[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Vedení MV ignoruje stanovisko vlastního odboru


2006-02-16, 12:25:00 • Vládní lži a jiná svinstva
Potřebujeme novou vyhlášku kvůli CzechTeku?

Jednou z bezprostředních reakcí na rozehnání CzechTeku Policii ČR byla halasně vyhlašovaná snaha vlády ČR a Ministerstva vnitra urychleně přijmout speciální zákon na "nepovolené" technoparty. Spěchalo se dokonce tak, že se zcela ignorovaly zavedené postupy při přijímaní legislativy. Lhůty na připomínkování byly naprosto nereálně kráceny. Z kvality tohoto "zákona" vstávají některým právníkům dodnes vlasy na hlavě. Odpovědná místa nakonec od přijetí této normy v tichosti ustoupila.
Ze zpětného pohledu se celá věc jeví tak, že měla jen posloužit jako krycí manévr a odvést pozornost od hlavního průšvihu, kterým byl nepřiměřený postup policejních sil proti účastníkům freeparty.

Po neustávající kritice zásahu se Ministertsvo vnitra znovu odhodlalo, zřejmě, aby nebylo obviněno z nečinnosti, alespoň k vypracování vzorové vyhlášky pro obce. S pomocí vyhlášky by obec měla řešit problémy, které nastávají při pořádání technoparty. Zda se bude jednat o rozumný předpis či o návod, jak zcela zabránit konání freeparty, se můžeme jen dohadovat. Z dosavadního přístupu ministerstva však nelze vyvozovat přílišný optimismus.

Nabízí se i varianta, že vyhláška poslouží jen dočasně, aby zabránila konání letošního CzechTeku. Připravovaná vyhláška může být v rozporu s ústavou. A může být zrušena Ústavním soudem, tak jako byla včera zrušená vyhláška města Dobříše o zákazu konzumace alkoholu. Je ale celkem pravěpodobné, že Ústavní soud ji nestihne zrušit v letošním roce, respektive do letošního července.

Na celé záležitosti je ovšem nejzajímavější, jak Ministertvo vnitra zásadně a nečekaně mění svůj přistup k problému technopárty. Dokonce zcela ignoruje názory vlastního odboru, který má zmíněnou problematiku ve své kompetenci. Odbor bezpečnostní politiky totiž ve svém stanovisku z července 2005 doslova uvádí:

"Lze tedy shrnout, že na úseku ochrany před nepříznivými vlivy souvisejícími s konáním technoparty plní veřejné úkoly tři základní subjekty. Jsou jimi obec, jakožto územně samosprávný celek (v rámci své samostatné působnosti), a dále krajské hygienické stanice a Policie ČR (při výkonu státní správy). Zvláštní místo mezi nimi zaujímá Policie ČR, neboť právě jejím úkolem je mj. spolupůsobit při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činit opatření k jeho obnovení, odhalovat trestné činy a přestupky. Zákon k plnění těchto úkolů poskytuje řadu oprávnění. Platná právní úprava se nám tak jeví jako dostatečná. Z toho důvodu se na Vás obracíme se dotazem, zda by bylo možné navrhnout efektivnější postupy k řešení daného problému v rámci současného právního řádu, popř. navrhli rozšíření spolupráce s ostatními orgány veřejné správy k eliminaci nežádoucích jevů s tím spojených.

Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme se změnou zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve smyslu Vámi navrhované úpravy."


Pozn.: Zvýraznění textu je redakční úprava.

Uvedené stanovisko odboru bezpečnosti je přitom trvalé. Stejný názor mělo již v roce 2004, kdy se vyjadřovalo k situaci po CzechTeku 2004 v Boněnově. Z dalších dokumentů je také zřejmé, že přímo Policie ČR se problémem technoparty intezivně zabývala nejméně od roku 2003 a vydala podrobné pokyny, jak v těchto situacích postupovat.
Zůstává tedy stále nezodpovězenou otázkou, proč se Policie ČR v případě loňského CzechTeku neřídila vlastními pokyny a místo sofistikovanějších metod sáhla k silovému řešení.
Navazující otázkou také je, proč chce ministertvo vnitra zaplevelovat právní řád další vyhláškou, přestože mu jeho vlastní odborníci sdělují, že k řešení problému postačí jen využít stávající právní předpisy.
Jestli dostaneme na tyto otázky odpověď, ví jen známá dvojka, Bublan a Paroubek.

Poznámka:
Citovaný dokument Odboru bezpečnostní politiky MV zveřejňujeme v plném znění v samostaném článku.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: