[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Václav Bělohradský: Proč nejsem antikomunistou (Právo)


2009-07-19, 9:42:00 • Komentáře / názory
Proč nejsem antikomunistou
(Václav Bělohradský, Právo, 18. července 2009)


Karel Čapek odpověděl kdysi na otázku „Proč nejsem komunistou?“ jednoduše: „Protože jsem na straně chudých!“ Chudoba není v jeho očích kategorií ideologickou, ale existenciální, je kusem našeho údělu. „Převraťte společnost čímkoli navrch – chudí padnou zase ke dnu a nanejvýše k nim přibudou jiní.“ Jedinečná síla evropské literatury je v tom, že těm na dně vrací hlas.
Na otázku „Proč nejsem antikomunistou?“ odpovím také jednoduše: „Protože jsem na straně bohatých!“ A bohatství, které mám na mysli, není ideologickou kategorií. Míním tím slovem třeba obrazy Leonarda da Vinciho, teorii relativity, architekturu našich měst, literaturu, univerzity, ústavy a výnosy ústavních soudů, tvořivou svobodu periférií, komunikační hojnost a sdílení zkušeností. Toto bohatství nemůžeme vlastnit, jen se podílet na jeho smyslu.
Jsem liberál, protože jsem přesvědčen, že tyto statky nelze vytvořit bez svobodného trhu, a tedy bez nerovnosti mezi lidmi, bez efektivní vlády, a tedy bez vlády menšiny nad většinou, bez boje o reprezentativnost moci, a tedy bez (často i násilných) protestů proti vládě, bez bezvýchodného bloudění některých, a tedy bez extremismů.
Jen v těchto rozporných poměrech může vznikat bohatství, které nelze spoutat vlastnickými vztahy a dát k dispozici jen privilegovaným třídám. Jsou to „civilizační statky“, soubory idejí a zkušeností, které platí jako „všeobecně lidské z podstaty věci, a nikoli z vůle a dekretu určitých lidí“, jak napsal Jan Patočka. Jedinečná role civilizačních statků je v tom, že v nich nacházíme argumenty k prolomení univerz, které platí jen na základě mocenských dekretů a sociálních sankcí, ne z podstaty věci.
Civilizační statky vznikají jako odpovědi na skandální otázky, které se náhle vynořují ve společnosti. Ti, kdo je položili, jsou z ní někdy vyhnáni, často pak sami nacházejí na své otázky jen špatné odpovědi. Dvě třetiny současné demokracie například jsou odpověďmi na otázky, které nám položil Marx.
Jsou to lepší odpovědi než ty, které navrhoval on sám, ale našli jsme je jen díky skandálním otázkám, které se díky jeho převratnému dílu nedaly obejít.
Antikomunismus, jako každý fundamentalismus, odtrhuje naše odpovědi od otázek, díky kterým jsme je našli. A tak se i správné odpovědi stanou dogmatickou ideologií.
Proto nejsem antikomunistou.
Hrdina Kunderova románu Žert Ludvík Jahn byl vyloučen ze strany, protože napsal v záchvatu žárlivosti na pohlednici pro svou dívku tato slova: Optimismus je opium lidstva! Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije Trockij! Připomeňme si scénu jeho vyloučení: v aula magna Fakulty přírodních věd je stranická schůze, za předsednickým stolem Pavel Zemánek, zlatovlasý mladík, manažer kýče, patetické nevěcnosti, která v českých dějinách hrála často klíčovou roli. Ohlašuje projednání „případu soudruha Jahna“: „Přečtu vám dopisy dvou komunistů“ – řekne, prohrábne si dlouhé zvlněné vlasy a začne předčítat známé a slavné věty z Fučíkovy Reportáže psané na oprátce, o smrti, které trvalo dlouho, než přišla, o životě, pro jehož krásu šel do pole, o zrádci, který obětoval kamarády, aby zachránil svou kůži, o lásce a cti. Zemánek čte dlouho, Fučíkův portrét visí na stěně auly. Pak přečte tři krátké, směšné, hrozné věty Jahnovy pohlednice.
Tento postup je známá rétorická technika, které říkáme „polarizace“. Staví posluchače před nutnost zvolit si jednu ze dvou zdánlivě rovnocenných alternativ, ve skutečnosti ale volbou jedné z nich se vyloučí ze skupiny lidí, která ho před tu volbu postavila. Jak dosvědčují záznamy jeho hovorů, prezident Nixon tvrdil, že „na kobercové bombardování severního Vietnamu je třeba být hrdý, kdo je proti, je zrádce“. Tak funguje rétorika polarizace: Kdo chce zůstat Američanem, musí si zvolit jen jednu ze dvou možností.
Na schůzi řízené Zemánkem Ludvík Jahn neměl žádnou šanci, manažer patetické nevěcnosti věděl dobře, jak postavit svou oběť do situace, v níž nemůže obstát. Věcně pohlednice patřila do kontextu „mladické žárlivosti“, který je zcela jiným příběhem než Fučíkova slavná reportáž; na zcela nevěcnou otázku Zemánka, co by asi o jeho pohlednici řekli „ti soudruzi, kteří byli mučeni gestapem a nepřežili“, Ludvik Jahn odpovídá správně: „Ti stáli na prahu života a smrti, nebyli malicherní, možná by se té pohlednici zasmáli.“ Dívat se smrti do očí je opravdová zkušenost, ta dělá člověka skeptickým, před pohledem takových lidí by Zemánkova rétorika neobstála.
Ludvík Jahn musel být vyloučen.

V dokumentu o procesu s Miladou Horákovou, který nedávno vysílala ČT, je rétorika polarizace vyhrocena do grotesknosti. Prokurátorka Polednová má slovo: „Zatímco textilačka Herajtová z Kotony v Berouně zvyšovala svůj výkon na automatických stavech… Horáková v podzemí dávala dohromady nepřátelské bandy ke zničení naší republiky,“ říká a nikdo se jí nemůže zeptat, co má Herajtová z Kotony společného s věcí, o niž u soudu jde. Každý názor a postoj proměňuje rétorika polarizace v přípravu války proti vlasti. I Milada Horáková ve své tragické závěrečné řeči připouští, že její největší vinou je, že si neuvědomila, že její cíle jsou uskutečnitelné jen válkou, což jako matka i Češka odmítá.
Když rétorika polarizace ovládne společnost, každý člověk je nucen interpretovat svůj život jako volbu mezi „antitezemi“ – mezi mírem nebo válkou, pracující třídou nebo vykořisťovateli, zrádci nebo budovateli vlasti, mezi Ruskem nebo USA, mezi svobodou nebo totalitou, mezi trhem nebo socialismem. Kdo si zvolí špatnou možnost, je odsouzen k smrti nebo k neviditelnosti, podle toho, jaká dějinná hodina právě bije.
Rétorika polarizace nastoluje situaci, v níž určitá skupina lidí ztrácí nárok na porozumění, jejich zkušenosti nesmějí nic znamenat v jazyce druhé skupiny. Co je mezi tezí a antitezí, ocitá se ve tmě, lidé se bojí o tom mluvit.
Po roce 1989 je rétorika polarizace archaická, její vláda nad veřejným prostorem vytlačuje ze hry porozumění možnostem, které konec bipolárního světa otevřel.

Nietzsche někde napsal: „V přikázání miluj bližního svého je vždy také mlčky přítomen někdo vzdálený, kdo je z lásky vyloučen – já miluji toho vzdáleného.“ Málo stačí k tomu, abychom se stali tím vzdáleným – nemoc, stáří, vlastnosti, které nás dělají neúspěšnými ve společnosti, v níž úspěch je povinností.
O těch vzdálených v přikázání milovat bližního svého mluví Solženicyn ve své slavné nobelovské řeči: ve století extrémů jen umění činí jejich bolest bolestí naší, nutí nás rozumět i jejich zkušenosti. Rétorika polarizace je opakem umění; je to nejkrutější technika, jak učinit z některých lidí ty vzdálené, jak jim vzít právo na porozumění, jak je zahnat do nesrozumitelného kouta společnosti, kam jsou vykazováni zrádci a lidé nepřizpůsobiví. Jejich bolest nesmí nic znamenat v jazyce nás, lidí normálních! Připomeňme si třeba Procházkův Kočár do Vídně. Smíme rozumět bolesti našich poražených nepřátel?
Šedesátá léta byla především dobou obnovení řeči. Zkušenosti celých tříd, lidských skupin, generací byly vysekávány z ledu polarizace, pod nímž přežívaly. Osvobozující dílo Bohumila Hrabala, kritika dřevěného jazyka reálného socialismu Václava Havla, mladá básnická generace, divadla malých forem, to vše byly cesty, které vedly ven z „ptydepe“, z jazyka, v němž bolest našich vzdálených (třídních nepřátel!) nesměla nic znamenat.
Devadesátá léta vypadala ve své první polovině jako definitivní emancipace společnosti od rétoriky polarizace. Veřejný prostor se naplnil svědectvím o zkušenosti našich vzdálených, jejich historické kontexty se vyjasňovaly. Věřil jsem, že lehkonohá postmoderní racionalita rychle osvobodí naši řeč z mrazicích zařízení metafyziky bipolárního světa – a všechny zkušenosti se dostanou ke slovu. Pak se ale začalo vracet na scénu to, co se zdálo navždy poraženo. Mám na mysli dřevěný jazyk polarizující rétoriky – kdo nechce do NATO, je velezrádce, hrozí nám zelená totalita, privatizace vše vyřeší, všechno špatné na současnosti je jen dědictvím komunistické minulosti.

Prokletím české společnosti je neustálé „obrozování“. Po roce 1918 se rituálně zabíjelo „Rakousko v nás“, po roce 1939 „mýtus Masarykovy republiky“, po roce 1945 se zase zabíjel „měšťák v nás“, v roce 1968 přišlo „obrozování socialismu“ a nakonec „obrození demokratické“. Nositeli těch různých „obrození“ jsou vždy intelektuální elity, které proto vyžadují privilegované postavení v národě. Věčná potřeba obrození se dnes vtělila do slova „antikomunismus“, jeho nositelé vyžadují pro sebe status bojovníků za obrození národa po komunistické devastaci. Co byli v devatenáctém století Němci, jsou dnes komunisté, musíme se emancipovat od jejich nadvlády v nás.
Může se do naší kultury vrátit rétorika polarizace, kterou generace modrých košil v padesátých letech nastolila pod hlavičkou „socialistické kultury“? Už se vrací, řekl bych. „Jaké pro nás přijatelné ideje a myšlenky vyzařuje například Čína či Rusko? Téměř žádné.“ – čteme v MfD. Opravdu? Není ruská kultura naopak jedním z velkých pramenů evropských civilizačních statků? A nevyzařuje současná čínská kultura poučnou úzkost z nesmyslnosti průmyslové civilizace?
Milada Horáková byla statečná československá demokratka, svou vinu na její vraždě nemohou čeští komunisté nijak relativizovat. Ale proč nepřipomenout, že Ethel Rosenbergová, matka dvou dětí, byla v USA odsouzena k smrti v procesu, který charakterizovala stejná rétorika polarizace; uveřejněné doklady o spolupráci jejího manžela se sovětskou rozvědkou se o ní téměř nezmiňují. A závěrečná řeč amerického prokurátora se ve své patetické nevěcnosti podobá projevu prokurátora Urválka. Připomínám to jen proto, že neocons, podporující prezidenta Bushe, rétoriku polarizace znovu postavili do středu amerického veřejného prostoru a dosáhli dočasně svého cíle – mobilizace společnosti na úkor porozumění.
Jak ukazuje Ondřej Slačálek v Britských listech, rétorika polarizace postavená na antikomunismu se stala vládnoucím diskurzem v českém veřejném prostoru někdy kolem roku 2003. Platí o něm to, co Vladimír Macura v knize Znamení zrodu píše o českém národním obrození: je to budování vlastního světa jinde již archaickými prostředky.

Jak funguje rétorika polarizace založená na figuře „antikomunismu“?
Především opevňuje status quo proti antagonistické kritice. Mnoho lidí (dokonce i pravicových novinářů) vidí současnou korupci, nové zdroje strachu a ponížení, nové, účinnější formy manipulace veřejného mínění, nebezpečnou moc oligarchií vynesených k moci post -komunistickými privatizacemi. „Málo z nás si myslelo, že se dveře otevřou tak rychle všem těm mafiánům… z nichž se dnes stali milionáři a miliardáři,“ řekl nedávno Václav Havel. Pod otevřený dopis předsedům politických stran, v němž se tvrdí, že „naše společnost je v roce dvacátého výročí demokratických změn v hluboké krizi, nejen ekonomické, ale morální…“ – se podepsalo mnoho významných umělců – například Jan Svěrák, Olga Sommerová nebo Ludvík Vaculík.
Ano, mnoho lidí má pocit, že česká (a nejen česká) demokracie nestojí na univerzálně platných hodnotách, ale na obraně zájmů vítězů privatizace. Rétorika polarizace ale vnucuje kritice poměrů tuto závaznou formu: naše nedostatky nejsou problémem systému, ale důsledkem morálního deficitu jednotlivců. Potřebujeme více etiky! Etika tu není než oportunismem, starou teorií o možnosti „změny zevnitř“, změny, která není antagonistická vůči systému, jen vylepšuje „něco uvnitř něho“. Každou kritiku zvnějšku rétorika polarizace likviduje jako „politickou hrozbu návratu před rok 1989“; naopak morální kritika poměrů je kritika nepolitická, proto legitimní.
Redukce všech nedostatků systému na otázky svědomí a morálky jednotlivců je typický katolický trik: církev se smířila ve 20. století s fašismem, nacismem, frankismem, salazarismem a všemi možnými tyraniemi v Latinské Americe, ale ve všech těchto tyraniích hlásala „potřebu etiky“.
Ke slovu „morálka“ ještě malou poznámku. V polarizovaném veřejném prostoru má ještě jednu funkci – je to soubor vlastností, které mají byt vtlučeny do každého jednotlivce, aby byl ochoten řešit bez reptáni problémy, které mu systém způsobuje – třeba nevýhodné pracovní smlouvy, důsledky finanční krize, úpadku sociálního státu, zamoření životního prostředí atd. Protestovat proti společnosti je nemorální, člověk morální si nestěžuje, nehledá viníka mimo sebe, ale řeší své problémy sám za sebe!
Morálka je tu jen jiné slovo pro sebezotročení jednotlivce.

Jinou důležitou funkcí rétoriky polarizace je výklad komunismu jen jako „špatné minulosti“, od níž je třeba se osvobodit. Vláda KSČ byla zločinná od okamžiku, kdy potlačila dělbu moci. Každá moc bez protimoci se stane jedem, který ochromuje celou společnost. Lidé na všech stupních společnosti se začnou bát toho, co by přišlo, kdyby svůj kousek moci ztratili, a dopouštějí se proto čehokoli, aby si ji udrželi. To ale nic nemění na tom, že komunistické ideály byly důležitým civilizačním statkem ve dvacátém století, že se míchaly s ideály liberálními, demokratickými i křesťanskými – emancipace proletariátu a žen, rovnost sociální, vzdělání přístupné všem, boj za osvobození ujařmených národů atd.
„Češi jsou nejvíc ateistickým národem v Evropě,“ slyšíme často. Máme se snad za to stydět? Je ateismus jen „důsledkem komunistické devastace duší“, nebo je naopak pokrokem? Je nutně normální věřit v křesťanský výklad světa? Nebylo snad osvobození od „božího bludu“, od náboženství jako odcizení, jednou z velkých aspirací osvícenství právě vedle emancipace ras, tříd a třeba žen? Ze všech stran sponzorovaná potřeba náboženství svědčí o totální neschopnosti globálního kapitalismu dát nějakou uvěřitelnou odpověď na jednoduchou otázku: Má život smysl, když dojdou prachy? Systém potřebuje odpovědi bez otázek a náboženství tuto funkci dobře plní.
Podle Václava Havla je důsledkem českého ateismu to, že „neexistuje pocit, že je tu jakékoli morální zakotvení“. Náboženství ale není žádné „morální zakotvení“, zachránila snad katolická církev Itálii před rasovými zákony z roku 1938? Exkomunikovala snad fašisty? A není například rozsáhlá korupce odhalená v Itálii akcí Čisté ruce přesvědčujícím důkazem toho, že mocná katolická církev žádné morální zakotvení italské společnosti nezajišťuje?
Náboženství je nedostatek odvahy přijmout lidskou životní situaci ve světě, kterou je konečnost, dějinnost, nejisté poznání skutečnosti, zranitelnost. Náboženství nabízí únik z této „prekérní“ situace skokem do zásvětí. Emancipace od náboženství znamená hledat odpověď na otázku, „zda má život smysl, když došly prachy“, bez zjednodušujícího skoku z nespravedlivého vezdejšího „zde a nyní“ do spravedlivého a věčného „tam a potom“. Komunismus ale emancipaci od náboženství nepřinesl, naopak sám se stal groteskním náboženstvím, založeným na kultu práce, světlých zítřků, velkého Stalina...
Etické jednání začíná až tam, kde člověk přijímá bez nostalgie po „pravém onom světě“ konečnost a dějinnost světa tohoto. Církev nemá s etikou nic společného. Celé to uměle pěstované „retribuční imaginárno“, obrovský účetnický aparát odměn a trestů, který církev spravuje, generoval sobecké individuum, které hledá odplatu na onom světě, a naplňuje tak základní imperativ konzumní společnosti – Hledej co největší zisk! Křesťanské individuum nezastupuje vznešený morální ideál proti materialistickým spotřebitelským masám, idea odplaty sama je materialistická, je jen jakousi splátkou dluhu. Církve mají blíže k vymahačům dluhů než k etice.
Co je etika? Slavoj Žižek v rozhovoru s Milanem Hauserem cituje vyprávění Jorge Sempruna o holocaustu: „Jednou viděl vlak se sto osmdesáti Židy, a protože to bylo v zimě, všichni zmrzli. Když vězni umírali… doprostřed dali děti… přežilo jich sedmnáct… Němečtí dozorci je vyvlekli ven a postříleli, zůstaly jen dvě. Hošík asi šestiletý, druhý čtyřletý. Aby se dozorci pobavili, pustili na ně psy… chlapci začali utíkat a psi za nimi. Menší hoch upadl. Druhý se k němu vrátil a chytil ho za ruku. A v tu chvíli je dostihli psi a zabili.“
Etika není nějaký seznam pravidel. Je to exemplární jednání některých lidí, jehož jedinečný smysl už nelze vytlačit z dějin lidských společenství.
Jádrem etiky jsou věčná exempla.

Třetím trikem rétoriky polarizace je interpretace moderních dějin jako boje demokracie proti totalitarismu. Na jedné straně nacismus a komunismus jako „bezprecedentní, jedinečné zlo“ v dějinách průmyslové (křesťanské) civilizace, na straně druhé budovatelé liberální demokracie a právního státu. Laboratoří totalitarismu byl ale kolonialismus, třeba válka proti indiánským národům, o níž Hitler mluvil jako o svém vzoru. Prezident Theodor Roosevelt vyháněl z americké společnosti jako „nejhorší zločince ty sentimentální lidumily, kteří se dojímají nad osudem indiánů“. Není tato řeč (a mnoho podobných) modelem totalitarismu?
Komunismus, především sovětský a čínský, je kolonizací vlastního národa oligarchií revolucionářů, kteří se považují za nositele vyšší civilizace, proto berou na sebe „břemeno bílého muže“ a civilizují barbary. Despotické způsoby převýchovy barbarů – koncentrační tábory, pochody smrti, organizované hladomory – přebrali od svých britských, francouzských a třeba belgických vzorů.
Totalitarismus, bezohledná aplikace koloniálních metod na vlastní národ, by nebyl možný bez zlomu první světové války, bez totální mobilizace za vítězství „vyšší civilizace“; a také bez redukce kultury na válečnou propagandu, před níž tak naléhavě varoval Evropu Karl Kraus v Posledních dnech lidstva.

Civilizační statky jsou největším bohatstvím Západu, jsou hybnou silou osvícenství, zdravým jádrem nemocného slova „pokrok“. Jsou to soubory idejí, na které se odvoláváme, když se snažíme prolomit univerza, jejichž platnost je zaručena sociální sankcí, tedy zvykem, nebo mocenskými dekrety – ne z podstaty věci, řekli jsme. Co jiného je pokrok než vítězství idejí, které platí „z podstaty věci“, nad ideologiemi, které platí jen na základě mocenských dekretů?
Četl jsem v nějakých českých novinách, že „se prý ruští vyzvědači snaží ovlivnit veřejné mínění a vyvolat odpor proti vybudování americké radarové základny v Brdech“ a že „prý existuje důvodné podezření, že občanskou iniciativu Ne základnám podporují ruské tajné služby“. Rétorika polarizace vede vždy a všude k návratu kultury podezírání a strachu. Fašizuje společnost.
Proto nejsem antikomunistou.

***

Mnoho lidí má pocit, že česká (a nejen česká) demokracie nestojí na univerzálně platných hodnotách, ale na obraně zájmů vítězů privatizace

zdroj: ..:. pravo.novinky.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Jiří Novák: To by so měli přečíst naši politici (19.07.2009, 11:58:04)
To by si měli přečíst naši politici. Mám jen pocit, že by netušili, o čem ten článek je. A nebo by to tušili, ale z pragmatických důvodů by to "nepochopili". Ono totiž s "rétorikou polarizace" je mnohem snazší přežívat ve svých funkcích.
[2] Ludvík Turek: Dík za článek ! (19.07.2009, 15:37:25)
Je jen málo článků,které dokáží zaujmout.Díky a současně žádám o častější prezentaci autora v tisku.V temnotě beznaděje dnešní krize a politických blábolů,jsou myšlenky pana profesora Bělohradského jasným sluncem.
[3] JAKO: moc zajímavé (19.07.2009, 21:31:42)
Je to moc dobrá studie do stavu současného neutěšeného pojímání našeho společenského a osobního vnímání života.Zároveň oceňuji jak vystihl ty nitky přechodu mezi extrémy,které okamžitě polarizují společnost.Říkám,že z neochoty porozumění vznikají ony estrémy.Moc se mi líbily od p.Bělohradského myšlenky na ateizaci společnosti-s tím naprosto souhlasím...Tím vším prostupuje jednoduchá etika a morálka,která je názorně ukázána jak funguje v případě chování a jednání lidí.A o tom to je-vždy se morálka a etika zametla pod koberec jako u Rosewelta-žádné ohledy,když jde o naší věc.Takto to bohužel funguje i v naší,evropské i celosvětové politice-žádná změna,je to boj různých extrémů-proto je tady ten humanismus a myšlenky maximálního objevování a respektování různorodosti.TO LZE V PŘÍPADĚ URČITÝCH EXTRÉMNÍCH IDEOLOGIÍ PROVOZOVAT JEN ZTĚŽKA.Někdy i absolutní oddanost osobním zájmům v obohacování se a hamižnosti vede k extrémům,kdy chceme odstranit ty,kteří nám stojí v cestě-tak to vždy bylo.JDE TO ZMĚNIT?V případě naŠICH NEUSTÁLÝCH OBROZENÍ SE O TO POKOUŠÍME KAŽDÝCH 20 LET,A MARNĚ-VŽDY NÁS V CESTĚ DO BUDOUCNOSTI VYSPĚLÉ DUCHOVNÍ ZEMĚ A NÁRODA NĚKDO,NEBO NĚCO ZASTAVÍ,JAK VÍME,A NEJEN NÁS-CELÝ SVĚT.Kde bychom už milý přátelé dneska už byli-představte si,žádní neonáckové,žádní kapitalisté,žádní komunisté,jen pozitivní myšlenky prodchnuté lidstvím v každé nesobeckém alternativním rozhodování ve veřejných věcech-kolik lidí by respektovalo způsob a rozmanitost života v jeho různých podobách...
[4] krtek: Rétorika polarizace fašizuje společnost (19.07.2009, 23:15:45)
Mezi těma článka různých ideologických demagogů z různých rádoby novin,je tohle velice příjemný počtení!
[5] karla: diky za clanek! (20.07.2009, 17:28:53)

[6] ....: také se připojuji s poděkováním (21.07.2009, 07:09:01)
bylo by velmi přínosné, kdyby s prof. Bělohradský vyjádřil svým fundovaným způsobem k romské problematice
[7] Jirka Huml: Inteleligentni, opravdu lidske uvahy.. (22.07.2009, 06:24:26)
Nemyslim, ze je nekdo ze soucasnych Ceskych novinaru, tim myslim i pana Dolezala, schopny odpovedet na tento clanek jen tak od boku. Rozhodne prispiva kladne k vyvoji Ceskeho mysleni v soucasnem svetovem kontextu. Moc rad bych, jako student anthropologie na Kanadske universite, ziskal plny prepis teto uvahy a rad bych tyto uvahy pouzil ve sve soucasne vyzkumne praci. Doufam, ze pan Belohradsky ma dostatecnou podporu ve sve tolik potrebne, tvorive praci. Jinak - s mnohymi zavery je mozno zcela souhlasit; je take mozno pridat vice vahy k mnohym tematum. Podle meho nazoru, Marxova filosofie, zrudne implementovana, zpusobila nezmerne utrapy vetsinou chudym, ale neni mozne nevidet kladne Marxovy filosoficke studie, ktere prinesly hloubejsi porozumeni osvetlujici dialekticke procesy vyvoje fyzicke, sdpolecenske a take spiritualni vyvyjejici se neustale ve vesmiru. Dekuji.
[8] magor: Ruští agenti (22.07.2009, 06:57:12)
Nevím nad čím čtenáři jásají.V závěru Bělohradský zpochybňuje možnost, že se ruské tajné služby snaží
ovlivňovat veřejné mínění v česku.To nemůže myslet
vážně.Proč by jinak vynakládalo Rusko tak velké
peníze na tyto služby. A co vydírání prostřednictvím
zastavení dodávek plynu? To je také chiméra? Bělohradský mění své postoje jako medůza barvy.
Naivní neinformavaní čtenáři se jeho zdánlivě
rozumnými argumenty prošpikovanými citáty známých
intelektuálů snadno nechají zmást.
[9] PU: Také bych tak nejásal! (22.07.2009, 09:10:51)
Argumenty pana profesora Bělohradského jsou samozřejmě rozumné, nicméně jejich používání poněkud zavádějící. Vytržené (nepříliš chytré)citáty novinářů s českých novin (sic!), pel mel citací významných světových veličin, to přece nelze srovnávat! Na tom stavět metodu polarizace je poněkud "odvážné". A ta mlha vůči Rusům a jejich tajným službám.... To přece nemůže myslet vážně, pan profesor!
[10] Tom: Článek jsem asi nepochopil (22.07.2009, 13:16:12)
Nevím, jestli jsem článek pana Bělohradského pochopil. Lká nad tím, že věci nejsou černobíle, jak by se mohly zdát (to má jistě pravdu), že je společnost polarizovaná v názorech na spoustu témat a obratní demagogové to ještě přiživují (to má jistě taky pravdu) a v jakýchsi náznacích pak tvrdí, že komunismus a Rusko vlastně nejsou tak špatné a nebezpečné, jak tvrdí někteří lidé. Nepochopil jsem hlavní tvrzní příspěvku. Předkládaná směsice faktů a nepoložených tvrzení nedokládají prakticky nic: Roosevelt neměl rád indiány. A co? Staví odsouzení manželů Rosenbergových za špionáž ve prospěch Ruska na roveň procesu s Miladou Horákovou?? To si snad dělá legraci? Špionáž Rosenbergových (i Ethel Rosenbergové) byla potvrzena moderní historiografií. Proces s Miladou Horákovou byl vykonstruovaný od začátku do konce &#8211; byla to justiční vražda jako z učebnice. To chce pan Bělohradský srovnávat?

Chce říci to, že polarizace, která dle něj prostupuje každé téma, tedy i téma komunismu jako ideologii a způsobu života, je příčinou toho, že on není antikomunista? Tak jsem to alespoň pochopil. No dobrá. A co je potom? Komunista také není. Takže je něco mezi tím? Jak se v tom má čtenář vyznat. Chce říci, že antikomunismus je polarizace a je zjednodušující?

Troufám si tvrdit, že antikomunismus (jakkoliv se jedná o nepřesný a zjednodušující termín) není zjednodušením, neboť ve zkratce říká, jestli vám komunismu konvenuje nebo ne. Tím, že Bělohradský v tomto svůj postoj relativizuje, patrně říká, že některé aspekty komunistické ideologie nejsou tak špatné. V tom s ním pak zásadně nesouhlasím, protože na komunistické ideologii není dobré vůbec nic.

Celkově nemohu celý článek hodnotit jinak, než jako slátaninu.


Tom
[11] krtek: tom (22.07.2009, 20:20:54)
no škoda žes ho nepochopi,on je totiž o tobě :)
[12] Radek: Článek o tomovi :-) (26.07.2009, 17:40:03)
Pan profesor napsal skvělý článek a následně se vyrojili přesně ti, o kterých napsal. Cituji Toma: "...je příčinou toho, že on není antikomunista? Tak jsem to alespoň pochopil. No dobrá. A co je potom? Komunista také není. Takže je něco mezi tím? Jak se v tom má čtenář vyznat." Přesně tenhle jednouduchý čerobílý pohled na vidění světa byl v článku popsán. Gratuluji pane Tome, k vaší jednoduchosti. Nepotřebujete zřejmě věci šedé, ale věci bílé nebo černé a to je zásadní problém vašeho myšlení.
[13] Felix: Článek o Tomovi nebo o Radkovi ? (26.07.2009, 22:21:49)
Pan profesor napsal slátaninu a pak se vyrojilo pár pochlebovačů, kteří mu nalítli na zdánlivě sofistikovaný článek!
Pan profesor nesnáší polarizaci, ale svět přeci není přepolarizovaný tím, že člověk odmítne např.nacismus (a nazve se antinacistou).. a stejně tak když odmítne komunismus (a nazve se tedy antikomunistou)..
Ostatně, Čapek nebyl žádný hlupák, když se od komunismu také distancoval!
.. Odmítnutí komunismu pane Radku není jednoduchý černobílý pohled, stejně tak, jako Váš pohled není jen šedivý, nekontrastní pohled! .. Smiřte se s tím, pane Radku, že lidé mívají na leccos jiný náhled. Odsoudit nějakou ideologii, která způsobila po celém světě spousta zla a spousta mrtvých .. i sám Váš velký profesor Bělohradský přiznává, cituji: Komunismus.. je kolonizace vlastního národa oligarchií revolucionářů, kteří se považují za nositele vyšší civilizace a civilizují barbary. A používají k tomu (v horším případě) "despotické způsoby převýchovy &#8211; koncentrační tábory, pochody smrti, organizované hladomory" !!!
V lepší případě používá komunismus metody, které jsme zažili sami v dobách "normalizace", tj. např. potlačení aktivity člověka dehonestací pojmu zisk, potlačení soukromého vlastnictví, uzavřené hranice, likvidace svobody projevu a pohybu, znemožnění svobodných voleb atd.!
Copak se dá odpor proti takové ideologii, (preferující kromě jiného diktaturu jedné sociální skupiny a nastolující vládu jedné vyvolené strany) nazvat černobílé polarizující vidění světa ? .. :o)))
Pane, ne, Vy jste se opravdu zbláznil!
.. a s Vámi i pan Bělohradský !!!! ... :o)))))))
[14] krtek: Článek o Tomovi a Felixovi (26.07.2009, 23:28:39)
Ty jsi slátanina! Bělohradský píše o tom,že ten kdo si myslí,že žije v tom nejlepším možným systému a zároveň je přesvědčenej,že ten minulej systém byl ten nejhorší možnej,je pěknej pičus,protože to prostě není pravda. Komunismus měl i dobrý stránky a levice vůbec nemusí mít se stalinismem vůbec nic společnýho a může být vysoce demokratická a stejně tak současnej kapitalismus není tak růžovej,jak se nám snaží kdekdo namluvit.V Číně vládne kapitál a je tam útlak,v USA vládne demokrat Obama,ale jejich vražedný válečný dobrodružství pokračuje... Klidně můžeš mít odpor i ke kapitalismu
[15] Václav: co je komunismus? (27.07.2009, 04:44:19)
Abychom mohli mluvit o tom co je to antikomunizmus obecně museli bychom si nejprve definovat co je to komunismus a to by bylo velmi složité. Samozřejmě že není možno odsuzovat všechny lidi a principy jež byly s myšlenkou komunizmu spojovány, jako jeden z nejlepších příkladů můžeme vidět citovaného Kunderu, který bezpochyby patří k tomu nejlepšímu současnému myšlenkovému bohatství.
Můžeme ale vidět antikomunizmus zcela konkrétně jako odpor k postojům a principům současné KSČM, což je opravdu ta sedlina která zbyla na dně poté co všechny výživné a povzbuzující látky odešly. A tento antikomunizmus bych chtěl rehabilitovat. Na druhé straně je naprostý hodnotový nihilizmus a názor že všechna politika je stejná špína.
[16] auditor Hovnis: Inzert (28.07.2009, 02:38:49)
Volte Tip ťop devět,
stranu vytůněnou šilhavým Kaďouskem a knížetem Švancnberkem
[17] chao-c: Bělohradský boduje (29.07.2009, 16:14:24)
Čím více to čtu, tím mi ten text přijde chytřeji napsaný, nemohu si pomoci. Bělohradský uvažuje jako já - jenom se dokáže vyjadřovat daleko kultivovaněji a zajímavěji a zahrnovat do textu zajímavé citace.
[18] Elektrikář na penzi.: Nejsem proti. (30.07.2009, 16:30:34)
Nemám rád lidi, kteří se zaštiťují tím, že jsou proti něčemu. Zažil jsem antifašisty, kteří si na tom tvrzení založili docela slušné korýtko. Kdo to je antikomunista? může to být stejně dobře defraudant, tunelář,zloděj, nebo i něco horšího. Člověk by se mněl vždycky profilovat tím, pro co je, než pro co není. Ostatně většinou je v tom pro co je i to pro co není obsaženo.
Ještě dvě poznámky. Čtyřicel let se u nás vykládal Marx - LENINISMUS, navíc interpretovaný Stalinem. Očištěme od Marxových teorii to bolševické a bude o čem polemizovat.
Pokud někdo vztýká KSČM její skostnatělost, měl by být rád. Kdyby v této straně převládal aspoň trochu tvůrčí duch, mohly by její preference být daleko větší, protože většinu její propagandy dělají ostatní strany, ktere nepochopily, že jedinou cestou, jak porazit komunisty je dělat to líp.
Panu Bělohorskému děkuji za článek k zamyšlení.
[19] Jaromír: Antikomunismus je jen odváděním pozornosti od skutečných problémů (02.08.2009, 10:49:56)
Všimněte si, jak v české společnosti fungují aféry....kterě jsou mimochodem málem jedna za druhou...jednou si Langer předělá kancelář a dá si tam portrét sadisty, jendou si někam vyjede Topolánek a Urban za prachy Romana, který si tím sponzoruje jak zůstat GŘ v ČEZU (sem tam přihodí i nějaký ty milióny gymnáziu Klause).....celé se to bagatelizuje jestli to jako problém je, či ne ...ale jediné, s čím se česká veřejnost vytrvale straší jsou komunisti...buď se vše svede na předlistopadový režim, nebo na komunisty současné... a když to na ně svét nejde, aféra mediálné proběhne... ale aby se od ní mohlo odstoupit, najde se alespoň nějaké obecně vděčné antikomunistické téma....stále stejné v tisících obměnách.....

