[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Dopis vládnímu zmocněnci pro lidská práva S.Karáskovi ve věci nedostatečné kontroly policie


2006-05-14, 9:07:00 • Přišlo e-mailem
Situace je vážná
(dopis vládnímu zmocněnci pro lidská práva S.Karáskovi, Libor Nedorost, 8. května 2006)

Vážený pane zmocněnče,

jak vyplývá z posledních policejních excesů, je policie nadána vůči občanům velkými pravomocemi, které zasahují do základních lidských práv, s nimiž policisté jsou ne zcela vždy schopni nakládat adekvátním způsobem. Nicméně pokud občané obecně nemají právo posuzovat zákonnost jednání policistů a musí uposlechnout jejich výzev, vyvstává tímto otázka, co může občan dělat, nemá-li jednání policisty oporu v zákoně. V těchto případech je nutné, aby fungoval efektivní systém kontroly policie a vyřizování stížností na jednání jednotlivých policistů.

V této oblasti je úprava v České republice značně nedostatečná a neodpovídá současným mezinárodněprávním standardům.


JUDr.Libor Nedorost, Ph.D.
zástupce stálého člena rady vlády ČR pro lidská práva
Školní 205, 664 46 Radostice


Vážený pan
Svatopluk Karásek
zmocněnec vlády ČR pro lidská práva
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1V Brně 8. května 2006

Vážený pane zmocněnče,

jak vyplývá z posledních policejních excesů, je policie nadána vůči občanům velkými pravomocemi, které zasahují do základních lidských práv, s nimiž policisté jsou ne zcela vždy schopni nakládat adekvátním způsobem. Nicméně pokud občané obecně nemají právo posuzovat zákonnost jednání policistů a musí uposlechnout jejich výzev, vyvstává tímto otázka, co může občan dělat, nemá-li jednání policisty oporu v zákoně. V těchto případech je nutné, aby fungoval efektivní systém kontroly policie a vyřizování stížností na jednání jednotlivých policistů.

V této oblasti je úprava v České republice značně nedostatečná a neodpovídá současným mezinárodněprávním standardům.

Pokud si chce občan v praxi stěžovat na postup policie, může se obrátit na oddělení kontroly a stížností policie, kde bude jeho věc vyřízena. Vyřízení stížnosti je plně v kompetenci tohoto oddělení. Byla-li stížnost vyhodnocena jako oprávněná, stěžovatel již nemá právo dozvědět se, jaké konkrétní kroky byly vůči chybujícímu policistovi uplatněny, a rovněž neobdrží žádnou kompenzaci, vyjma obecné omluvy policie jako celku. Takový proces vyřizování stížností je v rozporu s mezinárodními závazky České republiky. Jak vyplývá z několika ustanovení mezinárodních smluv (zejména čl.13 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl.2 odst.3 Mezinárodního Paktu o občanských a politických právech ) , kterými je Česká republika vázána, musí mít každý, jehož práva a svobody (které jsou součástí příslušných úmluv) byly porušeny, účinné právní prostředky nápravy, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností. Obsah těchto mezinárodních dokumentů shrnula Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE) a formulovala pět požadavků na nezávislý orgán, který by stížnosti na policii vyšetřoval (Dokument OSCE Preventing Torture – A Handbook For OSCE Field Staff in: http://www.osce.org/.
Takový orgán a jeho činnost musí být:

1. Nezávislé – členové takového orgánu nesmí být zaměstnanci stejného orgánu, proti kterému stížnost směřuje.

2. Efektivní – členové orgánu musí mít přístup ke všem relevantním dokumentům a do všech míst. Musí mít vlastní vyšetřovací kapacitu nezávislou na policii. Efektivitou se rovněž rozumí, že orgán bude mít právo zjednat nápravu tím, že bude oprávněn rozhodnout o kompenzaci a přijmout závazné disciplinární opatření.

3. Přístupné – proces přijímání stížností musí být jednoduchý, aby byl přístupný i osobám s nízkou gramotností.

4. Rychlé – vyřízení stížnosti by mělo proběhnout v rámci stanovené rozumné lhůty.

5. Rovné (fair) – všechny strany zúčastněné na stížnosti budou mít rovné postavení a stejná práva.

Z uvedeného je patrné, že systém v Česku není v souladu minimálně s body 1, 2 a 5.

Jak vypadá takový systém, který by byl v souladu s mezinárodními úmluvami, můžeme ukázat na příkladu toho nizozemského. Nizozemí je rozděleno na několik policejních okrsků. Odpovědnost za prošetřování stížností má vždy starosta centrálního (zpravidla největšího) města v této oblasti. V první fázi se stěžovatel obrací na vedoucího policejního příslušníka toho určitého pracoviště, kde působí policista, proti němuž stížnost směřuje. Není-li stížnost vyřízena k uspokojení stěžovatele, nastává druhá, stěžejní fáze celého procesu. Stěžovatel má právo obrátit se svou stížností přímo na zmíněného starostu. Ten má k dispozici Poradní výbor, jehož členové jsou jmenováni starosty měst a obcí příslušné oblasti. Stížnost je projednávána před tímto Poradním výborem, a to v ústním a veřejném(!) jednání. V případě oprávněné stížnosti má starosta oprávnění rozhodnout o příslušné kompenzaci a nařídit disciplinární opatření. Stěžovatel je o učiněných opatřeních vůči provinivšímu se policistovi samozřejmě vyrozuměn a během řízení má právo nahlížet do spisu. Jak je patrno, takový systém je v souladu se všemi výše uvedenými body formulovanými OSCE, a odpovídá tak mezinárodním závazkům nizozemského státu.

Je tedy zřejmé, že pokud chce Česká republika dostát svým mezinárodním závazkům, měla by nutně přijmout legislativu upravující proceduru vyřizování stížností a kontroly policie. Valné shromáždění OSN schválilo v prosinci minulého roku Opční protokol k Úmluvě proti mučení, který členským státům ukládá vytvořit nezávislý orgán monitorující místa, kde dochází k omezování osobní svobody. Výhledově (bude-li tento protokol schválen a přistoupíme-li k němu) bude tedy Česká republika povinna takový orgán ustanovit. Jako jedno z možných řešení daného problému se nabízí udělit tomuto novému orgánu pravomoci k vyřizování stížností na policii.

Na tomto místě nám může jako vzor posloužit Anglie a Wales, kde existuje nezávislý, vládou ustanovený orgán – Police Complaints Authority (PCA). Ten sice sám stížnosti nevyřizuje (to dělají příslušná oddělení policie), nicméně nad vyřizováním vykonává dohled. Dohled spočívá v úzké spolupráci člena PCA s vyšetřujícím policistou. Zástupce PCA monitoruje každé vyjádření, dokument či lékařskou zprávu, která se týká případu, a má právo vyžadovat hlubší a podrobnější vyšetřovaní či navrhovat provedení jiných důkazů. V závažnějších, přesně definovaných případech, je tento dohled povinný, v méně závažných nikoliv, ovšem i tehdy může vyšetřující policista dohled navrhnout. Každé konečné vyřízení stížnosti (tedy i té bez dohledu) podléhá schválení tohoto orgánu na něm také v konečné fázi záleží, zda bude určitý policista stíhán.

Přijetím nové úpravy procesu vyřizování stížností na policii by Česká republika nejen uvedla svoje zákonodárství v soulad s mezinárodními závazky – dozajista by také podpořila také důvěru občanů v policii. Bude-li občan vědět, že v případě porušení zákona ze strany policisty existuje možnost efektivní nápravy a zadostiučinění, jistě v jeho očích kredit policie jenom vzroste.

S ohledem na shora uvedené činím, jako zástupce stálého člena rady vlády ČR pro lidská práva, tento podnět, aby se Rada vlády ČR pro lidská práva touto vážnou situací, která vypovídá o zásadním nerespektování mezinárodněprávních standartů ve vztahu k ochraně lidským práv státními orgány v České republice, oficiálně zabývala.


JUDr.Libor Nedorost, Ph.D.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Josef: Situace by mohla být vážná:) (14.05.2006, 09:46:29)
"Případy, kdy překročíte rychlostní limit o víc než 30 kilometrů v hodině, jsou potom řešeny soudně a za opravdu bezohledně rychlou jízdu je holandská policie oprávněna zabavovat auta, stejně jako za řízení pod vilevm alkoholu".Takže já bych sem ty holanďany moc netahal, nebo budete chodit z teknivalů pěšky.

[2] Hanys: ha ha ha ! (15.05.2006, 09:34:20)
Josifku, vis oni tekkari a vyznavaci tunningovanych aut jsou dve trosku jine sorty lidi, no...
[3] Josef: Už to nehul Hanys, nebo omez:):) (15.05.2006, 15:41:20)
Co to meleš o tuningu? Já psal o chlastu za volentem, což je u tekařů bežnej jev. A nejenom u nich ale ti další po změnách radši nevolaj.