[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Dokument: „Nové“ šetření CzechTeku podle Langerovy Inspekce


2007-03-24, 12:22:00 • CzechTek
Inspekce: Tradice zavazuje
(24. března 2007, 12:23)

Ministr vnitra Ivan Langer při svém nástupu do funkce v září loňského roku veřejně slíbil, že nechá znovu prošetřit postup policie během zákroku proti teknivalu CzechTek u tachovského Mlýnce. V říjnu pak prezentoval výsledky nového šetření, které provedla Inspekce již pod svým nově dosazeným šéfem Zdeňkem Pelcem.
Činnost Inspekce za vyšetřování CzechTeku byla podrobena kritice, ale nové šetření opět nevedlo k obvinění žádného odpovědného policisty. Ve většině případů Inspekce konstatovala, že nebyla schopna identifikovat konkrétního pachatele nezákonného jednání. Nebyli ovšem například obviněni ani identifikovaní policisté, kteří bili tonfou a kopali ležícího mladíka.
Dokument o novém šetření Inspekce poskytlo ministerstvo vnitro po několika urgencích koncem února letošního roku. Relevantnost a pravdivost tvrzení obsažených v dokumentu posuďte sami.


Zpráva o činnosti IMV
při šetření zákroku Policie ČR na akci CZECHTEK 2005

Opětovným přezkoumáním postupů inspekce ministra vnitra při prověřování zákroku Policie ČR vůči účastníkům akce CZECHTEK 2005 bylo zjištěno, že:

Dne 4.8.2005 zahájila Inspekce ministra vnitra (dále jen IMV) v souladu s ustanovením § 158 odst. 3 trestního řádu (dále jen tr.ř.) úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů Zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odstavec 1 písmeno a), b) trestního zákona (dále jen tr.z.) a Poškozování cizí věci podle § 257 odstavec 1 tr.z., kterých se měli dopustit příslušníci pořádkové jednotky Policie ČR (dále jen PČR) tím, že v době od cca 02.00 hod. dne 29.7.2005 do 23.40 hod. 30.7.2005 v katastru obce Mlýnec, okr. Tachov, u sjezdu č. 136 z dálnice D5, měli bezdůvodně bránit účastníkům technoparty CZECHTEK 2005 ve vstupu na pozemky, na kterých se tato akce měla konat a posléze dne 30.7.2005 v době od cca 16.00 hod. do 23.40 hod. proti účastníkům, kteří se na pozemky dostali, zasáhli s cílem, aby účastníci tyto pozemky opustili a při tom je (nad rámec prováděného zákroku) bezdůvodně fyzicky napadali, použili proti nim donucovací prostředky a ničili jejich majetek; čímž vykonávali svoji pravomoc způsobem odporujícím zákonu, resp. svoji pravomoc překročili, dále pak poškodili a učinili neupotřebitelnou cizí věc a na cizím majetku tak způsobili škodu nikoli nepatrnou.
Souběžně s prováděným prověřováním byla přijímána a evidována podání, jak od účastníků technoparty, tak od osob, které se akce osobně nezúčastnily, ale pouze se o ní dozvěděly ze sdělovacích prostředků – jednalo se o 128 podání. V naprosté většině se však jednalo o podání, která byla formulována v obecné poloze, týkala se provedení zákroku policie jako celku a jako předtisku byla použita formulace trestního oznámení, které bylo zveřejněno na internetových stránkách www.policejnistat.cz. Tato podání byla zasílána cestou různých státních zastupitelství a postupně byla cestou Okresního státního zastupitelství Plzeň doručena na 8. oddělení IMV v Plzni.

V případech, kdy doručená podání osob nesplňovala podmínky dané trestním řádem z hlediska náležitostí podání, byla vrácena k doplnění dle § 59 odst. 4 tr.ř., a to v celkovém počtu 72. Tato skupina oznamovatelů však (až na jeden případ) na výzvu nijak nereagovala a svá oznámení dále nespecifikovala ani nedoplnila. Zmíněný oznamovatel, který na výzvu reagoval, se vyjádřil ve smyslu, že již dále s vyšetřujícími orgány nechce spolupracovat.

Oznamovatelé i další osoby, které k věci podaly vysvětlení dle § 158 odst. 5 tr.ř., byli podrobně dotazováni, jak k průběhu celé technoparty, tak k zákroku policistů, přičemž cílem těchto vysvětlení bylo ustanovit konkrétní policisty, kteří se protiprávního jednání při provádění zákroků mohli dopouštět. Odmítavý přístup k podání vysvětlení byl zaznamenán u většiny předvolávaných účastníků.

Z většiny podaných vysvětlení ze strany přímých účastníků akce bylo zjištěno, že se do kontaktu se zasahujícími policisty dostali z toho důvodu, že odmítali uposlechnout jejich výzev k opuštění pozemků. Své odmítnutí odůvodňovali tím, že jsou na pozemcích, které byly na akci řádně pronajaty. Z podaných vysvětlení pak byly vyčleněny osoby, které se akce nezúčastnily a oznámení podaly pouze na základě informací ze sdělovacích prostředků. Tyto získané materiály sloužily dále jako podpůrný pomocný materiál pro probíhající šetření.

U osob, kterým byla při zákroku policistů způsobena nějaká újma, bylo prováděno samostatné prověřování, a to se zaměřením se na zjištění konkrétních skutečností vedoucích k ustanovení jednotlivých příslušníků Policie ČR, kteří se mohli dopustit protiprávního jednání, jednalo se celkem o 29 případů. Vzhledem k problémům s identifikací konkrétních policistů se tyto nepodařilo ustanovit.

Pracovníky IMV bylo prováděno vyhodnocování všech dostupných videozáznamů a fotografií z místa zásahu, s cílem zjistit jednotlivé situace, které by zachycovaly možné protiprávní jednání příslušníků PČR v návaznosti na svědectví poškozených. Většina osob však nebyla schopna uvést k osobám policistů takové údaje, aby bylo možné ustanovit konkrétní policisty, kteří se protiprávního jednání mohli dopustit. Při vyhodnocování pořízených záznamů pak bylo zjištěno, že celá řada policistů nebyla řádně označena osobním evidenčním číslem.

K podání vysvětlení byly rovněž vyzvány i osoby, které se s ohledem na zjištěné informace jevily jako pořadatelé technoparty. Jedná se o Václava ŠROUBA a Davida ČERMÁKA. Oba shodně popřeli, že by akci pořádali a dále se na toto téma odmítli jakkoli vyjádřit.

V rámci trestního řízení byl zajištěn spisový materiál okresního ředitelství PČR Tachov, který obsahoval mimo jiné i podrobný časový snímek situace na místě, prováděná opatření policie i jednání a chování účastníků akce. Policisté, kteří byli zařazeni ve velícím štábu a bezprostředně se podíleli na rozhodování ohledně nasazení sil a prostředků, pracovníkům IMV podali podrobná vysvětlení. Z důvodu řádného prošetření věci byly zajištěny i veškeré interní akty řízení, které se mohly prošetřovaného dotýkat, stejně tak i právní normy vztahující se k užívání pozemních komunikací a všech druhů pozemků. Vyhodnocením těchto interních aktů řízení bylo konstatováno, že v rámci zásahu nebyly řádně dodrženy všechny úkoly z nich vyplývající, zejména v oblasti administrativní činnosti. Ze strany policistů např. nebyly zpracovány záznamy v těch případech, kdy při použití donucovacích prostředků došlo ke zranění osob, nebo způsobení škody na majetku. Tato skutečnost značně ztížila šetření celé věci a pokud se zraněné osoby, nebo osoby, jímž byla způsobena nějaká újma, samy nepřihlásily, nepodařilo se tyto ustanovit. Značnou měrou toto ustanovování ztížila i skutečnost, že osoby, které podávaly vysvětlení se vyjadřovaly v tom směru, že další účastníky akce neznají a podobně.

V rámci prověřování bylo vyžádáno odborné posouzení celého zákroku, v jehož závěru je konstatováno, že z celkového pohledu byl zákrok oprávněný, s čímž se ztotožnila i zpráva o šetření Veřejného ochránce práv JUDr. Motejla. Ten však mimo jiné ve svých závěrech poukazuje na určité nedostatky, které byly zjištěny, a to jak v přípravě na zásah, tak i při samotném zákroku proti účastníkům technoparty.

Vzhledem k tomu, že se některá oznámení týkala i použití zásahových výbušek a ručních granátů se slzným plynem, které jsou donucovacími prostředky v souladu se zákonem č. 283/1991 Sb., o PČR, bylo vyžádáno i odborné vyjádření od jejich výrobců, s cílem zjistit, jaká je funkce, způsob použití a účinek této výzbroje. Zpracovatel odborného vyjádření se zaměřil pouze na chemické složení s tím, že návod, způsob, ani bezpečnostní podmínky k použití nebyly výrobcem zpracovány, neboť výrobek je určen pro speciální účely MV a uživatel si toto stanovuje ve vlastních interních předpisech. Z interních předpisů MV a Policejního prezidia PČR bylo zjištěno, že tyto předpisy sice stanovují podmínky, za kterých lze tyto prostředky použít, avšak neexistuje v této oblasti žádná metodika.

Z materiálů, které byly výše uvedeným postupem v průběhu prověřování shromážděny, a jejich následným vyhodnocením byl zjištěn následující průběh situace:

Dne 29.7.2005 kolem 01.00 hod. se na místo konání technoparty začali sjíždět její účastníci, přičemž k najetí na místo konání použili sjezd z dálnice D5 č. 136 na silnici II. tř. č. 198 a následně nájezdu do místa, kde se nacházejí pozemky č. 919 katastrálního území obce Mlýnec, okr. Tachov, uvedené v souhlasu níže uvedené firmy Italinvest s.r.o. Kolem 01.30 hod. bylo zjištěno, že nákladní vozidlo jednoho z účastníků technoparty při nájezdu na pozemek, označený v katastrální mapě č. 919/50, v důsledku převýšení tohoto nájezdu nasedlo jeho zádní části na vozovku tak, že zablokovalo silnici č. 198. Následně pak došlo k zablokování sjezdu z dálnice D5 tak, že kolem 04.00 hod. dne 29.7.2005 byla dálnice, ve směru od Plzně, zcela zablokována. V důsledku toho došlo dále k zablokování pozemních komunikací v celém okolí a okolních obcích. V této době nebylo v místě žádné označení, kde se má technoparty konat ani nebyla žádným způsobem vyznačená možnost příjezdu do místa konání, parkování vozidel a pod. Po zjištění této komplikace na místě, situaci řešil vedoucí pracovník okresního ředitelství PČR Tachov společně s příslušníky dopravního inspektorátu okresního ředitelství PČR Tachov. Osoby, které na místě blokovaly, jak průjezd po silnici č. 198 (vozidla zaparkována po obou stranách vozovky, celá řada z nich bez posádek), tak osoby, které svými vozidly blokovaly dálnici D5, na požadavky a výzvy policistů nijak nereagovaly a odmítaly komunikace uvolnit. Dálnici D5 tedy nezablokovala PČR ani k tomuto nedala žádný podnět.

