[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Langer převzal Bublanovu štafetu – Odpovědi na otázky k CzechTeku


2007-03-23, 22:53:00 • CzechTek
Ministři se mění, lži zůstávají
(23. března 2007, 22:53)

Odpovědi na otevřený dopis poslankyně PhDr. Kateřiny JACQUES
– otázky pro ministra vnitra k zásahu na technoparty CzechTek 2005

pozn.red.
Dopis s otázkami byl ministrovi vnitra Ivanu Langerovi odeslán dne 13. února 2007.
Níže uvedený dokument ministra vnitra Ivana Langera reagující na dopis Kateřiny Jacques
je datován 19. března 2007

24.3.2007 8:49 – dokument je zveřejněn také na webových stránkách poslankyně Kateřiny Jacques – KaterinaJacques.cz


1. Proč Policie ČR neučinila patřičná opatření k průjezdu účelové komunikace č. 198 a tím dopustila zablokování provozu na dálnici D5?

Dne 29.7.2005 kolem 01:00 hod. bylo při provádění dopravně-bezpečnostní akce zjištěno místo konání technoparty CzechTek 2005, které bylo do poslední chvíle organizátory utajováno. V tuto dobu bylo na Policii ČR současně oznámeno, že došlo k vytvoření kolony motorových vozidel kolem sjezdu z dálnice D5 č. 136 u obce Mlýnec na Tachovsku.
K zablokování provozu na dálnici D5 u sjezdu Mlýnec došlo z těchto důvodů :
Poprvé byla dálnice D5 zablokována kolem 01:00 hod. dne 29.7.2005 v důsledku uvíznutí kamionu převážející hudební aparaturu (z důvodu nízké světlosti podvozku a jeho dosednutí na asfaltový povrch) na nájezdu ze silnice č. 198 k účelové komunikaci vedoucí na pozemky pozdější technoparty v katastrálním území Mlýnec pod Přimdou. Další účastníci přijíždějící na místo pak zablokovali nejen silnici č. 198 od dálničního přivaděče, kde stála vozidla v několika kolonách vedle sebe a nebylo možno je objet, ale také sjezdy z dálnice a dálnici D5, a to v obou směrech.Řidiči těchto vozidel odmítali s vozidly z uvedeného prostoru odjet,proto nemohla policie zajistit příjezd těžkého vyprošťovacího vozidla,které by stojící vozidla na dálnici a přivaděči odtáhlo,aby byly obě komunikace plně zprůjezdněny.
Podruhé došlo k blokaci dálnice D5 v souvislosti s policejním opatřením preventivního charakteru, které nebylo realizováno přímo v místě konání technoparty. Policisté reagovali na vzniklou situaci na dálnici tím, že začali v cca 6:30 hod. odklánět vozidla od Plzně na jinou komunikaci, aby tato vozidla rovněž neuvízla v dopravní zácpě a tím nedošlo k ohrožení bezpečnosti přepravovaných osob.
Vzhledem k přetrvávající neprůjezdnosti dálnice D5 byla Policie ČR nucena přistoupit k dalšímu dopravnímu opatření. Následně uzavřela dálniční sjezd č. 136 a využila svého oprávnění podle § 124 odst. 8 písm. i) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vznesla požadavek na Ředitelství silnic a dálnic ČR k přistavení 30ti odtahových vozů. Po přistavení prvních dvou vozů (odtahy nebyly realizovány) řidiči následně se svými vozidly opouštěli uvedený prostor a v odpoledních hodinách cca ve 14:00 hod. byla dálnice plně průjezdná v obou směrech.
K uzavření dálnice D5 Policie ČR přistoupila rovněž v době realizace zákroku pod jednotným velením dne 30.7.2005 z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků technoparty, zasahujících policistů i účastníků provozu na pozemní komunikaci.
Opatření provedená Policií ČR na dálnici D5 v předmětné lokalitě byla zcela legitimní a odpovídala vzniklým situacím

2. Proč policie blokovala vjezd na pronajaté pozemky i poté, co zjistila, že část pozemku je řádně pronajatá?

Policie ČR přistoupila k blokování příjezdové komunikace k pozemkům, aby zabránila neoprávněnému obsazování nepronajatých pozemků. Pro místo konání technoparty byla určena louka, kterou si pronajal pan Václav Šroub od firmy Italinvest s.r.o. Jednalo se o pozemek o výměře cca 12,6 ha,na který je přístup výlučně přes pozemky dalších vlastníků, ti k tomuto nedali souhlas a podali na účastníky trestní oznámení.Přístup je také možný po lesní komunikaci, kterou vlastní Městský úřad Přimda, ten souhlas k užívání této komunikace v souladu s lesním zákonem nikdy nedal a ani nebylo o tento souhlas ze strany technařů požádáno.Účastníci technoparty se však zdržovali převážně na okolních pozemcích jinde, než byl pronajatý pozemek, k tomu ale souhlas vlastníků těchto pozemků neměli.
Vlastníci a uživatelé okolních pozemků právě proto podali na účastníky technoparty trestní oznámení.

3. Jak vznikly a kdo je zodpovědný za nepravdivé informace, které policie v souvislosti s pronájmem pozemku šířila?

K „vědomému dezinformování“ veřejnosti ze strany Policie ČR v případě údajného odstoupení společnosti Italinvest s.r.o. od dohody uzavřené s panem Václavem Šroubem se vyjádřilo vedení PČR OŘ Tachov.
Vedení okresního ředitelství není znám původ této dezinformace a poukázalo na skutečnost, že zejména ze strany pana Šrouba byly na místě předávány médiím nepravdivé informace typu : „Dálnici zablokovali policisté, žádné vozidlo technařů cestu ani sjezd ze silnice č. 198 neblokovalo, policie tvrdí, že smlouva s panem Constantinem Pleskym je neplatná, silnice patří technařům, na přístupovou cestu k pozemkům máme právo, nevztahuje se na ni ustanovení lesního zákona, zákrok nařídil Paroubek apod.“ Když byly tyto informace oficiálně Policií ČR vyvráceny, zástupci technařů vždy velmi rychle a flexibilně přizpůsobili či měnili svá další tvrzení dle předložených důkazů.
Sám pan Čermák později řediteli PČR OŘ Tachov k osobě pana Václava Šrouba před svědky uvedl, že šlo jen o bílého koně s nízkou či nulovou schopností komunikovat s Policií ČR a že měli jako pořadatelé vybrat pro tuto úlohu jinou vhodnější osobu. Ředitel PČR OŘ Tachov od svého příjezdu dne 29.7.2005 do prostoru konání technoparty prokazatelně a opakovaně reportérům různých TV a zástupcům dalších médií tuto a další obdobné nesmyslnosti opakovaně vyvracel a jeho prohlášení jsou i zadokumentována. Navíc nejednal s panem Šroubem bez přítomnosti dalších svědků.
Z dostupných podkladových materiálů nelze vyloučit, že informace o odvolání souhlasu pana Constantina Pleskyho, jednatele společnosti Italinvest s.r.o. pronikla na veřejnost. Přesto, že se nepodařilo identifikovat jejího původce, nelze v žádném případě tvrdit, že Policie ČR účelově tuto skutečnost použila k obhájení svého zákroku, když jeho jedinou příčinou bylo protiprávní jednání účastníků technoparty.

4. Proč policie odmítala iniciativu pana Šrouba a pana Čermáka, kteří s ní chtěli spolupracovat na vyznačení pronajatých pozemků?

Policií ČR bylo od ranních hodin dne 29.7.2005 provedeno vytěžení majitelů sousedních pozemků rozkládajících se vedle louky určené k pořádání technoparty, přičemž bylo zjištěno, že tito nedali souhlas s užitím svých pozemků. Současně v 04:15 hod. se pan Václav Šroub dostavil na Obvodní oddělení Policie ČR v Boru k podání vysvětlení podle trestního řádu, ve kterém uvedl, že osobně jednal s jednatelem společnosti Italinvest s.r.o. panem Constantinem Pleskym v Praze, od kterého získal souhlas se vstupem na předmětný pozemek. Z vyjádření pana Šrouba na Obvodním oddělení Policie ČR v Boru dále vyplývá, že počítal s účastí 50ti až 100 lidí, a že se necítí být organizátorem této akce. K dalším věcem se zmíněná osoba odmítla vyjádřit a zároveň odmítla poskytnout jakékoliv spojení (i telefonické) na sebe. Pan Václav Šroub rovněž v ranních hodinách téhož dne na stanovišti velitele zásahu předložil zmíněný „souhlas“. Další komunikace Policie ČR s panem Šroubem byla velice komplikovaná, neboť tento reagoval arogantně a s Policií ČR nechtěl spolupracovat. V cca 11:00 hod. byl dotazován ředitelem PČR OŘ Tachov na nejasnosti ohledně polohy pozemků, přístupových cest, kdy odmítl komunikovat a odešel. Policie ČR na místě konání technoparty nehovořila s panem Čermákem a není známo,že by on sám vyvíjel nějakou iniciativu společně s panem Šroubem ke spolupráci při vytyčování pronajatých pozemků.
Pan Čermák ještě asi měsíc po uvedené akci tvrdil,že na místě nebyl a že s organizováním celé akce neměl nic společného.
Dne 29.7.2005 pan Jan Štefánek (dle písemného vyjádření), provozující geodetické práce, nalezl na internetu výzvu o nutnosti určení hranice pozemků pronajatých pro techoparty CzechTek 2005. Případné měření mělo být použito pro potřebu osoby, která si pozemky pronajala. Po příjezdu do místa 29.7.2005 se pan Štěpánek rozhodl, že s ohledem na situaci na místě provede měření až dne 30.7.2005. Na místo se ale nedostal z důvodu přijatých policejních opatření a s ohledem na připravovaný služební zákrok pod jednotným velením. V této souvislosti lze vyslovit pochybnosti zda je fakticky možné provést nezbytná měření a vyznačit hranice pozemků, kdy se v dané lokalitě pohybují tisíce lidí.

5. Proč policie dostatečně neinformovala účastníky, že se nacházejí na nepronajatých pozemcích a neposkytla jim přiměřenou dobu k tomu, aby tyto pozemky mohli opustit?

Po zprovoznění dálnice a zjištění, že účastníci technopárty obsadili pozemky, jejichž vlastníci k tomuto nedali souhlas nařídil dne 29.7.2005 velitel opatření provést nezbytná opatření vedoucí k ukončení tohoto protiprávního stavu. Srozumitelné výzvy směřovaly k účastníkům technoparty, kteří byli seznamováni i s polohou pozemků, které mohl užívat pan Šroub jako organizátor akce, ovšem bezvýsledně.
Za účelem zabránit páchání trestné činnosti Policie ČR začala účastníky na místě konání technoparty vyzývat v českém a dalších světových jazycích, aby od protiprávních jednání upustili a že jim bude umožněn volný odchod z místa konání akce, ti však na výzvy nereagovali. Někteří účastníci nejenom, že neuposlechli výzev Policie ČR, ale navíc začali na vozidlo s tlumočníky a policisty házet lahve, kameny a klacky, čímž došlo k poškození služebního vozidla. Ze strany organizátorů akce nebyla rovněž jakákoliv snaha usměrnit jednání účastníků technoparty.
Vzhledem k rozsahu protiprávního jednání velitel policejního opatření ředitel OŘ PČR Tachov následně vydal pokyn k služebnímu zákroku pořádkové jednotky. S ohledem na vysoký počet shromážděných osob, v jejichž řadách se mohli nacházet pachatelé trestných činů a přestupků, nebylo možné páchání trestných činů a přestupků zamezit jinak, než osoby shromážděné na pronajaté louce a přilehlých pozemcích rozptýlit. Rozptýlení nebylo prováděno vytlačováním osob, ale volným několikahodinovým pomalým postupem rojnice policistů a osobám bylo umožněno klidné opuštění pozemku.

6. Proč policie neoznačila před zákrokem hranice nepronajatých pozemků a proč vyhnala účastníky i z pronajatých pozemků (viz zprávy ombucmana)?

Podle právního řádu České republiky není Policie ČR povinna vymezovat hranice pozemků a tím suplovat „povinnost“ organizátorů soukromých akcí.

7. Proč policie dala přednost „obnově veřejného pořádku“ před bezpečností osob (výše škod, která hrozila, nebyla vysoká)? Rok předtím v Boněnově policie sdělovala, že nezasahovala proto, aby neohrozila bezpečnost osob (viz zpráva ombucmana …“použití síly musí být úměrné škodám, které přinejmenším bezprostředně hrozí jako důsledek negativního jednání“).

Situace v Boněnově v roce 2004 se odlišovala od situace v Mlýnci v roce 2005. Informaci o tom, že se bude v Boněnově konat nedovolená technoparty měla policie až v době, kdy na pozemky najelo cca 10.000 lidí. Policie ČR neměla síly zabránit nájezdu a v době, kdy měla relevantní informaci o tom, že pozemky jsou nepovolené, bylo zde shromážděno na 15.000 – 20.000 lidí. Byli zde malé děti, bojoví psi a nebylo v žádném případě adekvátní zasáhnout.
V roce 2005 v Mlýnci byla situace jiná, na napadených pozemcích bylo podstatně méně lidí do cca 5.000 a policie měla síly a prostředky. Je nutno uvést, že za postup v roce 2004 byla policie silně kritizována ze strany státního zastupitelství, kdy byli dva velitelé plk. JUDr. Mgr. Jan Brázda Ph.D. a plk. Mgr. Jaromír Kníže prošetřováni Inspekcí ministra vnitra pro podezření z trestného činu a následně byla věc postoupena řediteli PČR správy Západočeského kraje pro kázeňský přestupek. Ředitel správy celý materiál vyhodnotil a věc odložil neboť dospěl k názoru, že přestupek se nestal (viz příloha č. 2). 14 dní před konáním technoparty v Mlýnci v roce 2005 okresní státní zástupkyně Plzeň – město paní JUDr. Antonie Zelená napsala dopis ministrovi vnitra panu Mgr. Františkovi Bublanovi, kde jej žádá o potrestání výše uvedených policistů a dokonce nabízela osobní pomoc (viz. příloha č. 3). Samozřejmě, že toto stanovisko paní JUDr. Zelené se odrazilo i na rozhodování o technoparty v roce 2005.

8. Kde se nacházeli a jaká rozhodnutí činili během CzechTeku (28.7. a 2.8.2005) přímo odpovědní policejní důstojníci – jmenovitě náměstek pro uniformovanou policii Vladislav Husák, ředitel Západočeské policie Antonín Moltaš a náměstek pro uniformovanou policii Jan Brázda?

9. Kdo byli členové tzv. koordinační skupiny a pracovníci kontrolních orgánů a proč neposkytovali dostatečnou pomoc řediteli PČR OŘ Tachov?

10. Policejní opatření proti účastníkům technoparty řídil ředitel PČR OŘ Tachov. Ze strany Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR a PČR správy Západočeského kraje v Plzni nebyla poskytována dostatečná pomoc řediteli PČR OŘ Tachov a jemu podřízeným policistům. Proč?

K otázkám č. 8 až 10. Vlastní policejní opatření v době konání technopárty CzechTek 2005 řídil ve smyslu interního aktu řízení Policie České republiky (závazný pokyn policejního prezidenta č. 121/2003, kterým se upravuje postup PČR při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti v souvislosti s pořádáním shromáždění nebo jiných akcí s účastí většího počtu osob) ředitel PČR okresního ředitelství Tachov, protože toto opatření nepřesáhlo územní obvod tohoto ředitelství. Dne 29.7.2005 byl na PČR OŘ Tachov zřízen operační štáb, kde byli určeni jeho členové, včetně zabezpečení logistiky. V jednotlivých dnech zásahu Policie ČR docházelo v rámci operačního štábu k rotaci na jednotlivých funkcích. Byly stanoveny základní principy a cíle pro výkon služby, a to zabezpečit klid a veřejný pořádek v místě konání technoparty, zajistit plynulost a bezpečnost silničního provozu a zamezit páchání trestné činnosti.
S přihlédnutím k rozsahu celého policejního opatření byla rozhodnutím ředitele plk.JUDr.Moltaše na PČR správě Západočeského kraje zřízena koordinační skupina, která měla za úkol zajišťovat podpůrné činnosti, zejména logistickou, koordinační a částečně i metodickou pomoc přesahující možnosti PČR okresního ředitelství Tachov.
Vedoucím této skupiny byl zástupce ředitele správy plk. JUDr. Miloslav Maštera. Členem koordinační skupiny byl i zástupce ředitele správy pro uniformovanou policii plk. JUDr. Mgr. Jan Brázda, zástupce ředitele správy pro trestní řízení a další služební funkcionáři. Zároveň byl vyslán zkušený člen této koordinační skupiny (zástupce ředitele správy pro trestní řízení) na místo policejního opatření, aby svými zkušenostmi a erudovaností pomohl řediteli PČR OŘ Tachov zejména metodicky v řízení uvedeného opatření.
Logistickou a částečně metodickou pomoc poskytovaly i odborné útvary Policejního prezidia (v té době Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR). Po zjištění místa konání a vyhlášeném policejním opatření určení pracovníci ŘSPP u PČR správy Západočeského kraje v Plzni poskytovali metodickou pomoc koordinační skupině v koordinaci činnosti a případném zajišťování dalších sil a prostředků pro potřeby PČR správy Západočeského kraje z ostatních správ krajů (správy hl. m. Prahy) a zajišťovat případné další požadavky územně odpovědných služebních funkcionářů. V žádném případě jakýmkoliv způsobem nezasahovali do organizace a řízení policejního opatření, které bylo ve výlučné působnosti příslušných služebních funkcionářů. Právní pomoc spočívala ve výkladu a aplikaci práva, ale zejména interních aktů řízení vydaných policejním prezidentem. Tato činnost byla metodického, doporučujícího charakteru k ověření vydaného služebního předpisu na úseku policejních opatření a pořádkových jednotek pro případnou novelizaci, která byla v té době připravována.
Příslušní služební funkcionáři Policejního prezidia (v té době policejní prezident genpor. JUDr. Jiří Kolář a náměstek policejního prezidenta pro uniformovanou policii plk. Mgr. Vladislav Husák) byli o průběhu policejního opatření průběžně informováni.

11. Kdo vyhodnotil jako oprávněný noční zásah?

12. Byl noční zásah z hlediska taktiky a techniky správný? Umožňoval noční zásah pořízení dokumentace jak ukládá bod. II písm. i) rozkazu policejního prezidenta č. 67/2005?

K bodům č. 11 až 12. Odbor bezpečnostní politiky MV pod č.j.OBP-250/S-2005 vypracoval návrh materiálu „Vyhodnocení bezpečnostních opatření Policie ČR na technoparty CzechTek konané ve dnech 29.7. až 1.8.2005 v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku“, který byl předložen předsedovi vlády pro schůzi vlády České republiky konané dne 17.8.2005. Materiál popisuje způsob přípravy Policie ČR na možné konání technoparty, samotný průběh zásahu Policie ČR spolu s popisem jednání účastníků technoparty a posouzením oprávněnosti postupu a dále způsob prošetřování kroků Policie ČR při této akci. Při přípravě materiálu byly využity materiály poskytnuté Policejním prezidiem ČR, PČR správou Západočeského kraje, PČR okresním ředitelstvím Tachov, včetně „minutovníku zásahu“ a právní rozbor odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra. Dále byla odborem bezpečnostní politiky zpracována „Zpráva o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005.

13. Proč Policie ČR celé páteční dopoledne blokovala dálniční sjezd č. 136 dálnice D5 a více dní i množství okolních silnic?

Blíže viz odpověď na otázku č. 1.

14. Proč nezajišťovala bezpečnost a plynulost silničního provozu, jak jí to ukládá § 2 odst. 1 písm. i) Zákona o Policii ČR?

Blíže viz odpověď na otázku č. 7.

15. Kdo vyhodnotil požadavky tachovského ředitele Mgr. Knížete a rozhodl o stažení policejních jednotek z celé republiky?

Rozkazem policejního prezidenta č. 67 ze dne 14. července 2005 k provedení policejního opatření „CzechTek 2005“ byly mj. vyčleněny síly a prostředky Policie ČR správ krajů (správy hl. m. Prahy). Jeho cílem bylo zákonnými prostředky zajistit bezpečnost osob a ochranu veřejného pořádku v době konání technoparty CzechTek 2005 na území ČR.

16. Kdo vyhodnotil §42 Zákona o Policii ČR a na základě jakých poznatků a kterého bodu zákona povolal nasazení zásahové jednotky? Jaké je znění tohoto rozkazu? Kdo a kdy ho vydal?

Rozkazem policejního prezidenta č. 67 ze dne 14. července 2005 k provedení policejního opatření „CzechTek 2005“ byly mj. vyčleněny síly a prostředky Policie ČR správ krajů (správy hl. m. Prahy). Jeho cílem bylo zákonnými prostředky zajistit bezpečnost osob a ochranu veřejného pořádku v době konání technoparty CzechTek 2005 na území ČR.
Postup Policie ČR proti účastníkům technoparty byl na základě rozkazu policejního prezidenta č. 79 ze dne 4. srpna 2005 vyhodnocován a prošetřován zvláštním kontrolním týmem Policejního prezidia.
Téhož dne zahájila úkony v trestním řízení také Inspekce ministra vnitra, a to na základě zveřejněných obrazových záznamů z technoparty pro podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a poškozování cizí věci za dozoru Okresního státního zastupitelství Plzeň – město. K zabezpečení úkonů trestního řízení byl pokynem ředitele Inspekce ministra vnitra zřízen dne 8.8.2005 tým „CT“(viz příloha č. 4).
Na pokyn Okresního státního zastupitelství Plzeň – město, byly organizační články Policejního prezidia ČR z důvodu objektivity vyloučeny z vyhodnocování policejního opatření. Policii ČR tak nebyla dána možnost došetření započatých případů ani nového šetření oznámených nebo zadokumentovaných případů, přestože k této činnosti byla zřízena speciální kontrolní skupina. Nemohlo být provedeno ani vyhodnocení.

17. Která konkrétní podezření ze spáchání přestupků a trestných činů byla důvodem pro zásah proti účastníkům technoparty?

Jednalo se o následující přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů :
§ 22  – proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
§ 23 – ostatní přestupku na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství,
§ 30 – přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
§ 35 – přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství,
§ 46 – přestupky proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě,
§ 47 a 48 – přestupky proti veřejnému pořádku,
§ 49 – přestupky proti občanskému soužití,
§ 50 – přestupky proti majetku,

podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů :
§ 53 odst. 1 písm. g) – spočívající v zákazu vjezdu a stání motorových vozidel v lese a dále přestupku podle písm. n) cit. ustanovení, jehož se dopustí ten, kdo těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin.

Jednalo se o trestné činy podle zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů :
§ 155 – útok na veřejného činitele,
§ 179 – obecné ohrožení,
§ 181a a 181b – ohrožení a poškození životního prostředí,
§ 187 a 187a – neoprávněná výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů,
§ 188a – šíření toxikomanie,
§ 201 – ohrožení pod vlivem návykové látky,
§ 202 – výtržnictví,
§ 257 – poškozování cizí věci.

18. Jaké kroky podnikla Policie ČR, aby zabránila páchání těchto přestupků a trestných činů před samotným zásahem?

Policisté dne 30.7.2005 před samotným zákrokem opakovaně vyzvali účastníky technoparty k opuštění pozemků, které bez povolení vlastníků užívali (toto činili policisté prokazatelně a opakovaně již od 29.7.2005) o plánovaném postupu byla předána informace i médiím.

19. Kdo byl dle § 42 Zákona o Policii ČR velitelem zákroku pod jednotným velením a kdo ho určil? Prosím o transkripci zvukového či písemného záznamu či písemný záznam o tomto rozhodnutí.

Vlastní policejní opatření v době konání technopárty CzechTek 2005 řídil ve smyslu interního aktu řízení Policie České republiky (závazný pokyn policejního prezidenta č. 121/2003, kterým se upravuje postup PČR při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti v souvislosti s pořádáním shromáždění nebo jiných akcí s účastí většího počtu osob) ředitel PČR okresního ředitelství Tachov, protože toto opatření nepřesáhlo územní obvod tohoto ředitelství. Určení velitelů bylo provedeno interními akty řízení, viz. odpověď pod bodem č. 20 a 21.

20. Na základě jakého rozkazu byly pořádkové síly začleněny pod jednotné velení?

Na základě rozkazu policejního prezidenta č. 67 ze dne 14. července 2005 k provedení policejního opatření „CzechTek 2005.

21. Kdo určil velitele jednotek?

Velitelé jednotek byli určeni na základě rozkazů ředitelů PČR správ jednotlivých krajů a na základě rozkazu ředitele PČR okresního ředitelství Tachov č. 42 ze dne 26. července 2005.

22. Kdo dal pokyn k použití donucovacích prostředků dle § 42 Zákona o Policii ČR?

Pokyn k použití donucovacích prostředků podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR vydal velitel zakročující jednotky.

23. O jaké prostředky se jednalo?

Byly použity donucovací prostředky podle ustanovení § 38 zákona č. 283/1991 Sb,. o Policii ČR : hmaty , chvaty, údery a kopy sebeobrany, slzotvorné prostředky, obušky, pouta, zásahové výbušky, včetně vodních stříkačů.

24. Kdo a jak určil policisty odpovědné za kontrolu výzbroje a výstroje zasahujících policistů, jak ukládá bod III. písm. b) Rozkazu policejního prezidenta č. 67/2005?

Obecně byla tato povinnost stanovena odpovědným služebním funkcionářům rozkazem policejního prezidenta č. 67/2005. Bližší určení odpovědných služebních funkcionářů bylo stanoveno rozkazem ředitele PČR správy Západočeského kraje č. 67 ze dne 22. července 2005 a rozkazem ředitele PČR okresního ředitelství Tachov č. 42 ze dne 26. července 2005.

25. Proč nebylo zabráněno neadekvátnímu používání donucovacích prostředků ze strany jednotlivých policistů (tzv. selhání jednotlivce) velitelem zásahu pod jednotným velením?

Velitel zásahu nemůže zabránit případným dílčím excesům jednotlivých zakročujících policistů, neboť policisté jsou zařazeni ve skupinách (družstvech) a řídí se pokyny svého bezprostředního velitele. Vybočí-li z podmínek jednotného velení jsou za své jednání odpovědni.

26. Umožňoval noční zásah velitelům jednotek mít přehled nad situací?

První zásah Policie ČR započal v cca 16:36 dne 30.7.2005 a byl ukončen v cca 19:45 hod. téhož dne. Jelikož v jeho průběhu nebyl splněn účel zásahu, situace se vzhledem k vzrůstající agresivitě účastníků technoparty zvyšovala. Účastníci technoparty, kterým byl umožněn volný odchod z místa konání akce se srocovali a hrozil útok do zad zasahujících policistů. Pořádková jednotka se přeorganizovala a v cca 20:50 hod. byl započat druhý zásah policejních sil, který byl ukončen jako celek v cca 23:40 hod.
Velitelé jednotlivých pořádkových jednotek měli při nočním zásahu přehled nad situací, ale služební zákrok nebyl dokumentován neboť Policie ČR není vybavena záznamovou obrazovou technikou, která by takovou dokumentaci umožňovala. S tím souvisí i slyšitelnost a zvuková dokumentace dávaných výzev, zejména v hlučném prostředí, kdy byla záměrně zesilována hlasitost hudební produkce. Neúplná a nekvalitní dokumentace nebo její neexistence má také za následek, že jí nelze při vyhodnocení použít v některým případech na obhajobu Policie ČR tak, jak je stanoveno v závazném pokynu policejního prezidenta k policejním opatřením.

Z á v ě r :

Na základě zkušeností získaných z policejního opatření „CzechTek 2005“, kdy se jednalo o první akci tohoto rozsahu a druhu v podmínkách Policie ČR, byly opětovně posouzeny postupy Policie ČR při těchto druzích akcí a na tomto základě byly provedeny následující změny v přístupech, organizaci a řízení.

V rámci novelizace ZP PP č. 121/2003 byl vydán ZP PP č. 36/2006, kterým se upravuje postup Policie ČR v souvislosti s pořádáním shromáždění nebo jiných akcí s účastí většího počtu osob. Nová úprava spočívá v tom, že řízení policejního opatření, v rámci něhož jsou připraveny k nasazení síly a prostředky k zákroku pod jednotným velením, je prováděno zásadně z úrovně PČR správy kraje.
Byla stanovena povinnost pro velitele rozsáhlého a dlouhodobého policejního opatření zřídit tzv. „řídící štáb“, mezi jehož kompetence a odpovědnosti patří logistika, organizace vnitřního a vnějšího opatření, právní a analytická podpora, vnější vztahy (důraz je kladen na proaktivní komunikaci se sdělovacími prostředky apod.).
Ve dnech 20. až 21. března 2006 proběhl seminář nových velitelů policejních opatření z úrovně PČR správ krajů. Cílem tohoto semináře bylo seznámit účastníky s právními možnostmi Policie ČR a ostatních subjektů v rámci opatření „technoparty“ a zároveň i v rámci opatření organizovaných k vystoupením extremistických skupin a hnutí. Na tomto semináři vystoupil i Veřejný ochránce práv, dále pracovníci MV ČR a Nejvyššího státního zastupitelství.

Veškeré provedené změny v přístupech, organizaci a provádění těchto typů policejních opatření byly opakovaně konzultovány s Veřejným ochráncem práv.

Po CzechTeku 2005, ke zvýšení kvality komunikace s účastníky akcí a k vyšší transparentnosti postupů Policie ČR byl experimentálně ověřen model tzv. „antikonfliktních týmů“ a po vyhodnocení je nyní zaváděn do celé Policie ČR (do 30. 6.2007 v rámci každé správy kraje). Vybraní policisté jsou proškolováni z možností a hranic antikonfliktního managementu, nakládání s výtržnostmi, vlivem stresu na komunikaci, nakládání se strachem a agresí. Policisté těchto týmů již jsou nasazováni do policejních opatření v rámci celé republiky s předpokladem páchání protiprávního jednání s jednoznačným úkolem – prostřednictvím komunikace předcházet agresivnímu jednání účastníků (cílovou skupinou jsou dosud „nerozhodnutí“ účastníci a přihlížející).

Ve spolupráci s berlínskou policií jsou dosud v praxi ověřovány formy nových taktických postupů pořádkových jednotek při zákrocích proti individuálním pachatelům trestných činů uvnitř skupin dalších osob tak, aby zákrok směřoval jen vůči pachateli a byla zajištěna práva a svobody nezúčastněných osob.

V rámci optimalizace řízení v rámci Policejního prezidia ČR vznikla sloučením stávajících ředitelství služeb pořádkové a železniční policie nová skupina pracovníků určená k přímé podpoře teritoriálních útvarů v rámci policejních opatření řízených z úrovně PČR správy kraje. Pracovníci této skupiny jsou vysíláni do řídících štábů velitelů těchto opatření s cílem poskytnutí metodické pomoci a k zajištění právní a technické podpory velitele opatření (v případě potřeby např. zajištěn í experta v oblasti dopravního značení apod.).

Kromě výše uvedeného jsou průběžně realizována i další podpůrná, zčásti technická opatření ke zkvalitnění činnosti policie. Jedná se o změny v systému radiového spojení Policie ČR (vznik dvou vyhrazených kanálů pro tyto účely) s prováděním záznamu celého radioprovozu. Dále nastavení systému vyžadování technických prostředků od Hasičského záchranného sboru (stany pro řídící štáby, elektrocentrály, osvětlení apod.). Ve spolupráci s Generálním štábem AČR probíhá opatřování a průběžná aktualizace vojenských map republiky v elektronické i „papírové“ podobě.

V reakci na neustálé problémy, které se vyskytují v souvislosti s pořádáním technopárty, srazů a jiných akcí příznivců hnutí skinheads, anarchistů, neofašistů aj., včetně pravicově extremistických hudebních produkcí (zpravidla pořádaných jako uzavřené soukromé akce) aj., byly z pohledu činnosti služby pořádkové a železniční policie opakovaně posouzeny možnosti jejich efektivnějšího a důraznějšího řešení.

Kromě jiných legislativních aktivit Policejní prezidium České republiky předložilo dne 7. července 2005 pod č.j.:PPR-721/K-ALO-2005 odboru bezpečnostní politiky MV návrh na zákonnou úpravu umožňující účinnější potírání negativních společenských jevů spojených s pořádáním shromáždění a jiných akcí s účastí většího počtu osob, nespadajících pod právo shromažďovací podle zákona č. 84/1990 Sb. Vzhledem k tomu, že návrh nebyl akceptován, dne 12. listopadu 2005 Policejní prezidium ČR v podkladech pro ministra vnitra na jednání se senátory, týkajícího se problematiky pravicově extremistických koncertů, doporučilo, aby otázka možného uplatnění zákona o právu shromažďovacím byla znovu posouzena.

I když tato otázka nebyla na jednání oficiálně otevřena, pan ministr vnitra a někteří další účastníci jednání při neformálních rozhovorech možnost takových úvah nevyloučili.

Tato úprava by měla zejména :

zavést oznamovací povinnost pro určité typy problematických shromáždění a podobných akcí (dále jen „shromáždění“) nepodléhajících režimu zákona č. 84/1990 Sb.,
stanovit náležitosti oznámení, které by měly zaručovat řádný průběh shromáždění a minimalizaci výše uváděných rizik,
stanovit povinnosti svolavatele shromáždění a jeho účastníků,
stanovit podmínky pro zákaz shromáždění,
stanovit podmínky rozpuštění shromáždění,
stanovit postih za porušení podmínky pro konání shromáždění, včetně postihu za konání neoznámeného či zakázaného shromáždění,
dát oprávnění příslušníkům Policie ČR a strážníkům obecní policie při provádění policejních opatření k rizikovým shromážděním vyzvat osobu, která je nebo u které lze předpokládat že bude účastníkem takového shromáždění, aby prokázala svou totožnost, a Policii ČR oprávnění zpracovávat její osobní údaje. Dále za stejných podmínek i oprávnění k prohlídce dopravních prostředků těchto osob, lze-li předpokládat, že na shromáždění převážejí tiskoviny nebo jiné předměty propagující fašistickou ideologii, rasovou či národnostní nesnášenlivost.

Dne 1. prosince 2006 byl pod č.j. PPR-830/RPZP-2006 opětovně předložen návrh odboru bezpečnostní politiky na zákonnou úpravu umožňující účinnější potírání negativních společenských jevů spojených s pořádáním shromáždění a jiných akcí s účastí většího počtu osob, nespadajících pod právo shromažďovací podle zákona č. 84/1990 Sb.

Důvodem opětovného předložení návrhu na zákonnou úpravu shromáždění typu technoparty, koncertů extremistických skupin apod. je skutečnost, že existuje zjevný nepoměr mezi shromážděními podle zákona č. 84/1900 Sb., o právu shromažďovacím, kde není předpoklad narušení klidu a veřejného pořádku ve srovnání s akcemi charakteru technoparty, kde je předpoklad, že neproběhnou pokojnou cestou.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Konrád: ty vole (24.03.2007, 00:15:11)
Zmrd!
[2] Darth: Langer (24.03.2007, 00:18:31)
zvlast ten zaver nenecha nikoho na pochybach
[3] deformator: Unbelievable (24.03.2007, 08:20:29)
Tak to je neuveritelne ako ti politci vedia kvalitne klamat a ani si to normalny clovek neuvedomi, ze ho takyto politik=diktator iba manipuluje a vdaka tomu ziskava moc nad vsetkymi. Treba uz konecne zastavit klamstva o Czechteku a o "milych" policajtoch.STOP THE POLICE STATE
[4] FASA: totacek (24.03.2007, 15:15:02)
Ten zaver ( navrh na upravu zakona ) fakt smrdi totalitou. Co to jako ma bejt?
[5] ruka: 2FASA (24.03.2007, 17:03:24)
pokračovaní ve starém kurzu, nejaky volby a drobna vymena politicke garnitury prece nic neznamena