[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Výseky ze zprávy ombudsmana o postupu Police ČR proti CzechTeku


2006-02-1, 1:52:00 • CzechTek
Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv
ve věci postupu Policie ČR proti účastníkům CzechTeku 2005

(subjektivně vytrháno / subjektivně zvýrazněno)

I. DOSAVADNÍ PRŮBĚH ŠETŘENÍ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV POSTUPU POLICIE ČR PROTI ÚČASTNÍKŮM CZECHTEKU 2005

Za cíl svého šetření jsem určil posouzení působnosti, pravomoci a přiměřenosti postupu Policie ČR proti účastníkům CzechTeku 2005 v katastrálním území Mlýnec pod Přimdou ve dnech 29. až 30. 7. 2005.Pro tento případ je ovšem typické, že ze strany účastníků či sympatizantů s CzechTekem jsem zaznamenal velice svérázný, spíše zdrženlivý přístup ke spolupráci. Informace jsem získával po opakovaných urgencích, nebyly systematické, obsahovaly prvky nedůvěry nebo pochybností o objektivitě mého šetření.

Pro posouzení oprávněnosti a přiměřenosti postupu Policie ČR proti účastníkům CzechTeku 2005 hodnotím:
okolnosti blokování vjezdu na účelovou komunikaci ze silnice č. 198,
komunikaci Policie ČR s účastníky technoparty (výzvy policie účastníkům),
průběh zákroků Policie ČR proti účastníkům CzechTeku dne 30. 7. 2005 v době od 16:30 hod. a 20:30 hod.II. VYJÁDŘENÍ MINISTRA VNITRA, PŘEDSTAVITELŮ POLICIE ČR A ZÁSTUPCE ÚČASTNÍKŮ TECHNOPARTY CZECHTEK 2005

Vyjádření ministra vnitra

… Ministr vnitra uvedl, že informace z podkladů nebyly žádným způsobem upraveny, ale pouze shrnuty a uspořádány.Vyjádření policejního prezidentaÚčastníci měli dostatek času a prostoru opustit místo a nevytvářet podmínky pro střet s policií, která již prováděla zákrok.

Z videozáznamů pořízených Policií ČR jsou na potřebné kvalitní úrovni pouze ty, které byly pořízeny z vrtulníku. V nočních hodinách nebylo možno pořídit videozáznamy, neboť Policie ČR není vybavena patřičnou technikou, která by takový záznam umožňovala. S tím má souviset i slyšitelnost a zvuková dokumentace dávaných výzev, zejména v hlučném prostředí, kdy byla záměrně zvyšována intenzita hudební produkce. Povolané policejní posily z některých správ krajů nebyly pro dokumentaci náležitě vybaveny, neměly veškeré ochranné pomůcky, když nebyl předpokládán tak velký rozsah opatření a agresivita účastníků technoparty.Vyjádření ředitele Policie ČR správy Západočeského kraje v PlzniPracovníci, kteří byli určeni k videodokumentaci policejního opatření, nemají praktické zkušenosti s dokumentací akce tak rozsáhlého charakteru. Ředitel správy kraje tak bude iniciovat proškolení pracovníků provádějících videodokumentaci. Dosavadní zkušenosti nevyžadovaly vybavit takové pracovníky ochrannými bezpečnostními pomůckami. S ohledem na svoji bezpečnost se proto v některých případech pohybovali na okraji dění, nikoli v jeho středu či bezprostřední blízkosti.

...