Dne 29.7.2005 v 04.15 hod. se na okresní ředitelství PČR Tachov dostavil pan Václav ŠROUB, který předložil souhlas vlastníka pozemku se vstupem na pozemky vydaný dne 26.7.2005 jednatelem firmy Italinvest, s.r.o., Praha 5, panem Constantinem PLESKY. V tomto souhlasu jsou číselně uvedeny pozemky č 919 zapsané na LV č. 109 v katastrálním území Mlýnec pod Přimdou, okr. Tachov. Jako důvod k souhlasu je uveden účel soukromé oslavy ukončení první poloviny letních prázdnin – srazu posluchačů elektronické hudby. Dále pak ŠROUB uvedl, že se necítí být organizátorem akce „CZECHTEK 2005“ , počítal s účastí cca 50-100 lidí a pokud se týká zázemí, toto by řešil dodatečně zakoupením toalet či jiných prostředků. K dalším okolnostem se odmítl vyjádřit. Souhlas byl udělen na období od 29.7.2005 do 5.8.2005 s tím, že se pan ŠROUB zavazuje udržovat na pozemcích pořádek a následně po ukončení svého pobytu uvést pozemky do původního stavu.

Na místě samém pak nebyly žádným způsobem vyznačeny pozemky, na které byl vystaven souhlas ke vstupu a nebyla na místo vyžádána případná asistence lékařské služby, HZS a nebylo vytvořeno hygienické zázemí. O konání této akce nebyl informován orgán místní samosprávy ani majitelé okolních pozemků. Rovněž nebyly žádným způsobem vyznačeny příjezdové komunikace, místo pro parkování vozidel .V případě souhlasu vlastníka pozemků se jednalo o první dokument, ze kterého bylo možné dovodit prostory, kde by mohlo dojít ke shromáždění blíže neurčeného počtu lidí, ale nebylo jasné zda toto shromáždění má nějakou souvislost s akcí CZECHTEK 2005. Po dobu opatření konaných PČR ke zvládnutí dopravní situace na dálnici D5 a silnici č.198 se nepodařilo zjistit žádné případné organizátory technoparty „CZECHTEK 2005“. V průběhu časných ranních hodin pak část vozidel počala najíždět lesními cestami na louku přilehlou k dálnici a část osob zanechala svá vozidla na silnici č. 198, lesních cestách apod. a odcházely pešky na louku. Po zjištění katastrálních čísel pozemků, na které byl vystaven souhlas, však bylo zjištěno, že vozidla i osoby se nacházejí na zcela jiných pozemcích, než na které byl dán souhlas. Z tohoto důvodu byly kontaktováni majitelé dotčených pozemků. Tito ve svých vyjádřeních, v naprosté většině vydaných dne 29.7.2005, vyjádřili nesouhlas se vstupem účastníků na jejich pozemky a pro případ, že tento nesouhlas nebude respektován, žádali policii o sjednání nápravy. Někteří majitelé následně podali v této věci trestní oznámení, které je prověřováno v rámci samostatného řízení na SKPV správy PČR Západočeského kraje. Dle znaleckého posudku byla v místě na zemědělských pozemcích a lesních kulturách způsobena škoda ve výši 746 530,- Kč.

Po vyhodnocení vzniklé situace byl dne 29.7.2005 vydán rozkaz ředitele okresního ředitele PČR Tachov o nasazení sil a prostředků policie k zabezpečení klidu a veřejného pořádku v průběhu akce „CZECHTEK 2005“.

V průběhu dopoledních hodin dne 29.7.2005 probíhalo dále opatření k uvolnění dopravy na dálnici D5 a silnici č. 198, přičemž účastníci technoparty na výzvy policie, dávané v jazyce české, německém a anglickém, nijak nereagovali a nedodrželi ani lhůtu danou k uvolnění komunikací, a proto byl dán pokyn k uzavření sjezdu z dálnice na silnici č. 198 s tím, že tato silnice byla dále postupně uvolňována a současně byla uvolňována dálnice D5, na které řada osob postavila svá vozidla napříč přes jízdní pruhy a za vozidly měli rozbalené spací pytle, kempinkový nábytek apod. Účastníci akce rovněž porušili drátěné pletivo vedené podél dálnice a vytvořili si tak vjezd na louky zcela mimo určený sjezd z dálnice. Tímto místem začali najíždět na louky do doby, než jim v tom bylo policií zabráněno. Při tom byli policisté napadáni ze strany účastníků a došlo i k útoku na policistu, kdy na něj najížděl řidič, který použil nelegální nájezd na louky, dále došlo ke zranění policisty, který byl zachycen vozidlem jednoho účastníka na dálnici.

