[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Dokument: Zpráva Odboru vnitřní kontroly Policejního prezidia k CzechTeku


2007-03-24, 16:28:00 • CzechTek
Policie stále odmítá přiznat odpovědnost za zásah proti CzechTeku
(24. března 2007, 16:29)

Po kritice Inspekce MV a její nic neřešící zprávě, odkázal v polovině října ministr vnitra Ivan Langer na další šetření. Toho se měl ujmout Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia. Výsledky tohoto „vyšetřování“ se už neodvážil ani veřejně prezentovat.
Není divu, materiál je z valné části pouze kompilátem starých diplomaticky řečeno problematických tvrzení, kterými se policie snaží již od začátku zakrýt svoji odpovědnost za mlýneckou řež. O stavu policie vypovídá i fakt, že ani po roce nebyla schopna reflektovat pochybení, které konstatoval ombudsman. Zprávu Veřejného ochránce práv evidentně ignoruje, zdá se, že na prezidiu ji vůbec nikdy nečetli. Spíše to vypadá, že žádné nové vyšetřování nikdy nenastalo a ani nastat nemělo. Když byla zpráva začátkem roku nečekaně vyžadována, narychlo ji uklohnil jakýsi pplk. Kuchař z předchozích policejních materiálů a drobně okořenil několika aktualitami.
Jen pro ilustraci – policejní orgány se nejsou schopny shodnout ani na takové banalitě, jako je počet zraněných policistů (Inspekce uvádí 47, odbor kontroly 99).
Dokument po několika odkladech vydal z policejních útrob začátkem března tiskový odbor ministerstva vnitra.


Informace
o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na
technoparty CzechTek 2005Dne 29. 7. 2005 okolo 01:00 hod. bylo při provádění dopravně-bezpečnostní akce zjištěno místo konání technoparty CzechTek v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku. Došlo ke zřízení operačního štábu v rámci Okresního ředitelství Policie ČR Tachov. V jednotlivých dnech zásahu Policie ČR docházelo v rámci operačního štábu k rotaci na jednotlivých funkcích. Byly stanoveny základní principy a cíle pro výkon služby, a to zabezpečit klid a veřejný pořádek v místě konání technoparty, zajistit plynulost a bezpečnost silničního provozu a zamezit páchání trestné činnosti. Celé policejní opatření řídil ředitel OŘP ČR Tachov plk. Mgr. Kníže. Důvodem pro takový postup byla organizační struktura Policie ČR, daná zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, kdy za plnění úkolů Policie ČR v rámci své územní působnosti odpovídá vždy služební funkcionář daného útvaru, v tomto případě ředitel OŘP ČR. Této skutečnosti odpovídají i příslušné akty řízení Policejního prezidia ČR. S přihlédnutím k rozsahu celého policejního opatření dále vznikla koordinační skupina na úrovni Policie ČR správy Západočeského kraje. Tato skupina zajišťovala podpůrné činnosti a její člen byl přítomen na místě policejního opatření. Logistickou a částečně metodickou pomoc poskytovaly i odborné útvary Policejního prezidia ČR.
Následně bylo nahlášeno, že došlo k vytvoření kolony motorových vozidel kolem sjezdu z dálnice D5 č. 136 u obce Mlýnec, protože zde při nájezdu na asfaltovou účelovou komunikaci ze silnice I. třídy č. 198 uvízl kamion převážející hudební aparaturu, čímž zablokoval vjezd na louku společnosti ITALINVEST s. r. o., kterou měl pronajatou pan Václav Šroub od pana Constantina Pleskyho pro účel pořádání technoparty. Kamion byl účastníky technoparty vyproštěn v cca 08:00 hod. téhož dne.