Vyjádření ředitele Policie ČR Okresního ředitelství TachovPokud výzvy nebyly dávány v průběhu zákroků, stalo se tak z důvodu soustavnosti a intenzity útoků na policisty, obranného charakteru donucovacích prostředků a zřejmé absence smysluplnosti případného dávání výzev v prostředí útočícího davu za neskutečných akustických podmínek.Příslušníci OŘ PČR Tachov se dne 29. 7. 2005 v době od příjezdu na místo uvíznutého nákladního vozidla účastníků technoparty (na vjezdu na účelovou komunikaci ze silnice č. 198; tj. v době mezi 01:00 a 02:00 hod.) do doby uzavření silnice č. 198 Správou a údržbou silnic Stříbro a příjezdu pořádkových jednotek omezili výlučně na monitorování situace. Policisté se při snaze či náznaku situaci řešit a řídit dopravu setkávali ze strany účastníků technoparty s úmyslným poškozováním služebních vozidel a verbálními útoky. V inkriminovanou dobu se počet policistů pohyboval od několika jednotlivců po jednu až dvě desítky osob, když na straně účastníků technoparty se jednalo o stovky až tisíce agresivních a s policisty nekomunikujících osob.V závěru svého vyjádření ředitel OŘ PČR Tachov uvedl, že učinil vše pro to, aby na místě policejního opatření byly od počátku orgány, kterým přísluší kontrolovat a prošetřovat jednání policistů. Pro příklad uvádí Inspekci ministra vnitra a pracovníky stížnostně kontrolního orgánu Policie ČR správy Západočeského kraje v Plzni. Dotčené orgány měly podle ředitele možnost neprodleně reagovat při případném selhání řízení policejního opatření nebo jednotlivých policistů.

Vyjádření zástupce účastníků technoparty CzechTek 2005 Davida ČermákaProstor, který byl pronajat pro konání technoparty CzechTek v roce 2005 představoval plochu 14 hektarů, která je dostatečná pro očekávatelných 10000 i více účastníků. K prvotnímu obsazování cizích pozemků došlo v důsledku zablokování příjezdové cesty.Policie ČR nekomunikovala s účastníky, Václavem Šroubem ani novináři tak, jak situace vyžadovala. Účastníci technoparty měli ochotu řešit vzniklou situaci. Není pravda, že v době výzev Policie ČR soundsystémy v prostoru technoparty zvyšovaly hlasitost hudební produkce. Problém byl spíše v tom, že výzvy účastníkům technoparty Policie ČR podávala ve značné vzdálenosti od účastníků. Na místě technoparty bylo mnoho účastníků i novinářů, kteří chtěli pomoci organizovat přesun účastníků na pronajatý pozemek, Policie ČR však nevyužila nabízené pomoci Václava Šrouba, Davida Čermáka, obsluhy soundsystémů, účastníků ani novinářů.Druhý zákrok dne 30. 7. 2005 byl ze strany Policie ČR veden brutálním způsobem. Průběh policejního opatření vyvolával v účastnících dojem šikany ze strany Policie ČR, a to např. pro neoprávněnou blokaci příjezdové komunikace, neochotu Policie ČR komunikovat a pro zkreslování informací během toho, jak si je účastníci předávali. Pokud došlo k napadání příslušníků Policie ČR, měli policisté zakročit proti jednotlivci. Slzný plyn a rozbušky měla Policie ČR použít proti agresivním, policisty napadajícím osobám. Policisté naproti tomu slzný plyn a rozbušky použili i proti účastníkům, kteří reakci nevyprovokovali, a to i proti sedícím osobám. Policejní kordon postupoval i místy, které byly pronajaty pro technoparty. Pro brutálnost a způsob vedení večerního zákroku dne 30. 7. 2005 se většina zraněných účastníků ani nepokusila vyhledat lékařské ošetření.

III. TECHNOPARTY CZECHTEK JAKO SPOLEČENSKÝ FENOMÉN A TEORETICKO PRÁVNÍ MOŽNOSTI POSTUPU POLICIE ČRCzechTeku 2005 předcházela především snaha jeho organizátorů částečně legitimovat jeho uspořádání. Dne 26. 7. 2005 uzavřel Václav Šroub dohodu s jednatelem společnosti Italinvest, s.r.o., o pronájmu třinácti parcel o celkové výměře 14 ha v katastru obce Mlýnec u Tachova na dobu osmi dnů od 29. 7. 2005 do 5. 8. 2005.Bezprostředně po začátku soustředění osob v prostoru Mlýnec na dálnici D5 a po seznámení se skutečností, že pronajatý pozemek má výměru 14 ha, muselo být Policii ČR zřejmé, že hrozí opakování situace v Boněnově s tím, že uskuteční-li se akce v předpokládaném rozsahu, bude postiženo podstatně větší území, než pronajaté pozemky, a akce bude znamenat narušení veřejného pořádku.Veřejný pořádek je neurčitý právní pojem, jehož naplnění je dáno místními podmínkami.

...

IV. KONEČNÉ STANOVISKO VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV O POCHYBENÍCH POLICIE ČR V POSTUPU PROTI ÚČASTNÍKŮM TECHNOPARTY CZECHTEK 2005

Je faktem, že akce typu technoparty není podle současné právní úpravy potřeba předem ohlásit státním orgánům ani získat předem pro jejich konání úřední povolení.
To ovšem nesnímá z pořadatelů či organizátorů technoparty odpovědnost za přijetí takových organizačních opatření, aby akce proběhla bez porušování právních předpisů a narušování veřejného pořádku. To je požadavek, který je v civilizované společnosti zcela legitimní.Při přípravě a konání CzechTeku 2005 nebyly uvedené legitimní požadavky ze strany pořádajících osob naplněny.Je ovšem třeba říci, že navzdory výše uvedeným výtkám je povinností státu reagovat na porušení zákona ze strany osob přiměřeně a korektně.Jsem přesvědčen, že stát má právo, ale i povinnost, chránit veřejný pořádek. Narušením veřejného pořádku je přitom zejména jednání, které působí škodu nebo se jeví nade vší rozumnou pochybnost způsobilým ji přivodit osobám nebo majetkuZa narušení veřejného pořádku lze tudíž podle mého názoru považovat hromadnou okupaci pozemků patřících do zemědělského půdního fondu bez právního důvodu (např. nájemní smlouvy) ….

V případě CzechTeku 2005 byl veřejný pořádek obnoven Policií ČR pomocí síly. Použití síly státem v demokratické společnosti je ale možné pouze na základě zákona a za současného splnění zásady přiměřenosti. To znamená, že použití síly musí být úměrné škodám, které přinejmenším bezprostředně hrozí jako důsledek negativního jednání. Pokud jde o policejní opatření proti účastníkům CzechTeku, považuji za použití síly již pouhý nástup a následný postup pořádkové jednotky Policie ČR prostorem technoparty, neboť již ten sám o sobě nutně omezuje svobodu pohybu účastníků technoparty. Navíc už samotný vstup příslušníků pořádkových jednotek mezi účastníky může vést k násilným střetům a v konečném důsledku až ke škodám na zdraví. Právě z těchto důvodů je nutné při použití síly vždy posuzovat, jestli stát vyčerpal všechny „mírnější“ prostředky, které vzhledem k situaci připadaly v úvahu předtím, než sílu použil.

Ne každé narušení veřejného pořádku má tedy mít za následek použití síly ze strany policie. A dokonce i tehdy, dosáhne-li narušení veřejného pořádku takové intenzity, že hrozí závažné škody nebo že může docházet k násilí, měla by policie přistoupit k silovému řešení teprve až využije všech prostředků, které po ní lze vzhledem k situaci na místě spravedlivě požadovat, aby obnovila bezpečnost a pořádek bez použití síly. Aplikace síly je tedy až krajním prostředkem k ochraně a obnovení bezpečnosti a pořádku.Šetřením jsem zjistil, že Policie ČR měla oprávnění konat, avšak před silovým řešením nevyčerpala důsledně všechny reálné prostředky k obnovení pořádku bez použití síly. Tato skutečnost činí postup Policie ČR nepřiměřeným.

Po vyjádřeních ministra vnitra, policejního prezidenta, dalších služebních funkcionářů Policie ČR a zástupce účastníků technoparty Davida Čermáka ke zprávě vydané dne 21. 11. 2005 podle § 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv spatřuji v postupu Policie ČR proti účastníkům technoparty CzechTek 2005 dále uvedená pochybení.

1. Důvody postupu Policie ČR spočívající v blokování vjezdu ze silnice č. 198 na účelovou komunikaci vedoucí do prostoru technoparty byly v čase doplňovány a měněny, ačkoli je nasnadě, že jejich uzavřený výčet musel být Policii ČR znám v okamžiku zahájení a pokračování blokace. Blokace neměla právní opodstatnění z důvodů, kterých se Policie ČR dovolává.Nutno konstatovat, že ředitel OŘ PČR Tachov své tvrzení o důvodech nečinnosti Policie ČR na místě uvíznutého nákladního vozidla nikterak nedoložil, a tedy neprokázal. Nezbývá proto než uzavřít, že Policie ČR byla bezdůvodně nečinná od doby příjezdu na místo uvíznutého nákladního vozidla účastníků technoparty (na vjezdu na účelovou komunikaci ze silnice č. 198; tj. v době mezi 01:00 a 02:00 hod.), a to po dobu několika hodin

K okamžiku zablokování provozu na dálnici D5 u sjezdu Mlýnec pro jednotlivé směry jízdy v době po 01:00 hod. dne 29. 7. 2005 se blíže nikdo z oslovených služebních funkcionářů Policie ČR nevyjádřil.2. Policie ČR vědomě dezinformovala veřejnost, že ze strany společnosti Italinvest, s.r.o., došlo k odstoupení od dohody o užívání pozemků pro technoparty uzavřené s Václavem Šroubem.3. Policie ČR dávala účastníkům technoparty nekvalitní výzvy (co do obsahu, slyšitelnosti, četnosti a době, po kterou byly sdělovány), které předcházely jejím služebním zákrokům. Policie ČR tak neprovedla dostatečná preventivní opatření, která by byla byť i jen teoreticky způsobilá předejít zákrokům započatým v prostoru technoparty dne 30. 7. 2005 okolo 16:30 hod. a 20:30.
Policie ČR musela předpokládat aktivní odpor ze strany účastníků technoparty, tedy, že nastoupení a postup pořádkové jednotky velmi pravděpodobně vyvolá násilnou reakci. Bylo tomu s ohledem na předchozí průběh situace v místě technoparty. Policie ČR přeci sama uvádí, že se s násilím ze strany účastníků technoparty vůči sobě setkala již např. dne 29. 7. 2005Nekvalitními výzvami a chybějícími výzvami s výstrahou tak velení policejního opatření přispělo k eskalaci situace v prostoru technoparty a následného střetu, vzniku násilí jak ze strany účastníků technoparty, tak zakročující pořádkové jednotky, a tím již předem ohrozilo zdraví a životy účastníků a policistů.

4. Policie ČR dostatečně nevyvrátila námitky účastníků o nedůvodném používání donucovacích prostředků v průběhu služebního zákroku pod jednotným velením dne 30. 7. 2005 v době od 20:30 hod., pokud k nedůvodnému použití došlo.Neschopnost prokázat, že nedošlo k nedůvodnému násilí ze strany postupujících policistů, je pochybením státu.5. Policie ČR z celkového pohledu nepořídila dostatečně kvalitní videozáznamy svých služebních úkonů a zákroků proti účastníkům technoparty. Videozáznamy v převážné míře neobsahují datum a přesný čas pořízení jednotlivých záběrů. Jejich vypovídací hodnota je tím nepochybně snížena. Videozáznamy vykazují také rozdílnou kvalitu.

Pro jednoho autora záběrů je například typické, že spíše než hodnotné videozáznamy pořizoval zvukový záznam, když snímá toliko nohy účastníků technoparty a policistů. Jiný autor se zase záměrně při natáčení odpoledního zákroku dne 30. 7. 2005 vyhýbá momentům, které naznačují, že v blízkém okolí „se něco děje“ a kamera raději zamíří jinam.
Jedno pochybení, které jsem v souvislosti s videodokumentací policejního opatření zjistil, však nelze odstranit ani lepší záznamovou technikou, výstrojí či zkušeností a proškolením dokumentaristů. Jde o pochybení spočívající v nezájmu příslušníků Policie ČR dokumentovat případná překročení zákonnosti a přiměřenosti služebního zákroku nebo úkonu příslušníka Policie ČR.6. Policejní opatření proti účastníkům technoparty řídil ředitel OŘ PČR Tachov. …

7. Policie ČR neobstála při mediální prezentaci zákonnosti, nezbytnosti a přiměřenosti svého postupu. Celková mediální prezentace důvodů a průběhu služebních úkonů a zákroků Policie ČR,…., nebyla jednotná, v některých případech byla dokonce nepravdivá a zdůvodnění postupu Policie ČR se v čase vyvíjelo.
Pochybení spočívalo v nesprávně provedených či nevykonaných úkonech Policie ČR. Tyto nelze v současné době napravit.Změny v přístupu Policie ČR k policejním opatřením proti velkému množství osob jsou nezbytné.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: