[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Odbor bezpečnosti MV nesouhlasil s novými právními úpravami kvůli CzechTeku (dokument MV)


2006-02-16, 12:17:40 • Vládní lži a jiná svinstva
Stanovisko odboru bezpečnosti k problému technoparty

Zveřejňujeme plné znění dokumentu Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k „Návrhu na způsob řešení některých problémů spojených s pořádáním technoparty a srazů extremistů“ z července 2005.

Ministerstvo vnitra
Odbor bezpečnostní politiky
Čj.: OBP- 454/P-2005

K čj.: PPR-731/K-ALO-2005
Počet listů: 1

Příloha: 1/5

Policejní prezidium ČR
Analyticko-legislativní oddělení

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV
k „Návrhu na způsob řešení některých problémů spojených s pořádáním technoparty a srazů extremistů“

Dne 8. července 2005 odbor bezpečnostní politiky MV ČR obdržel Váš „Námět na způsob řešení některých problémů spojených s pořádáním technoparty a srazu extremistů“.
Po přezkoumání tohoto návrhu v rámci naší působnosti jsme vypracovali stanovisko, které Vám zasíláme v příloze.

Mgr. Michal MAZEL
ředitel odboru


Příloha k č.j.: OBP-454/P-2005

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV
k „Návrhu na způsob řešení některých problémů spojených s pořádáním technoparty a srazů extremistů“

Platná právní úprava poskytuje několik možností jak postupovat v případě konání technoparty, příp. srazu extremistů. Její roztříštěnost může někdy v praxi vzbuzovat dojem, že je nedostatečná. My ovšem zastáváme názor, že není nezbytně nutné vyvinout legislativní aktivitu za účelem přijetí nového zákona, který by měl danou problematiku speciálně upravit.
Je třeba zdůraznit, že technoparty a srazy extremistů jsou dva odlišné jevy. Při technoparty jde spíše o koncert, kterého se účastní osoby se stejným zájmem o techno styl hudby. V případě srazů extremistů jde o projevy sympatie k hnutím, která mohou vést k potlačování základního principu rovnosti všech. Odborem bezpečnostní politiky MV ČR již bylo vypracováno stanovisko, v němž je podrobně popsán postup Policie ČR při konání srazu extremistů . Z tohoto důvodu se budeme dále věnovat výlučně úpravě technoparty.
Pod hlavní problémy, které jsou často zmiňovány v souvislosti s konáním technoparty lze podřadit:
- znečištění prostoru, kde se technoparty konala,
- ohrožování životního prostředí,
- hluk a vibrace,
- držení, požívání, prodej omamných či psychotropních látek,
- výtržnictví aj.

Dne 8. září 2004 zaslal I. náměstek ministra vnitra dopis policejnímu prezidentovi č.j.: OBP-68/S-2004, ve kterém byl rozpracován postup Policie ČR při konání technoparty. Proto jen ve zkratce zmíníme některé právní předpisy, které by bylo možné použít při řešení výše zmíněných problémů. Jde zejména o:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Obec (konkrétně zastupitelstvo obce) může v rámci své samostatné působnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, v níž upraví závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku (§ 10 písm. b)).

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Obec může v rámci své samostatné působnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, v níž stanoví poplatkovou povinnost ze vstupného, popř. z užívání veřejného prostranství. V rámci této vyhlášky zároveň může zavést ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti (§ 14 odst. 2).

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Pokud nebude splněna ohlašovací povinnost a zaplacen příslušný poplatek, pak lze toto jednání postihnout dle § 47 odst. 1 písm. g) přestupkového zákona za přestupek proti veřejnému pořádku, neboť se tohoto přestupku dopustí, kdo neoprávněně zabere veřejné prostranství. Přestupkový zákon poskytuje i další ochranu vůči protiprávnímu jednání, ke kterému zpravidla dochází v souvislosti s konáním technoparty a vyznačuje se nižším stupněm nebezpečnosti.

Zákon č. 140/1990 Sb., trestní zákon
Trestní zákon upravuje několik trestných činů, ke kterým může při konání technoparty docházet. Jde např. o trestný čin nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů (§ 187 an.), šíření toxikomanie (§ 188a), výtržnictví (§ 202), ublížení na zdraví (§ 221an.), rvačka (§ 225), poškozování cizí věci (§ 257) atd. Vzhledem k tomu, že technoparty je charakteristická svou hudební produkcí, je zapotřebí rovněž zjišťovat, zda nedošlo k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 152).

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Pokud by došlo k podezření, že byl spáchán trestný čin, je policejní orgán oprávněn zahájit trestní řízení a činit všechna oprávnění, která mu poskytuje trestní řád. Zejména si může opatřovat potřebná vysvětlení, vyžadovat provedení zkoušky krve, pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob, provádět osobou téhož pohlaví nebo lékařem prohlídku těla, zadržet podezřelou osobu, odejmout věc důležitou pro trestní řízení a další (§ 158 an. trestního řádu).

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
Policie má zákonodárcem uloženou řadu úkolů (§ 2 zákona o Policii ČR). Mezi ně patří úkol chránit bezpečnost osob a majetku, spolupůsobit při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činit opatření k jeho obnovení, odhalovat trestné činy a zajišťovat jejich pachatele, či odhalovat přestupky. Policie je k plnění těchto i dalších úkolů zákonem vybavena řadou oprávnění (viz § 12 an. zákona o Policii ČR).

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
K tomu, aby hluk nepřekračoval právním předpisem stanovené limity, zákon zakotvuje povinnost provozovatele zařízení, které je zdrojem hluku nebo vibrací k technickým, organizačním a dalším opatřením, jenž mají zabránit takovémuto nežádoucím stavu (§ 30 odst. 1). V případě, že jde konkrétně o hluk z veřejné produkce hudby, odpovědnou osobou k zajištění hlukových limitů je pořadatel produkce. Novelou č. 274/2003 Sb. došlo k rozšíření této povinnosti i na osobu, která k veřejné produkci hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek, nelze-li zjistit pořadatele. Lze tedy shrnout, že zde máme dva základní subjekty, které lze volat k odpovědnosti v případě, že dojde k porušení hlukových limitů. Jsou jimi:

1. provozovatel zařízení (v našem případě jde zejm. o osobu ovládající hudební aparaturu) a

2. pořadatel veřejné hudební produkce.
Vzhledem k tomu, že v praxi často není pořadatel produkce znám, novelou zákona byla upravena nová odpovědnost, a to osoby, která stavbu, jiné zařízení nebo pozemek k veřejné produkci poskytla. Ta je odpovědna za nedodržení hlukových limitů sekundárně, tedy jen pokud se neví, kdo je pořadatelem produkce. Takovouto osobou může být např. pronajímatel, půjčitel nemovitosti nebo zařízení, jakož i obec, která umožnila konání takovéto akce na veřejném prostranství. Odpovědnost se nevztahuje na vlastníky, jejichž nemovitost nebo zařízení byli užity bez jejich vědomí, neboť zákon požaduje „poskytnutí“ stavby, jiného zařízení nebo pozemku. Státní dozor nad plněním zákonných podmínek vykonávají krajské hygienické stanice. Oprávnění, které jim umožňuje zakázat činnost, kterou byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady, je zakotveno v § 84 písm. b). Vedle toho na základě zákona o ochraně zdraví jsou krajské hygienické stanice příslušné projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (§ 82j odst. 2 písm. j). Provozovateli zařízení, které je zdrojem hluku lze za takový přestupek uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. Pořadateli veřejné produkce hudby, popř. osobě, která k ní poskytne stavbu, jiné zařízení nebo pozemek lze uložit pokutu až do 50 000 Kč . Jako další sankce, kterou umožňuje uložit přestupkový zákon, lze uvést propadnutí, popř. zabrání věci (§14 a § 18). Krajské hygienické stanice však musí zvážit, zda hodnota věci není v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

Pokud jde o Váš návrh k zařazení problematiky konání technoparty pod úpravu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, je třeba zmínit několik skutečností, které tuto možnost vylučují. Zákon o právu shromažďovacím byl vydán k provedení čl. 19 Listiny základních práv a svobod o právu shromažďovacím. S použitím interpretačních pravidel lze dojít k odůvodněnému závěru, že právo shromažďovací je právem politickým a má tedy sloužit jako prostředek k účasti na politickém životě státu. Z našeho pohledu tento účel při konání technoparty naplňován není. Návrh na zařazení oznamovací povinnosti ve vztahu ke konání technoparty do právního řádu je však zajímavou myšlenkou, která nás vedla k hlubší úvaze.
Zabývali jsme se zejména subjektem oznamovací povinnosti. Tím má být podle Vámi navrhované úpravy „svolavatel“ a nelze-li jej ustanovit, považují se za něj organizátoři shromáždění. Pokud nelze ustanovit ani je, pak má tuto povinnost obsluha používaného reprodukčního či jiného technického zařízení. Jak jsme již jednou výše zmínili, je pravidlem, že „svolavatel“ ani organizátor není znám. Vy tento problém řešíte tím, že oznamovací povinnost pak má obsluha reprodukčního či jiného technického zařízení. Pojem „obsluha reprodukčního či technického zařízení“ je dosti široký, neboť ji zpravidla tvoří více osob. Jsou jimi vedle provozovatele hudební aparatury i další osoby, které se podílejí na jejím zapojení. Listina základních práv a svobod stanoví, že při omezování základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu (čl. 4 odst. 4). Provozovatel hudební aparatury již má povinnost dodržovat hlukové limity, stanovenou zákonem o ochraně veřejného zdraví. Tato povinnost, s případnou sankcí, se nám jeví jako dostatečná. U ostatních osob tvořících obsluhu zařízení by oznamovací povinnost hraničila s porušením výše zmíněného článku 4 odst. 4 Listiny.
Další otázkou, kterou jsme se zabývali, je Vámi navrhovaná povinnost majitele nebo nájemce objektu nebo pozemku, aby nejpozději do 3 dnů učinil oznámení příslušnému obecnímu úřadu, popř. Policii ČR o tom, že nemovitost nebo objekt poskytne k pořádání technoparty. Zákonná úprava již obsahuje povinnost vlastníka, či nájemce takového objektu k tomu, aby zajistili dodržování hlukových limitů, pokud poskytli zařízení nebo nemovitost ke konání technoparty. Obáváme se, že založení další povinnosti, a to povinnosti oznamovací, by představovalo podstatným zásah do práva vlastnického. Dalším důvodem, proč se nepřikláníme k zakotvení této povinnosti je, že většinou jsou poškozenými sami vlastníci (popř. nájemci) těchto nemovitostí, neboť zpravidla ani neví, že jejich pozemek má být k takové akci užit a ve většině případů právě od nich přichází trestní oznámení o tom, že došlo k poškození jejich věci. Máme tedy zato, že uzákonění takového ustanovení by nevedlo k řešení samotného problému.

Lze tedy shrnout, že na úseku ochrany před nepříznivými vlivy souvisejícími s konáním technoparty plní veřejné úkoly tři základní subjekty. Jsou jimi obec, jakožto územně samosprávný celek (v rámci své samostatné působnosti), a dále krajské hygienické stanice a Policie ČR (při výkonu státní správy). Zvláštní místo mezi nimi zaujímá Policie ČR, neboť právě jejím úkolem je mj. spolupůsobit při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činit opatření k jeho obnovení, odhalovat trestné činy a přestupky. Zákon k plnění těchto úkolů poskytuje řadu oprávnění. Platná právní úprava se nám tak jeví jako dostatečná. Z toho důvodu se na Vás obracíme se dotazem, zda by bylo možné navrhnout efektivnější postupy k řešení daného problému v rámci současného právního řádu, popř. navrhli rozšíření spolupráce s ostatními orgány veřejné správy k eliminaci nežádoucích jevů s tím spojených.

Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme se změnou zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve smyslu Vámi navrhované úpravy.Mgr. Michal MAZEL
ředitel odboru
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Free23: Techno (16.02.2006, 18:38:20)
takze kdyz napisu ze poradam freetekknopatry tak je to v poho. teda lituju lidi co pojedou za rok na CREAMfields.

ZAKAZAT ZAKAZAT ZAKAZAT VSE REPRESE, ono to asi jinak nejde

no jeste ze to NEPROSLO
[2] (16.02.2006, 19:03:27)
no to neznamená, že to něco nevpašujou do vyhlašky
krom toho bacha, zakony na ktery se odvolává dávno platěj!!!
[3] Jarek Nohavica: (16.02.2006, 22:12:19)
Už zase blijou děti, a bůhví kdy se myjí,
Už zase letí vzduchem, slova o anarchii.
Zas jednou za rok dotkla se voda jejich šatů,
A místo vděčnosti znovu vyhrožují státu.

Mám jenom špínu za nehty a místo vlasů dredy,
Játra mám z fetu v prdeli a na tváři vředy,
Už zase se mi vrací abstinenční příznak,
Přemoudří modří ptáci a policejní odznak.

Z ulice do pokoje zní obehrané techno,
Neptej se tiskový odbore, kdy konečně ztichnou,
Ta píseň patří tobě, z ulice plné smetí
V téhle divné době, kdy státu poroučejí děti.

[4] 2jarek (17.02.2006, 00:54:04)
No konečně pořádná píseň feťáků.... Skutečně básnické střevo...musím uznat že po všech těch neumělych pokusech se začínáš zlepšovat a vlastně je to místama i vtipný... Přesto by bylo víc namístě kdyby si složil nějakou epopej o svém pomateném mozku : )