Pozemky, na kterých se účelová komunikace nachází, vlastní celkem 10 subjektů, z nichž 7 nedalo souhlas s užíváním této pozemní komunikace účastníkům technoparty CzechTek 2005. Navíc pozemek parc. č. 761/4 ve vlastnictví města Přimda je v katastru nemovitostí zapsán jako lesní pozemek určený k plnění funkcí lesa.
Další účastníci přijíždějící na místo pak zablokovali nejen silnici č. 198 od dálničního přivaděče, kde stála vozidla v několika kolonách vedle sebe a nebylo možno je objet, ale také sjezdy z dálnice a dálnici D5, a to v obou směrech, čímž mimo jiné znemožnili případný zásah hasičů nebo příjezd vozidel záchranné služby. Některé vozy, zvláště pak kamiony, úmyslně zastavovaly na dálnici šikmo a zapříčinily její neprůjezdnost.
V průběhu tohoto dopravního kolapsu opustila řada řidičů a spolujezdců své vozy a pohybovali se, seděli a leželi po celé šíři pozemních komunikací včetně dálnice.
Účastníci technoparty ve snaze dostat se na místo konání CzechTeku, začali úmyslně na dvou místech zasypávat silniční příkopy na dálnici D5, čímž začali vytvářet nepovolené sjezdy. Na těchto místech pak strhli ochranné oplocení.
Policisté zablokovali neoprávněné vjezdy na louku, načež se ostatní vozidla otáčela na dálnici do protisměru a odjížděla směrem na Plzeň.
Dále některá vozidla na místo konání technoparty přijížděla lesními průseky, které účastníci rozšiřovali kácením stromů.

Pro místo konání technoparty byla určena louka, kterou si pronajal pan V. Šroub od firmy Italinvest s. r. o. Jednalo se o pozemek o výměře cca 13,26 ha. Účastníci technoparty se však zdržovali i na okolních pozemcích, k čemuž souhlas ostatních vlastníků a uživatelů neměli. Konali tak přes to, že Policií ČR byli opakovaně vyzýváni k jejich opuštění.
Vlastníci a uživatelé okolních pozemků proto podali na účastníky technoparty trestní oznámení. První z nich bylo podáno již dne 29. 7. 2005 v 05:55 hod., další pak dne 30. 7. 2005 v 09:30 a 10:00 hod.

Pro dokreslení situace je dále nutno uvést, že obyvatelé obce Újezd pod Přimdou sepsali dne 30. 7. 2005 petici, jejímž obsahem je vyjádření nesouhlasu s pobytem účastníků technoparty v obci, která na tuto skutečnost nebyla po všech stránkách připravena. Zároveň občané peticí žádali Policii ČR, aby v obci neprováděla zásahy proti účastníkům akce a aby tyto osoby vpustila na místo konání technoparty. Tato petice byla předána Policii ČR v 15:10.

Dne 29. 7. 2005 pan Jan Štefánek, provozující geodetické práce, nalezl na internetu výzvu o nutnosti určení hranice pozemků pronajatých pro technoparty CzechTek 2005. Případné měření mělo být použito pro potřebu osoby, která si pozemky pronajala. Po příjezdu do místa 29. 7. 2005 se pan Štefánek rozhodl, že s ohledem na situaci na místě provede měření dne 30. 7. 2005. Na místo se ale nedostal z důvodu přijatých policejních opatření a s ohledem na připravovaný zásah Policie ČR.

Někteří účastníci nejenom, že neuposlechli výzev Policie ČR, ale navíc začali na vozidlo s tlumočníky a policisty házet lahve, kameny a klacky. Policisté proti nim zakročili v zájmu ochrany své a tlumočníků a zabránění páchání protiprávních jednání. Od dalších výzev pak bylo upuštěno.
Velitel policejního opatření ředitel OŘ PČR Tachov následně vydal pokyn k služebnímu zákroku pořádkové jednotky.

Vzhledem k určitým pochybnostem, které se vyskytly zejména v médiích a které se týkaly úkonů Policie ČR směřujících k „vypnutí“ mobilních sítí v místě konání technoparty je nutno uvést následující. Ministerstvo vnitra se obrátilo s dotazem na 3 největší provozovatele telefonních mobilních sítí v ČR, zda a z jakého důvodu nefungovaly jimi provozované sítě. Z podrobných odpovědí jednoznačně vyplývá, že v oblasti došlo k výraznému, neočekávanému a jednorázovému přetížení (cca 25x) mobilní sítě v čehož důsledku nebylo možné realizovat telefonní hovory. Ale i přes to bylo možné zasílat krátké textové zprávy. Na tuto situaci Policie ČR nemohla mít žádný vliv. Navíc není ani v ekonomickém zájmu provozovatelů telefonních mobilních sítí takto postupovat (ušlý zisk, náhrady škod), tj. síť „vypínat“.

Z dostupných údajů vyplývalo důvodné podezření, že se účastníci technoparty CzechTek mohli dopouštět protiprávního jednání porušováním zákona o přestupcích a trestního zákona.
Majetkové škody způsobené účastníky technoparty na Tachovsku vznikly na loukách a pastvinách, protože zemědělské pozemky na nichž se konala technoparty CzechTek 2005 jsou ve vlastnictví několika fyzických osob, Italinvestu a ve správě pozemkového fondu. Jeden z vlastníků zemědělských pozemků pan Zatloukal má od ostatních fyzických osob a pozemkového fondu předmětné pozemky v nájmu a užívá je.

Paní Ing. Jitka Nuhlíčková, vedoucí Obvodního oddělení Státní rostlinolékařské správy v Tachově, zpracovala dne 4. 8. 2005 na žádost společnosti Italinvest odborný posudek ohledně škod způsobených na pozemcích v katastrálním území Mlýnec pod Přimdou a jednoho pozemku nacházejícího se v katastrálním území Újezd pod Přimdou na nichž se konala technoparty CzechTek. Výše uvedená zpráva byla zaměřena pouze na hodnocení stavu porostu, nikoliv jeho znečištění a fyzikálních změn půdy.
Z výše uvedeného posudku vyplývá, že dotčené pozemky jsou využívány jako trvalé travní porosty pro sklizeň píce na seno, případně pro pastvu skotu. V čase konání technoparty byly tyto pozemky již posekané a seno sebráno.
Na pozemcích došlo zejména k mechanickému poškození porostu, a to udusáním, utužením, rozrytím apod.
Na několika místech, převážně na okrajích pozemků, byly nalezeny zbytky po ohništích, kde lze předpokládat vypálení porostu. Tato místa dle posudku nejsou veliká a byla ohraničená, nejedná se tedy o významné rozlohy.

Největší škody lze konstatovat na porostu na pozemku č. 919/1 na výměře (dle odhadu Státní rostlinolékářské správy) maximálně jednoho hektaru, kde je porost až na kořeny zdevastován, zřejmě v důsledku soustředění velkého počtu lidí. Tento pozemek je v současné době ve vlastnictví paní Kuncové a pan Zatloukal jej užívá.
Pracovníci Státní rostlinolékařské správy na porostech výše zmiňovaných pozemků nezaznamenali, kromě výše uvedeného místa na parcele č. 919/1, žádné závažné či trvalé poškození. Při tomto hodnocení brali v úvahu i účel využívání pozemků a vysokou regenerační schopnost porostu, která vyplývá z jeho skladby.

Podle vyjádření Ministerstva zemědělství ČR bylo místo konání akce CzechTek 2005, po jejím skončení, zcela pokryto odpadky. Z hlediska budoucího užívání pozemku se jeví jako nejkritičtější rozbité sklo, injekční stříkačky a další předměty, které vylučují možnost užití pastviny pro spásání zvířatům. Ostatní předměty, jako zničené sedací soupravy, několik zničených chladniček, zahradních křesel a množství prázdných plastových lahví, lze s vynaložením určitých nákladů odstranit.

Další škody jsou na přilehlých pozemcích a porostech do vzdálenosti přibližně 2 km, např. noži prořezané dráty ohradníku skotu, znečištění okolních pozemků odpadky, vyjeté cesty přes zemědělské pozemky v šíři dosahující až 5 metrů.
Stav pozemku po konání akce CzechTek 2005 nedovoluje pokračovat ve stávajícím využívání pozemku, zejména z důvodu nebezpečí poranění a ohrožení zvířat. Obnova znečištěného pozemku musí být provedena orbou a následným osetím pastvin. Pan Zatloukal, jako jeden z majitelů pozemků a nájemce pozemků dalších vlastníků odhaduje obnovu pozemků až na 8 000, – Kč na hektar, přičemž do obnovy je započítán sběr rozházeného odpadu, orba a nové osetí pastvin. Další ztráty pravděpodobně vzniknou panu Zatloukalovi i z nepřiznání dotací. Celkové ztráty patrně přesáhnou částku 800 000,- Kč.

