[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Z etického kodexu státního zástupce


2006-02-12, 12:39:30 • Vládní lži a jiná svinstva
Kodex profesionální etiky státního zástupce

Státní zástupci vykonávají svou působnost především v trestním řízení. Působí i některých dalších oblastech stanovených zákonem. K výkonu své působnosti mají zákonem svěřeny mimořádně významné pravomoci. V odůvodněných případech jsou oprávněni činit zásahy do ústavně zaručených práv obyvatel.

Ten, kdo požívá takové pravomoci, musí být schopen osvědčit, že s ní bude nakládat nejen v souladu s právem nýbrž i v souladu se základními morálními pravidly uznávanými civilizovanými národy.


(…)

I. Nezávislost.
Státní zástupce vykonává svoji působnost důsledně podle zákona a svého svědomí, nezávisle na jiných orgánech i na místních, politických, soukromých nebo jiných vlivech a zájmech.

Státní zástupce jedná nezávisle na jiných orgánech a institucích a odmítne jakékoli pokusy o neoprávněné zasahování politických, ekonomických a jiných soukromých či veřejných subjektů. Státní zástupce tedy nepřipustí, aby tyto subjekty zasahovaly do jeho práce nad rámec zákona. Nebojí se proti takovým zásahům a vlivům ohradit a je si vědom své případné odpovědnosti, kdyby jim neodolal.

II. Nestrannost.
Státní zástupce se vyvaruje jakéhokoli neoprávněného zvýhodňování nebo znevýhodňování osob, jichž se výkon jeho působnosti týká. Svoji působnost vykonává tak, aby nezavdal příčinu ani k pochybnostem o své nestrannosti.

Státní zástupce při výkonu své působnosti nikoho nezvýhodňuje ani neznevýhodňuje pro příslušnost k určité národní, rasové, etnické, náboženské, sexuální, věkové, sociální nebo politické skupině, ani pro subjektivní dojem, jímž na něj jednotlivé osoby působí. Státní zástupce, který je si vědom skutečností, jež mohou zpochybnit jeho nestrannost, sám uplatní zákonem stanovený postup vedoucí k jeho vyloučení z projednávání nebo rozhodování v příslušné věci. V uvedených směrech odolá i případnému vlivu veřejného mínění nebo sdělovacích prostředků a netouží po popularitě.

(…)

V. Iniciativa.
Jestliže poznatky, které má státní zástupce k dispozici, nasvědčují existenci zákonného důvodu pro výkon působnosti státního zástupce nebo státního zastupitelství, postupuje státní zástupce iniciativně tak, aby rychle a spolehlivě zjistil skutečný stav věci a podle výsledku učinil odpovídající opatření.

Státní zástupce nesmí na jiné orgány, instituce nebo jiné subjekty nedůvodně přenášet výkon té činnosti, k níž je zákonem oprávněn sám. V trestních věcech nevyčkává na trestní oznámení, má-li konkrétní a důvěryhodné poznatky o spáchání trestného činu. Rovněž nesmí vyčkávat na podnět, aby zrušil rozhodnutí, které je oprávněn zrušit, je-li mu zřejmé, že je nezákonné. Neponechává bezdůvodně v běhu trestní řízení tam, kde pro to nejsou zákonné podmínky.

(…)

VIII. Důvěryhodnost.
Státní zástupce si počíná při výkonu své funkce i při svých mimopracovních aktivitách tak, aby nezpochybňoval důvěryhodnost své osoby, ani důvěryhodnost státního zastupitelství.

Jedná se o důvěryhodnost státního zástupce na pracovišti i před veřejností – veřejným míněním.

(…)

..:. Kodex profesionální etiky státního zástupce (stručně v bodech) :.


..:. Kodex profesionální etiky státního zástupce (úplný text) :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: