[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Přetlumočená a okomentovaná vyhláška z vnitra


2006-03-1, 8:15:00 • Vládní lži a jiná svinstva
Podrobně z technovyhlášky

Zastupitelstvo obce stanoví množství osob, na které se bude vyhláška uplatňovat. (Pokud se budou chtít obce inspirovat fašistickým anglickým vzorem, mohou zřejmě tento počet stanovit již od 2 osob.) Akce musí přesáhnout, včetně přestávek a přerušení, dobu jednoho dne.

Dále obec vymezí, které akce se za technopárty nepovažují ( Vnitro napovídá: vícedenní sportovní soustředění, dětské dny, karnevaly, masopust apod.) Organizátorem je osoba, která akci musí oznámit nebo osoba, která zajistila právo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat.

Vzhledem ke svému rozsahu se akce typu technopárty považuje za činnost, jež může narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Bič nejen na freetekno?!

V druhé variantě vyhlášky Vnitro ochotně nabízí rozšíření i na „veřejnosti přístupná hudební produkce vyznačující se hlasitou hudbou, včetně hudby reprodukované, jejímž účelem je zejména poslech této hudby a tanec. Alibisticky pak do vyhlášky vsouvá ustanovení, že tímto není dotčeno právo shromažďovací.

Akci má povinnost organizátor nahlásit 30 dnů (!) před jejím konáním. K oznámení musí doložit řadu dokumentů a údajů (dobu a místo konání akce typu technopárty, včetně údaje o jejím počátku a ukončení, údaje o případných přestávkách a přerušeních, předpokládaný počet účastníků této akce, počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení).
Dále musí organizátor stanovit osoby pověřené organizátorem akce k osobní spolupráci s orgány veřejné správy a udat údaje o osobě či firmě, která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu. Vyhláška také ustanovuje institut pořadatele veřejné produkce hudby.
Další náležitosti oznámení jsou lhůta a způsob úklidu místa, způsob zajištění sanitárních zařízení a zásobování pitnou vodou, způsob zajištění likvidace odpadů, způsob vymezení prostoru.

Organizátor je dále povinen prokázat právní důvod užívání pozemku nebo stavby, zajištění přístupu k tomuto pozemku či stavbě, včetně právního důvodu opravňujícího k tomuto přístupu, zajištění míst pro odstavení vozidel účastníků akce, včetně právního důvodu k užívání nemovitosti určené k odstavení těchto vozidel.

Je-li organizátorů více, podává oznámení podle předchozích odstavců jimi určená osoba. V takovém případě se uvedou údaje o všech organizátorech. Z výše uvedných povinností může rada obce nebo starosta povolit výjimku.

Další povinnosti organizátora ovšem pokračují:

Obec stanoví jaký musí být poměr pořadatelů k množství návštěvníků. (Například na 50 návštěvníků 5 pořadatelů nebo na 1 návštěvníka 1 pořadatel?! Budeme všichni pořadatelé?!) Pořadatele je povinnen zajistit organizátor. Ten také musí zajistit označení pořadatelů viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.

Organizátor musí viditelným způsobem vyznačit pozemky, na kterých se bude konat, vymezit místa, na kterých budou účastníci odstavovat svá vozidla, označit přístup do míst, kde se bude konat. Organizátor a jím ustanovené osoby jsou povinny být po celou dobu konání přítomny na místě konání nebo v jejím bezprostředním okolí za účelem komunikace s orgány veřejné správy. Je také povinna poskytovat orgánům veřejné správy potřebnou součinnost a spolupráci k zajišťování veřejného pořádku. V případě narušení pokojného průběhu musí oragnizátor bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit a požádat o spolupráci obec Policii ČR ( překlad: Povolej si sám na sebe mlátičky a dostaň od nás do držky.)

Povinnosti uvedené se vztahují pouze na pořádání veřejnosti přístupných akcí typu technopárty, bez ohledu na to, zda se taková akce koná na veřejném prostranství. (Nesmrdí to diskriminací?)

Sankce za porušení vyhlášky a kontrola

Nesplnění povinností stanovených touto vyhláškou může být postiženo jako přestupek, nebo jako správní delikt. Dodržování této vyhlášky jsou v mezích své pravomoci oprávněny kontrolovat Policie ČR, Obecní policie a Obecní úřad. Dle zákona o přestupcích lze za přestupek uložit pokutu do 30 000 Kč. A dle zákona o obcích může obec uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě, která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce. ( I když bude protiústavní?)

Tak pravilo Bublanovo ministerstvo vnitra dne února 28. roku DvoutisíciŠestého, po slavném Paroubkově pomazání na jeho výsost premiérskou.

technovyhláška zde: ..:. mvcr.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] krtek: (01.03.2006, 17:51:52)
Stručně řečeno: každá svobodná hudební akce je nelegální. (Teda kromě masopustů,vesnických veselic,mýtinků čssd apod.)
[2] suttek: (02.03.2006, 10:42:36)
a srazů fašistů a komunistů