V této době již ochranu policistů zajišťovala pořádková jednotka PČR (dále jen PJ PČR). Kolem 14.00 hod. pak byla dálnice již zcela průjezdná a rovněž byla uvolněna silnice č. 198. Na louce, kde se měla akce konat, zůstalo cca 300 osob a nějaká motorová vozidla. Vzhledem k tomu, že se však zdržovaly na jiných pozemcích, než na které byl vystaven souhlas, bylo rozhodnuto kolem 17.15 hod. tyto osoby vyzvat, aby prostor opustily a současně jim byla dána lhůta 60 minut. Na tuto výzvu však osoby nijak nereagovaly, a proto bylo rozhodnuto použít síly PJ PČR. K nasazení těchto sil však nedošlo, neboť do okolních prostor (obce, pozemní komunikace, lesní cesty, louky apod.) začali najíždět další účastníci party, přičemž na místech zanechávali své dopravní prostředky a do prostoru konání technoparty šli pěšky. Celá situace kulminovala kolem 22.00 hod., kdy do prostoru louky počaly najíždět stovky vozidel, přičemž některá vozidla projížděla lesními průseky, které někteří účastníci rozšiřovali kácením stromů, v prostorách luk pak zaparkovali svá vozidla, budovali stany, rozdělávali ohně apod. Škody vzniklé tímto jejich jednáním jsou předmětem samostatného trestního řízení.

Dne 30.7.2005 kolem 07.00 hod. bylo zjištěno, že v místě konání technoparty se nachází cca 3 – 5 tisíc účastníků a cca 500 vozidel a další účastníci na místo docházeli. V průběhu hodnocení situace a s ohledem na předpokládaný vývoj situace byl dne 29.7.2005 kolem 02.30 hod. o situaci vyrozuměn Hasičský záchranný sbor (HSZ) Plzeňského kraje, který byl současně požádán o pomoc. V průběhu nasazení tyto jednotky poskytovaly pomoc osobám stojícím v zácpě na dálnici apod. V této době na místě působila i Diecézní charita Plzeň, která rovněž poskytovala pomoc občanům stojícím na dálnici. V noci ze 29.7. na 30.7.2005 se do prostoru přemisťovali další účastníci technoparty a docházelo k drobným potyčkám s příslušníky policie, kteří již byli v místě nasazeni, a proto byly vyžádány další posily.

Z monitoringu situace, dne 30.7.2005 v ranních hodinách, bylo zjištěno, že naprostá většina účastníků, včetně vozidel, se zdržují na jiných pozemcích, než pozemcích uvedených v souhlasu pana PLESKY, a proto bylo rozhodnuto neoprávněně obsazené pozemky uvolnit a současně provést úkony trestního řízení. Účastníci technoparty byli v několika jazycích vyzváni k opuštění prostor, které však byly přehlušeny činností asi 10 soundsystémů. O celkové situaci byli v 15.50 hod. informováni zástupci tisku a současně byli informováni i o dalším postupu policie. Tomuto byl přítomen i pan ŠROUB. Následně do prostoru vyjelo vozidlo PČR v barevném provedení s osádkou tlumočníků a v 16.03 hod. byla účastníkům přečtena výzva k opuštění prostoru v několika jazycích. Na výzvy účastníci reagovali tak, že házeli na vozidlo lahve a posléze i kamení a klacky. Jednání účastníků technoparty je dokumentováno obrazovými záznamy z místa a záznamy policistů, kteří v místě působili. Vzhledem k tomu, že nebyl znám organizátor akce a nebylo tedy možno s nikým vzniklou situaci na místě řešit, byl proto v 16.36 hod. vydán rozkaz k provedení akce, kdy po nástupu jednotek dochází k jejich napadání ze strany účastníků technoparty, a to jak slovně, tak házením různých předmětů (kameny, klacky, lahve apod.). Celý vývoj a průběh situace byl po celou dobu monitorován.

Situaci se podařilo přijatelně uklidnit kolem 19.45 hod., a proto byly pořádkové jednotky staženy. Při tomto zákroku účastníci prostory louky opustili a rozptýlili se do okolních lesů a obcí. Po skočení zákroku se však počali na louku vracet. Vzhledem k tomu, že následně začala agresivita účastníků vůči policistům stoupat a řada z nich se srocovala poblíž místa, kde byl vytvořen týlový tábor, byla situace vyhodnocena jako neúnosná s hrozícím konfliktem, a proto bylo rozhodnuto provést další zásah. Z tohoto důvodu jednotky nastoupily ve 20.31 hod. do výchozího postavení k opětovnému zásahu. V této době bylo k dispozici 978 policistů. Tyto jednotky byly ze strany účastníků opětovně napadány házením kamení, klacků, lahví apod. Situaci se podařilo uklidnit ve 23.15 hod. a pořádkové jednotky policie byly staženy do výchozího postavení. Z provedení tohoto zákroku bohužel existuje jen minimum dokumentačních materiálů, které by byly použitelné k vyhodnocení. V průběhu noci již nedošlo k narušení klidu v prostoru.

V průběhu akce pak byly účastníci, jak je dokumentováno z výpovědí účastníků a záznamů policie, několikrát informování, za pomocí soundsystému instalovaných v místě, že požadavek policie k opuštění pozemků je nezákonný, vzhledem k tomu, že se účastníci nacházejí na pronajatých pozemcích. Obrazové záznamy pořízené jak policií, tak účastníky a sdělovacími prostředky však dostatečně dokumentují, že naprostá většina účastníků a techniky byla zcela mimo tyto pozemky.

Z výše uvedeného je zřejmé, že účastníci svým jednání od samotného počátku jejich příjezdu do místa konání technoparty porušovali řadu ustanovení zákona č. 361/2002 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tím, že v souvislosti s porušováním výše citovaných zákonů poté, kdy byli příslušníky PČR vyzváni k upuštění od svého protiprávního jednání, na tyto výzvy nijak nereagovali a ve svém jednání v průběhu dnů 29.7. – 30.7.2005 pokračovali. PČR byla povinna postupovat v souladu se zákonem č. 283/1991 Sb., o PČR, zejména pak s ustanoveními § 2 a § 9 citovaného zákona. Při tom (s ohledem na vzniklou situaci) důvodně použila síly a prostředky uvedené v ustanoveních oddílu pátého a následujících zákona č. 283/1991 Sb., o PČR. Z těchto důvodů je pak nutno rozhodnutí o použití sil a prostředků ze strany k tomu určených a oprávněných vedoucích pracovníků PČR, působících v teritoriu místa konání technoparty, hodnotit jako oprávněné.

Po vyhodnocení všech dostupných dokumentačních materiálů (obrazové záznamy, výpovědi účastníků, záznamy policistů a pod.) je však nutno konstatovat, že v průběhu provedení zákroku za použití sil a prostředků PJ PČR mohlo dojít ze strany jednotlivých policistů k excesům při použití donucovacích prostředků. V těchto případech bylo vedeno samostatné trestní řízení, v rámci kterých byla učiněna samostatná rozhodnutí. Důkazní situace je však velmi ztížená tou skutečností, že řada účastníků, jichž se zákrok týkal, není schopná uvést relevantní skutečnosti (identifikační čísla policistů, jiné markanty, identifikace místa kde k události došlo a pod.), čímž byla ztížena nebo zcela znemožněna identifikace konkrétního policisty nebo policistů, kteří se takového jednání mohli dopustit.

V souvislosti se všemi opatřeními týkajících se akce CZECHTEK 2005 bylo zraněno 47 policistů, kdy se v pěti případech jednalo o vážnější poranění.

Z celkového vyhodnocení situace a jejího řešení v místě ve dnech 29.7.2005 až 31.7.2005 bylo konstatováno, že v souvislosti s přijímanými opatřením a samotným provedením zákroku došlo k některým pochybením i ze strany nadřízených složek, tedy správy PČR Západočeského kraje a Policejního prezidia PČR. Tato pochybení svou povahou však nezakládaly podezření z trestného činu a byla řešena interním způsobem.

Pokud se týká otázek, kdo nařídil nasadit takové množství policistů, kdo nařídil zasáhnout proti účastníkům, kdo označil smlouvu za neplatnou a případné uvedení konkrétních policistů, jejich pracovní zařazení a jejich podíl na „zpackaném zásahu“ a jak byli potrestání, tak se jedná o okruh otázek, týkajících se velitelsko metodické činnosti. Touto oblastí se zabýval odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia PČR, který může tyto otázky fundovaným způsobem odpovědět.

Pokud se týká údajné nedovolené výzbroje, tato skutečnost byla IMV řešena samostatně a bylo konstatováno, že použití teleskopického obušku bylo v souladu s předpisy o použití mírnějších prostředků. Nejedná se o speciální prostředek a mohou jej používat policisté, kterým byl pro výkon služby přidělen.

Označení smlouvy mezi pány PLESKY a ŠROUBEM za neplatnou bylo rovněž předmětem samostatného řešení. Prověřením dostupných informací z veřejnoprávních medií nebylo zjištěno v tomto směru pochybení.

IMV prošetřovala jeden případ, kdy byl zakročující policista označen látkovým identifikačním číslem jiného policisty, který se však akce CZECHTEK 2005 vůbec neúčastnil. Pracovníkům Inspekce ministra vnitra se na základě dalších identifikačních znaků policisty (markantů na uniformě a markantů týkajících se výzbroje) podařilo tohoto policistu ustanovit a vzhledem k tomu, že se tento policista, společně s dalšími dvěma policisty, mohl dopustit trestného činu Ublížení na zdraví dle § 221 tr.z., byl celý spisový materiál předán státnímu zástupci s návrhem na zahájení trestního stíhání. Dozorující státní zástupce však právní názor IMV neakceptoval a část podezření z trestného činu odložil s tím, že se o trestný čin nejedná a část postoupil nadřízenému služebnímu funkcionáři tohoto policisty k vyřízení v rámci kázeňského řízení.

Závěrem je nutné konstatovat, že získání dalších relevantních informací (poznatků), které by mohly posloužit k objektivnímu posouzení věci, resp. k přehodnocení již učiněných závěrů je znemožněno jednak dobou, která již od události uplynula a dále nezájmem případných nositelů takovýchto informací kontaktovat příslušné orgány a takovéto informace (pokud jimi disponují) předat a to i přes fakt, že v říjnu 2006 a dále průběžně dosud, je věc diskutována v médiích.

vrchní rada plk. JUDr. Zdeněk PELC v.r.
ředitel inspekce ministra vnitra
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Syrup: ANO! (24.03.2007, 15:36:33)
Nechat ulezet a pak konstatovat, ze se to stalo jiz davno. Policista oznaceny cizim cislem je v poradku, pojdme si vsichni povymenovat SPZ na autech. Kovovy teleskopicky obusek nejmenovany v zakone jako pripustna cast vystroje policisty je vlastne milodar od prislusnika, dobrovolne pouzival mirnejsi donucovaci prostredek. Luza provokovala strazce verejneho poradku. Kolik tech lzi a lzicek jeste bude, vazeni estebacti retori?