[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Jak si představuje vyšetření CzechTeku Inspekce ministra vnitra


2006-10-16, 10:39:05 • CzechTek
Vyšetření CzechTeku podle Inspekce

Níže uvedený dokument byl zaslán Stanislavu Pencovi, který se dožadoval výsledků šetření policejního zákroku na CzechTeku v roce 2005. Vyšetření této kauzy slíbil po nástupu do funkce ministr vnitra Ivan Langer.

Inspekce ministra vnitra
10. oddělení
P R A H A

Č.j. IN-357/10-A-2006

Praha 13. října 2006

Pan Stanislav PENC
Staré Hrady 53
507 23 Libáň


Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podané dne 12.10.2006, Vám sděluji, že zprávy o vyšetřování událostí týkající se akce CZECHTEK 2005 vypracované odborem vnitřní kontroly Policejního prezídia ČR Vám nemohou být poskytnuty, neboť jimi Inspekce ministra vnitra nedisponuje.
K Vaší žádosti o poskytnutí zpráv vypracovaných Inspekcí ministra vnitra v souvislosti s prošetřováním zákroku policistů při akci CZECHTEK 2005 Vám sděluji, že tato obsahovala následující skutečnosti:

K průběhu trestních řízení, které byly vedeny v souvislosti s technoparty CZECHTEK 2005 je třeba uvést, že trestní oznámení účastníků CZECHTEK 2005, případně dalších osob, byla na Inspekci ministra vnitra zpravidla postupována od kontrolních oddělení Policie ČR, obvodních (či místních) oddělení Policie ČR či státních zastupitelství.
Pracovníci Inspekce MV vyhodnocovali podání s ohledem na ustanovení § 59 tr. řádu a na základě tohoto bylo požadováno doplnění trestních oznámení či byly ihned zahajovány úkony trestního řízení v souladu s ustanovením § 158 odst. 3 tr. řádu.
Vzhledem k obsahům podání bylo problematické ustanovení konkrétních zasahujících policistů, neboť podatelé zpravidla nebyli schopni uvést bližší identifikační údaje k zasahujícím policistům.
Vyčlenění pracovníci Inspekce MV se zabývali shromažďováním všech dostupných videozáznamů a fotografií. Prověřování bylo zaměřeno zejména na dohledání incidentů v těchto obrazových záznamech. Kvalita jak videozáznamů, tak některých fotografií byla velmi nízká, a proto bylo dohledávání velmi ztíženo. Záběry pořízené ve večerních hodinách již nebyly vyhodnotitelné, a to z důvodu snížené viditelnosti.
Dozorující státní zástupkyní byla ............................. z Okresního státního zastupitelství Plzeň – město, se kterou bylo probíhající trestní řízení konzultováno.
V rámci trestního řízení se pracovníci Inspekce MV zabývali jednotlivými znaky skutkové podstaty trestných činů dle trestního zákona, zejména se jednalo o podezření z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 tr. zákona, ublížení na zdraví dle § 221 tr. zákona a poškozování cizí věci dle § 257 tr. zákona.
V případech, kdy se v rámci trestního řízení nepodařilo objektivně zadokumentovat, že k jednání popsanému podateli skutečně došlo, bylo trestní řízení ukončeno v souladu s ustanovením § 159a odst. 1 tr. řádu. V případech, kdy bylo objektivně zadokumentováno, že trestný čin byl spáchán, ale nepodařilo se ustanovit osobu pachatele, bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 159a odst. 4 tr. řádu.
V případě vydání usnesení dle § 159a tr. řádu toto sice nabývá právní moci, ale nevytváří překážku věci pravomocně rozhodnuté. Všechna vydaná usnesení byla přezkoumána dozorující státní zástupkyní a kromě jednoho případu nabyla právní moci.
V případě, že nebylo zadokumentováno a prokázáno, že ze strany podezřelého došlo ke spáchání trestného činu dle jednotlivých ustanovení trestního zákona, bylo prověřováno, zda jednáním podezřelých nebyly naplněny znaky skutkové podstaty přestupku. V případě, že tomu tak bylo, byla věc odevzdána ke kázeňskému projednání.
Celkem bylo přijato 128 podání, z nichž 99 bylo vyhodnoceno jako nekonkrétní oznámení a tyto byly prověřeny v rámci spisového materiálu č.j. ........................... kdy tento byl ukončen vydáním usnesení dle § 159a odst, 1 tr, řádu, usnesení nabylo právní moci.
Celkem 27 podání, resp. 29 podání (dva skutky byly vyloučeny k samostatnému trestnímu řízení) bylo prověřováno v rámci samostatných trestních řízení – byly zahájeny úkony trestního řízení dle § 158 odst. 3 tr. řádu.
Ve 14 případech bylo policejním orgánem rozhodnuto o odložení věci dle § 159a odst. 1 tr. řádu, ve 13 případech bylo rozhodnuto o odložení věci dle § 159a odst. 4 tr. řádu, v jednom případě byl spisový materiál postoupen ke kázeňskému řízení a v jednom případě byl spisový materiál postoupen s návrhem na zahájení trestního stíhání na Okresní státní zastupitelství pro Plzeň – město, odkud byl dvakrát vrácen k doplnění a nakonec bylo státní zástupkyní .......................................... rozhodnuto následovně: v případě použití cizího textilního identifikačního čísla zasahujícím policistou byla věc postoupena ke kázeňskému řízení příslušnému služebnímu funkcionáři a ve věci nepřiměřeného použití donucovacího prostředku (dle právního názoru policejního orgánu Inspekce MV) bylo státní zástupkyní vydáno usnesení o odložení věci dle § 159a odst. 1 tr. řádu.
Na základě dosavadních zkušeností při prošetřování průběhu minulých ročníků technoparty CZECHTEK 2004 a 2005 byla ze strany Inspekce MV přijata v tomto roce rozsáhlá opatření, která postihla oblast příprav, oblast průběhu a oblast prošetřování případných protiprávních jednání příslušníků PČR, ke kterým by mohlo v souvislosti s konáním technoparty CZECHTEK 2006 dojít.
K průběhu technoparty CZECHTEK 2006 je třeba uvést, že opatření učiněná pracovníky Inspekce MV byla konstruktivní.

Zpracoval:

mjr. Mgr. HÝBNEROVÁ
policejní rada

plk. JUDr. Zdeněk PELC, v.r.
ředitel Inspekce MV
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: