidi v otevrenym prostoru a navic s lesem proste neuhlidas.Louka sice byla mozna pronajata,ale to je tak vsechno.Takovyhle masovy akce musi byt nahlaseny,musi byt vyjednany sanitky,hasici-pravdepodobne je potrebny povoleni,minimalne vsak ohlasovaci poviinnost.Prohlasovat akci za soukromou oslavu narozenin je do nebe volajici vysmech zakonum, a to zcela evidentne.
argument 3)No a co?To je jasny, ze jsou nas*any,kdyz jim nekdo chce vypnout bednicky a sebrat drogy (ne vsem,ale smazek tam bylo pozehnane-alespon vic, nez male mnozstvi.. :-)), to neni argument..
argument 4)To je jedina relevantni otazka,ale jednak nevim,cemu by to pomohlo a jednak by to porad nevyresilo situaci, kde jsou na jedny strane technari a na druhy policajti.
MUJ NAZOR
I kdyz mam pocit ze jsem v pravu,pokud me policajt vyzve,abych se neceho zdrzel,jsem povinnen ho poslechnout a teprve pak si muzu stezovat,popripade davat trestni oznameni. Jestli na vyzvy poliacjtu z vysoka mastim,nebo dokonce do kordonu nabiham,hazim sutyrky, apod.,musim nutne pocitat s tim,ze dostanu pres hubu.Hodit sutr na policajta,dostat ranu a pak si jit stezovat mamince,je podle me docela srabarna,to umi kazdej.Druha vec je,ze nejakou tu ranu urcite dostali i ti,kteri agresivitu neprojevovali.To se da pregnantne vyjadrit prislovim "kde se kaci les,litaji trisky".Byli proste v blby chvili na blbym miste..meli poslechnout policajti a kdyz videli,co se tam deje,tak se fofrem uklidit jinam..
DEMOKRACIE neznamena mit pravo delat cokoliv,ale taky mit nejaky povinnosti. Vymahatelnost zakona s vyuzitim donucovacich procesu je nedilnou soucasti legislativy v kazdem state.
Na zaver otazka - proc evropsti technari jezdi delat bordel k nam? Asi proto,ze se domnivaji,ze u nas jim to projde - v Nemecku by dostali pres drzku daleko driv a nikdo by se s nima nebavil.. :-(

[27] james: (25.01.2006, 13:43:09)
Já to myslel tak, že příkladně policejní sbor v USA či Francii, nebo i v Itálii je možná lépe vycvičen (taky i zaplacen) a přesto při těchto zákrocích nelze zajistit, aby bylo donucovacích prostředků (včetně sl. plynu,obušků a v zahraničí třeba i gumových projektilů) užito výlučně proti agresivním jedincům. Pochop, že ty benga nejsou robocop. Navíc když na tobě přistávaj kameny a klacky tak jde dřív či později nějaká zdrženlivost stranou. To neodstraníš sebelepším výcvikem, který si navíc tato země nemůže dovolit. Poměrně přesně to vystihuje PJ. Co bylo zcela špatně a v čem s Tebou souhlasím, je postup poté. Agresora mám, tak jej pokud možno zpacifikuji a eskortuji. Opakované kopy v rámci zajištění či poutání jsou přes čáru. Ale u těchto nasazení a nejen v ČR se moc lidí ve srovnání s celkovým počtem nezajišťuje. Velitelům jde vždy především o rozehnání davu, jeho rozdrobení, případně přesunutí jinam. Zajišťovat v davu konkrétní útočníky (s těma pokutama to jsi nemyslel vážně viď:):):)) lze dosti těžko. Je to skoro neproveditelné, vyjma specifických případů zajištění ozbrojených (střelnou zbraní) jedinců střílejících z davu. To je ale práce pro různé speciální útvary, odstřelovače a to je trochu jiná ganža:):). No a to střídání tak to vidim špatně. Už skutečnost kolik to nasazení stálo ukazuje že ti cajti tam byli v přesčase a ztažený z dovolený, takže po jejich vastřídání bys tam takhle narychlo mohl poslat tak leda policejního prezidenta s ministrem vnitra. Bylo by to možná méně krvavé a zajímavější, ale zkrátka tolik bengů v této zemi nět.
[28] Josef: (25.01.2006, 13:47:36)
Suttku zabal to, to nemůžeš vyhrát.
[29] suttek: (25.01.2006, 13:59:23)
nezdavam se, ale ted nemam cas..vydrzte budu pokracovat
[30] suttek: (25.01.2006, 14:00:54)
a nebo mi sakra nekdo pomozte v agrumentaci, prece se tu nenecháme utlouct od oponentů ;)
[31] PJ: (25.01.2006, 14:01:48)
Suttek utek... :-)
[32] james: (25.01.2006, 14:39:58)
Suttku já Tě netluču:):):). Navíc si myslím, že každý další Czechtek už bude jiný. Tekaři už vědí,že to benga myslí vážně a někteří benga zjistili že když už donucovací prostředky tak v míře nezbytně nutné k překonání odporu.Což je bezesporu přínos. Princip ideál by byl opuštěný vojenský prostor,ohlášení místnímu úřadu či vojenskému újezdu, deset místních četníků pro formu na příjezdové komunikaci,NPC mezi tanečníky a fertyk.Není co řešit.
[33] Jan Ringoš: Ideál (25.01.2006, 15:43:29)
Myslím že jamesem zmíněné ideální řešení situace by s radostí uvítali všichni, včetně teknařů. Na CzTk by přijeli jen lidi, kteří se chtějí bavit a všichni by byli spokojení.

Bohužel to není možné, protože policie si stále bude hledat ty své organizátory, a aby ten prostor někdo dohodl, musel by se do té role pasovat, zacož by byl asi vzápětí zatčet (z podezření z organizace přechozích ročníků). I kdyby se to dohodlo, už z principu by široké okolí křižovaly jednotky se psy pátrající po drogách a zajišťující bezpečnost (čti "buzerovali by"), kontrolovali dodržování nějakých svých narychlo vymyšlených hygienických pseudo-norem (hlavně hlasitostních) a při sebemenším excesu by tam stejně nastoupili těžkooděnci a zopakovali si to.

Já vlastně ani nevím, jakým způsobem CzTk06 zařídit tak, aby to vyhovovalo oběma stranám. Snad možná ještě lepším utajením než loni, a zpakováním se ještě před "zásahem" :-/
[34] james: Slovensko (25.01.2006, 17:06:28)
No jo jenže to ještě větší utajení právě dává záminku a první podnět k jednání která následně končí rozehnáním davu.Hledal bych inspiraci v zahraničí. Jenže to je taky svízel Příkladně v Anglii mají tzv. Rave zákon proti který dává tamní policii takové možnosti že je nějaký tek skoro vyloučen, takže tam asi neee. Je to o tom nedání důvodu k zákroku. Nějaké silniční kontroly bych do toho netahal s tim nehneš (jsou na Velké ceně Brna, najdeš je u fotbalových zápasů, na 1. máje atd) Stejně jako agenty NPC. Ty na takových akcích jsou, byli a budou, mají to v náplni práce a pakliže se starají o větší věci (a tomu u této složky je) a ne o to kdo si u jakýho systému kde zahulil a komu kdo dal špeka,tak je to myslím i o.k. Podle mně když to splní právní náležitosti, tak po tom ani pes neštěkne.
[35] Venca: neúplné služební číslo (14.04.2010, 16:31:38)
Jen pro informaci, proč to neúplné služební číslo. Protože ten postižený vyfotil toho policistu tak nešikovně,v momentu, kdy měl celé číslo zčásti zakryté svojí vlastní končetinoou. Takže žádný problém ze strany policisty, ale nešikovnost fotografa. Vím to stoprocentně, Čau.