Podle vyjádření starosty města Přimda pana Sopka byla louka, na které se konala technoparty „na první pohled“ uklizena, tj. od odstranitelného viditelného odpadu, a to především zásluhou místních myslivců a několika „technařů“. Dále vznikly škody na lesních porostech ve vlastnictví města Přimda.
Poškozením kořenových náběhů a odření kmenů stromů vznikla škoda 15 000,- Kč. Další náklady představují mzdy pracovníků Městského úřadu Přimda na dobu 10 dnů (50 000,- Kč), odvoz odpadu 15 000,- Kč a další provozní náklady 5 000,- Kč. Celková suma činí 85 000,- Kč; na ochranných plotech dálnice a na dopravním značení, kdy byly ochranné ploty účastníky technoparty na několika místech poškozeny, aby jimi mohly projet vozy na přilehlou louku. Ministerstvo dopravy ČR uvedlo, že škoda na oplocení dálnice se odhaduje ve výši přes 200 000,- Kč a na dalších 33 000,- Kč je odhadována škoda, která vznikla na dopravním značení a znečištěním dálnice.

Na majetku Policie ČR byla vyčíslena škoda ve výši 1 931 697,- Kč. Škody byly způsobeny zejména na dopravních prostředcích policie, na její výzbroji, výstroji a spojovací technice.
V souvislosti s konáním akce CzechTek 2005 vznikla škoda i dalším fyzickým osobám, včetně účastníků technoparty, kdy i při házení předmětů na příslušníky Policie ČR, technaři, kteří stáli dále od místa střetu „nedohodili“ nebo se „netrefili“ a poničili tak majetek ostatních účastníků nebo je i házenými předměty zranili.

Dále podle informací Ministerstva vnitra došlo ke škodám na majetku soukromých osob, jejichž nemovitosti se nacházejí v okolí konání technoparty CzechTek 2005. Zde došlo zejména ke znečištění pozemků (zahrady, sady, veřejná prostranství atd.) exkrementy a odpadky.

Ve dnech 29. až 31. 7. 2005 ošetřila Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (dále jen ZZS) celkem přibližně 100 osob. Z převážné části se jednalo o lehčí zranění či onemocnění. Druhy zranění lze rozdělit do dvou skupin, tj. na zranění a onemocnění nezpůsobená kontaktem pořádkových jednotek Policie ČR a účastníků technoparty, např. epileptické záchvaty, intoxikace alkoholem a drogami, puchýře apod. Druhou skupinu tvoří zranění způsobená kontaktem pořádkových jednotek Policie ČR s účastníky technoparty, např. odřeniny, tržné rány, zhmoždění hrudníku a končetin, nadýchání a zasažení obličeje a očí slzným plynem apod.
V průběhu technoparty zasahovala ZZS i u těžších a těžkých poranění způsobených kontaktem pořádkových jednotek PČR s účastníky technoparty. Zranění se vyskytla na obou stranách a zranění byli většinou transportováni do zdravotnických zařízení k dalšímu ošetření (celkem bylo transportováno 34 osob, z toho 26 civilistů a 8 příslušníků Policie ČR). U těžších a těžkých poranění se jednalo zejména o fraktury horních končetin, obličejových částí hlavy, lehčí otřesy mozku, jeden civilista měl poraněné oko – tržná rána očního víčka se zhmožděním oka s poruchou vidění, jednomu policistovi byl způsoben úraz páteře vrženým kamenem do oblasti nechráněné části zad s následnou poruchou hybnosti dolních končetin. Podle zprávy ZZS je velice pravděpodobné, že některé osoby, zejména z řad účastníků technoparty, vůbec nevyhledaly zdravotnické ošetření na místě události nebo jej vyhledaly po delší době samy ve zdravotnických zařízeních, a to i mimo Plzeňský kraj. Lze tedy oprávněně předpokládat, že celkové číslo zraněných osob je vyšší než statistika ZZS.
Policie ČR dále zpracovala zprávu o počtu zraněných policistů v souvislosti s akcí CzechTek 2005 s přehledem jednotlivých druhů zranění. Celkem bylo zraněno 99 policistů.

Pracovníci Hygienické služby územního pracoviště Tachov dne 30. 7. 2005 zjistili na místě konání technoparty CzechTek 2005 chybějící hygienické zázemí pro osobní hygienu a nedostatek vody pro osobní hygienu. Jak však vyplývá z prohlášení společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o., ze dne 8. 8. 2005 bylo pro zajištění hygienického zázemí účastníků technoparty CzechTek 2005 objednáno celkem 40 mobilních WC včetně pravidelného čištění. Řidič společnosti přivážející na místo konání technoparty prvních 16 WC se však do místa konání akce dne 30. 7. 2005 okolo 14:00 hod. nedostal z důvodu zablokovaných komunikací a přijatých bezpečnostních opatření spojených s připravovaným a plánovaným zásahem Policie ČR. Ostatní řidiči pak byli vzhledem ke vzniklé situaci dispečerem odvoláni.

Na základě stížnosti občanů bydlících v lokalitě Praha 6 – Strahov bylo provedeno měření hlučnosti pracovníky Zdravotního ústavu se sídlem v Praze na žádost Hygienické stanice hlavního města Prahy. Měření bylo provedeno dne 4. 8. v denních a nočních hodinách v areálu kolejí Strahov v Praze, kam se přemístili účastníci technoparty CzechTek 2005. Přitom bylo prokázáno, že hladina hluku byla překročena. V denních hodinách dosáhla intenzity 55,3 dB (decibelů), v nočních hodinách dosáhla intenzity 58,3 dB, přičemž limitní hodnota pro den činí 45 dB a pro noc 35 dB. Navíc byl Hygienickou stanicí hl. m. Prahy zjištěn značný nepořádek na užívaných plochách Strahovských kolejí a absence WC a tekoucí vody pro přítomné.

Finanční náklady Policie ČR vzniklé v souvislosti s technoparty CzechTek 2005 byly vyčísleny v celkové výši 29 413 076,- Kč (v této částce není započítána škoda způsobená Policii ČR). V této částce jsou zahrnuty náklady na mzdy příslušníků Policie ČR, včetně pojistného a odvodů do Fondu sociálních a kulturních potřeb ve výši 25 967 947,- Kč. Z této sumy připadlo 15 314 000,- Kč na mzdové výdaje na 3 dny, tj. od pátku 29. 7. až do neděle 31. 7. 2005, připadající na policisty přímo zasahující na místě. V jednotlivé dny se jednalo o 953, 1 073 a 1 073 policistů. Přitom byly početní stavy příslušníků Policie ČR během dnů vystřídány a doplňovány na uvedený počet v daném dni. V uvedeném výpočtu je zohledněn nástup do služby včetně času stráveného na cestě. Součástí mzdových výdajů jsou i příplatky za pohotovost, přesčas a příplatky za práci v sobotu a neděli. Zasahující policisté jsou zařazeni do 7. a 8. platové třídy, kdy průměrná hodinová mzda činí 140,- a 150,- Kč.
10 653 000,- Kč tvoří náklady na mzdy pro cca 3 428 policistů, kteří byli nasazeni na místě, policisty nasazené v souvislosti s akcí na území celé České republiky při dopravně bezpečnostních akcích, policisty, kteří měli nařízenou pohotovost a byli připraveni na případné nasazení a policisty, kteří zasahovali při demonstracích následujících po zásahu na technoparty.

V dané souvislosti je třeba uvést, že uvedené sumy v sobě zahrnují i mzdové náklady, které byly vyplaceny v rámci běžného výkonu služby policistů a z části se jednalo o mimořádné nasazení policistů nad rámec běžného výkonu služby.

Postup Policie ČR proti účastníkům technoparty byl podrobně vyhodnocován a prošetřován, a to zvláštním kontrolním týmem Policejního prezidia, Inspekcí ministra vnitra a státním zastupitelstvím.

V návaznosti na četné reakce na průběh policejního opatření v souvislosti s CzechTek 2005, ze kterých bez znalostí souvislostí vyvstaly možné pochybnosti o zákonnosti a přiměřenosti dílčích postupů jednotlivých příslušníků Policie ČR v průběhu policejního opatření, policejní prezident svým rozkazem č. 79 ze dne 4. srpna 2005 zřídil zvláštní kontrolní tým.
Předmětem činnosti zvláštního kontrolního týmu bylo především důkladně analyzovat a vyhodnotit dokumentační materiál tak, aby bylo možno o jednotlivých služebních zákrocích objektivně rozhodnout. Pokud však v jednotlivých případech vznikly pochybnosti o zákonnosti, příslušnost týmu k dalším úkonům ve věci skončila a případ byl předán Inspekci ministra vnitra. V této souvislosti je nutno zdůraznit, jak bylo i veřejně prezentováno, že tento zvláštní kontrolní tým žádnými vyšetřovacími pravomocemi nedisponoval.

Vzhledem k tomu, že policie měla zájem na objektivním prošetření celého průběhu policejního opatření, byla prostřednictvím tiskové mluvčí oslovena co nejširší veřejnost a některé veřejně činné osoby se žádostí o poskytnutí veškeré dostupné dokumentace.
V této souvislosti je nezbytné vyzdvihnout mimořádnou reakci veřejnosti, která poskytla značný rozsah dokumentačního materiálu. Do 22. srpna 2005 bylo analyzováno a vyhodnoceno více než 17 hodin videosekvencí a téměř tři tisíce fotografií, které dokumentovaly průběh policejního opatření. V této souvislosti byly průběžně monitorovány dostupné zdroje informací i v síti internet, kde byly zjištěny téměř dvě desítky adres s touto problematikou.

Pokud jde o písemné materiály, bylo doručeno více než 4.500 podání. Ve většině podání (přes 3.800) podatelé shodně vyjadřují protest proti průběhu policejního opatření. V dalších, téměř pěti stech případech, podatelé, ve většině případů nepřímí účastníci policejního opatření, kritizují zejména použití donucovacích prostředků, chybějící osobní identifikační čísla, zablokování příjezdových komunikací a v neposlední řadě i nevhodné jednání a chování příslušníků Policie ČR v průběhu policejního opatření. Na druhou stranu bylo zaznamenáno více než 200 pozitivních ohlasů, ve kterých pisatelé vyjadřují vedení resortu Ministerstva vnitra resp. policie plnou podporu.
Všechny jednotlivé podněty byly průběžně vyhodnocovány a podle obsahu předávány k dalšímu opatření příslušným služebním funkcionářům, resp. Inspekci ministra vnitra a státnímu zastupitelství.

Vlastní činností týmu byly shromážděny podklady k deseti jednotlivým případům použití donucovacích prostředků, které byly předány příslušným služebním funkcionářům k vyhodnocení oprávněnosti a přiměřenosti jejich použití. Dva případy byly předány Inspekci ministra vnitra.

Současně byly vyhodnocovány všechny dostupné materiály, které dokumentovaly nevhodné jednání a chování příslušníků Policie ČR. V tomto směru byl zajištěn zvukový a obrazový materiál, který byl ve dvou případech předán k dalšímu opatření příslušnému služebnímu funkcionáři. V neposlední řadě byla věnována pozornost i označení příslušníků Policie ČR osobním evidenčním číslem. V této souvislosti byly prováděny nezbytné kroky směřující k identifikaci více než 30 příslušníků Policie ČR. Identifikace zakročujících příslušníků Policie ČR byla prováděna i v ostatních případech a to i ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Praha za využití nejmodernějších technologií zpracování obrazu.

Policie ČR správa Západočeského kraje prováděla kontrolní průzkum zaměřený na činnost policistů při bezpečnostním opatření k zabezpečení veřejného pořádku v souvislosti s technoparty CzechTek 2005. Zde byla zjištěna pochybení spočívající v tom, že chybělo písemné zpracování záznamu, tak jak ukládá interní akt řízení, s jakým výsledkem, byla provedena kontrola výstroje a výzbroje, zda bylo provedeno seznámení s bezpečnostní situací, bezpečnostními riziky, úkoly a cíli policejního opatření, s řídícím policejního opatření, velitelem jednotky a skupin určených k zákroku, zda byly stanoveny hlavní zásady postupu policie, konkretizace úkolů policistům podle jejich rozdělení do jednotek a skupin, zda byl stanoven způsob nasazení sil a prostředků policie, případně dalších zainteresovaných subjektů atd. Rovněž chyběl písemný záznam o instruktáži ze strany velitele opatření. Nedostatky byly řešeny v kompetenci služebních funkcionářů správy kraje.

Další kontrolní průzkum se týkal ověření správnosti použití donucovacího prostředku hrozby střelnou zbraní policistou. V tomto případě nebyla v postupu zasahujícího policisty zjištěna pochybení.

Ministerstvo vnitra ČR po posouzení dostupných podkladových materiálů dospělo k názoru, že dotčené složky Policie ČR jako celek v daném případě, tj. ve stadiu přípravy, průběhu a ukončení akce technoparty CzechTek 2005, postupovaly v souladu s právním řádem České republiky s výjimkou jednotlivých excesů zasahujících policistů, které byly podle svého charakteru řešeny v rovině trestně právní nebo v kompetenci příslušných služebních funkcionářů.

Na základě zkušeností získaných z CzechTek 2005 byly opětovně posouzeny postupy Policie ČR při těchto druzích akcí a na tomto základě byly provedeny následující změny v přístupech, organizaci a řízení:
* řízení policejního opatření, v rámci něhož jsou připraveny k nasazení síly a prostředky k zákroku pod jednotným velením, je prováděno zásadně z úrovně Policie ČR správy kraje

 – byla stanovena povinnost pro velitele rozsáhlého a dlouhodobého policejního opatření zřídit tzv. „řídící štáb“, mezi jehož kompetence a odpovědnosti patří logistika, organizace vnitřního a vnějšího opatření, právní a analytická podpora, vnější vztahy (důraz je kladen na proaktivní komunikaci se sdělovacími prostředky atp.)

 – po ověření účinnosti nově zřízených tzv. „antikonfliktních týmů“ v rámci Policie ČR správ Západočeského, Severočeského a Severomoravského kraje jsou tyto týmy zřizovány v rámci celé Policie ČR (do 30.6.2007 v rámci každé správy kraje). Vybraní policisté jsou proškolováni z možností a hranic antikonfliktního managementu, nakládání a výtržnostmi, vlivem stresu na komunikaci, nakládání se strachem a agresí. Policisté těchto týmů již jsou nasazováni do policejních opatření v rámci celé republiky tam, kde je předpoklad páchání protiprávního jednání s jednoznačným úkolem – prostřednictvím komunikace předcházet agresivnímu jednání účastníků (cílovou skupinou jsou dosud „nerozhodnutí“ účastníci a přihlížející)

 – ve spolupráci s berlínskou policií jsou v praxi ověřovány formy nových taktických postupů pořádkových jednotek při zákrocích proti individuálním pachatelům trestných činů uvnitř skupin dalších osob tak, aby zákrok směřoval jen vůči pachateli a byla zajištěna práva a svobody nezúčastněných osob

 – ve dnech 20. – 21. března 2006 proběhl seminář nových velitelů policejních opatření z úrovně Policie ČR správ krajů. Cílem tohoto semináře bylo seznámit účastníky s právními možnostmi Policie ČR a ostatních subjektů v rámci opatření „technoparty“ a zároveň i v rámci z opatření organizovaných k vystoupením extremistických skupin a hnutí. Na tomto semináři vystoupil i veřejný ochránce práv, dále pracovníci Ministerstva vnitra ČR a Nejvyššího státního zastupitelství,

 – veškeré provedené změny v přístupech, organizaci a provádění těchto typů policejních opatření byly opakovaně konzultovány s veřejným ochráncem práv

 – pro optimalizaci řízení v rámci Policejního prezidia ČR vznikla nová skupina pracovníků určená k přímé podpoře teritoriálních útvarů při policejních opatření řízených z úrovně Policie ČR správy kraje. Pracovníci této skupiny jsou vysíláni do řídících štábů velitelů těchto opatření s cílem poskytnout metodickou pomoc a k zajištění právní a technické podpory velitele opatření (v případě potřeby např. zajištění experta v oblasti dopravního značení atp.).

Mimo uvedeného jsou průběžně realizována i další podpůrná, zčásti technická, opatření ke zkvalitnění činnosti policie:

 – změny v systému radiového spojení Policie ČR (vznik dvou vyhrazených kanálů pro tyto účely) s prováděním záznamu celého radioprovozu

 – nastavení systému vyžadování technických prostředků od Hasičského záchranného sboru (stany pro řídící štáby, elektrocentrály, osvěžení atp.) – ve spolupráci s Generálním štábem Armády ČR opatřování a průběžná aktualizace vojenských map republiky v elektronické i „papírové“ podobě


Zpracoval:

pplk. Mgr. Jan KUCHAŘ
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: