[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Jak sejmout CzechTek bez vodního děla. OSA zla v Čechách.


2006-03-20, 8:49:00 • Vládní lži a jiná svinstva
Státní klacky na freeparty: Autorská práva
( CzechTek Blog, 20.března 2006, 7:39 )

V rámci svého tažení proti freeparty zveřejnilo na konci února Ministerstvo vnitra nejen vzor vyhlášky pro obce, ale i sadu právních předpisů, které lze podle ministerských úředníků použít k účinné obraně před tímto kulturním jevem. Jedním z nich je i použití autorského zákona. Přinášíme výňatek z ministerského Přehledu právních úprav k technoparty.

Přehled právní úpravy
vztahující se k pořádání akcí typu technopárty

Část III.

Podmínky pro pořádání akcí typu technopárty v českém právním řádu

III.1 Pořádání akcí typu technopárty z hlediska soukromého práva

(…)

Na akcích typu technopárty dochází k užití předmětů chráněných autorským zákonem (autorská díla, zaznamenané výkony výkonných umělců, zvukové a zvukově obrazové záznamy), ke kterému musí mít uživatel (organizátor akce) svolení nositelů práv udělené licenční smlouvou. V případě, že jsou užívány předměty ochrany bez takového svolení, jde o užití bez právního důvodu a o zásah do práv chráněných autorským zákonem.

- Nositel práva chráněného autorským zákonem, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, se může domáhat m.j. zákazu neoprávněného sdělování díla veřejnosti a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména formou omluvy nebo zadostiučinění

v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím. Výši peněžitého zadostiučinění určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo; tím není vyloučena dohoda o narovnání. Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno (§ 40 autorského zákona).

- Takové jednání může naplňovat znaky skutkové podstaty přestupku na úseku kultury podle § 32 odst. 1 písm. a) PZ. (Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi. Podle § 32 odst. 2 zákona o přestupcích lze za tento přestupek uložit pokutu do 15 000 Kč.) Kontaktním subjektem je obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je k projednávání tohoto přestupku oprávněn.

- Uvedené jednání může rovněž naplňovat znaky trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 TZ. (Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.)

- Kromě toho stanoví autorský zákon v § 100 odst. 5 a 6 informační povinnosti provozovatele provozovny či jiného prostoru a dodavatele živé veřejné hudební produkce vůči kolektivním správcům práv. (Provozovatel provozovny či jiného prostoru, který poskytne provozovnu či jiný prostor k provozování nedivadelně provozovaného hudebního díla s textem či bez textu nebo uměleckého výkonu /dále jen "veřejná hudební produkce"/, je povinen poskytnout příslušnému kolektivnímu správci údaje a součinnost potřebnou pro určení totožnosti provozovatele veřejné hudební produkce. Dodavatel živé veřejné hudební produkce je povinen předložit provozovateli živé veřejné produkce program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, a to nejpozději 20 dnů před konáním produkce. Provozovatel živé veřejné hudební produkce je povinen tento program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, oznámit příslušnému kolektivnímu správci, a to nejpozději 10 dnů před konáním produkce, pokud není ve smlouvě mezi provozovatelem a kolektivním správcem dohodnuto jinak.).

- Obec může prošetřovat, zda provozovatel hudební produkce provozuje předmětnou hudební produkci oprávněně. K tomu, vedle dotazu na samotné nositele práv, může využít i dotaz na příslušné kolektivní správce (OSA a Intergram), kteří ze zákona zastupují ty nositele práv, kteří to výslovně nevyloučili, i v případě práva udělit svolení k užití hudebního díla / uměleckého výkonu / zvukového záznamu jejich provozováním podle § 101 odst. 9 písm. a) a b) autorského zákona.

zdroj: ..:. mvcr.cz Přehled právních úprav k technoparty :.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] krtek: (20.03.2006, 21:23:10)
A co policie? Má licenční smlouvu na houkačky??? :D
[2] (20.03.2006, 21:30:44)
..no kdopak asi vlastni autorsky prava ;)