Nebo se něco vytáhne na Gotta...sice je to úplně bez reálného obsahu nebo významu, ale tím že je to veřejně známá osobnost je opět o čem psát a vysílat.
Je to selhání společnosti? nebo médií? co bylo dŕív? slepice nebo vejce?
Napadají mě slova Miloše Zemana...kterého člověk mít rád může či nikoliv, ale jeho slova o novinářích byla hodně blízko pravdy....

Prostě nyní raději budeme řešit co napsal božský Karel před 50 lety, než naprostou prohnilost současných politiků.
A důvod?
No přeci antikomunismus.........a to za každou cenu.
[20] Jindřich Bílek: Co já na to (03.08.2009, 08:35:18)
Vážím si filosofů a věřím, že jejich názory jsou podložené a IQ vysoké.. Ale nelíbí se mi "zneužití" známého názvu Čapkova moudrého článku. Dále zjišťuji, že filosof Bělohradský je ve svých názorech o náboženství velmi marxistický a vůbec nechápe některé základní věci. Přitom na křesťanském základě stojí už po hodně století naše evropská civilizace, takže by mu měl věnovat studijní zájem.
Kdybych chtěl být hodně kousavý a drzý ( panu filosofovi jistě nesahám ani po paty), chtěl bych mu doporučit jako další poutavý název článku "Proč nejsem antifašistou?" Najde i tady nějakou schůdnou třetí cestičku mezi neofašisty a antifašisty? Jako že nebýt sionismu, nemusel by být problém íránské atomové hrozby, nebýt naprosté porážky fašismu, mohli jsme mít s Kanadou bezvízový styk atd. Samozřejmě je to pitomost.
Karel Čapek na jedné straně podporoval Masarykovu republiku i s jejími tehdejšími "zbohatlíky" a "hlavouny", jak je nazýval Jan Werich.(Také za první republiky byl každý, kdo dosáhl velkého majetku, pravděpodobně zločinec: vzpomeňme, jak je v Olbrachtově Anně proletářce popisován její pán domácí: zbohatl na základě jakýchsi poválečných nekalých čachrů, dnes je to to samé v modrém: zbohatlíci vznikli na základě podvodných privatizací), současně ale Čapek prosí za ubožáky, živořící na pokraji smrti, když doprovází jako novinář policejní razii v brlozích pražské chudiny.
Snažil se najít cestu pomocí morálky a slušnosti a byl nakonec "ukřižován" českou "veřejností" ve shodě s myšlenkou jednoho svého apokryfu: uprostřed mezi lotrem po pravici a lotrem po levici.
Tedy závěrem: že mne skoro denně přesvědčuje můj spolupracovník údržbář - komunista, že existuje třetí cesta, tomu se nedivím. Ale že pan filosof se bude snažit obhájit jakousi skulinu mezi komunismem a antikomunismem, tomu se divím. A že bude podobně jako autopr Anny Proletářky zastávat názor, že stát je tu jen na to, aby ochránil majetky nových podezřelých zbohatlíků, tomu se divím taky.
[21] Otaznik: Má život smysl, když došly prachy? (05.08.2009, 01:38:26)
Na to je jednoduchá odpověď. Když dojdou prachy na účet, tak má život teprv smysl, přece.
[22] admin: buhaha... (05.08.2009, 14:36:24)
[21] :*D
[23] Svo: Dík za zvěřejnění článku (06.08.2009, 10:41:57)

[24] Petr: nedorozumeni (10.08.2009, 16:52:47)
Myslím, že zdejší nesouhlasné ohlasy na článek jsou důsledkem nepochopeni termínu antikomunismus.
Proto přikládám vysvětlení přímo od Bělohradského:
"Jedním z principů hororových filmů je návrat toho, co jsme pohřbili, nebo toho, co jsme spláchli &#8211; zombie a odpad se k nám vracejí. Česká většinová mediasféra dnes pracuje se stejnou metaforou &#8211; každá kritika systému je pojednána jako spláchnutý &#8222;odpad minulosti&#8220;, který se k nám vrací. Politické komentáře postavené na tomto hororovém principu nazývám &#8222;opožděný antikomunismus&#8220; a tvrdím, že vyprazdňuje českou demokracii tím, že delegitimizuje její základní princip &#8211; střídání vlád.

Příkladem využívání hororového principu v české mediasféře budiž obálka Reflexu s Davidem Rathem, přemalovaným na Hitlera. Celý kontext případu ukazuje, že sociálnědemokratický politik nemůže nikdy být dost obezřetný, když vkročí do české mediální bažiny, pravděpodobnost, že tu bude pojednán jako &#8222;muž totality&#8220;, je vysoká. Srovnejte si původní verzi rozhovoru s verzí publikovanou a posuďte sami, zda Rath má pravdu, když píše na své webové stránce, že &#8222;(redaktorka) několik mých vět zcela zamlčela, některé záměrně akcentovala a některá má slova dokonce zcela překroutila&#8220;. Já myslím, že ano, ale i kdyby pravdu neměl, ta obálka je v rozporu s novinářskou etikou, ačkoli prý podle českých právníků je &#8222;přiměřená&#8220;!

Malé srovnání: Mirek Topolánek v debatě s podnikateli pořádané týdeníkem Euro prohlásil v roce 2005: Nečekejte ode mne nic jiného než noc dlouhých nožů!

Opravdu &#8222;odeesesácký výrok&#8220; &#8211; píšu &#8222;přiměřeně&#8220;. Ta věta by ukončila kariéru politika v každé evropské zemi, zatímco v české mediasféře se mu dostalo jen shovívavého pokárání jako ostravskému chlapci s &#8222;menším historickým vzděláním&#8220;. David Rath je přemalován na Hitlera za poznámku pravdivou, ale redakcí zkreslenou, zatímco Topolánek řekne programově &#8222;připravuji noc dlouhých nožů&#8220; a vyslouží si jen mírné napomenutí. Proti levici jsou podpásovky všech stupňů v české mediasféře dovoleny, pravice je naopak hájena, může si dovolit i &#8222;noc dlouhých nožů&#8220;."
[25] agent 007: Parta tupanů v čele s profesorem neřeší přežetí lidstva ale jejich SMRT (14.10.2009, 05:20:49)
Vy neřešíte to co národ a naše děti čeká, kam je ženete a proč, vy jak ty tupé ovce KVÁČETE NESMYSLY - selským rozumem řešte reálný stav současné společenské situace, jasně deklarujte FILISOFII pro lidské - české přežití toho MARASMU a TOTÁLNÍ DEVASTACI MORÁLKY ???? Blbnout lidi CANCAMA obecně jasnýma nic NEŘEŠÍ ?? Neumíte nic jen mlátit slámu a NÁROD je už dávno ve všech aspektech od výchovy, školy,rodiny,sociální perspektivy,vědy, státní koncepce všech ministerstev a mohu pokračovat TOTÁLNĚ v PRDELI ?? Vy nic NEŘEŠÍTE jen BLBĚ ŤÁPETE s vědomím se předvádět, nic konkretního neřešit a dále zcela jasně jen ůčelově MLŽITI ?? Vy nic nevidíte, vše je OK, samozřejmě to vnímáte jako já ale PROČ??
ONY kecy co kdo kdy a proč řekl je k ničemu??
Je třeba něco konati, když chcete pomoci a ne jen obecně COSI BLEKOTATI ??Když je pan profesor tak chytrý ať se vezme na mušku nějaký ministerstvo - udělá si analýzu toho co a jak dělá a PROČ ? A pokud je taková myslivna a uvidí tu MAFII co řeší A JAK tak zapomene na ty kecy o ničem a zjistí, že tito naši občané už dávno nejsou NAŠI(státní) ale pracují si svůj byznys a občansky nic NEŘEŠÍ ???
Naprosto bez trestních stíhání, společně se soudy, politiky,všech stran TOTÁLNĚ 1000% TUNELUJÍ STÁTNÍ a veřejné rozpočty a jen se smějí a MRZAČÍ USURPUJÍ tento NÁROD ??? To je třeba řešit, MORÁLKU, začít nový lidský POZEMSKÝ ŽIVOT a ne GENECIDU NAŠEHO NÁRODA???
A VO tom to je - vaše dlbý kecy nic NEŘEŠÍ ???
Jen jim těmi obecnými ZAKUKLENÝMI KECY POMÁHÁTE strašíte, GENERUJETE ZPOCHBŇUJETE, VŠECHNO A NIC ???
Jen tak dál - 20 let kecáte a NEVIDÍTE JAK TO DOPADLO ???
TO JE VÝSLEDEK vaši vědecké práce stejně úspěšně jak naše AKADEMIE VĚD a spol?? Vrchol OBAMA DOSTANE NOBELOVU CENU ZA MÍR ?? Ano to je jen potvrzení jak to tito profesoři v současném světě dokáží VYMYSLET ??? Tito hrobaři už dalších 20 let nám kopou HROBY ??
HITLER TO CO DĚLAL JASNĚ DEKLAROVAL ??
Vy to co děláte je stejné jak Hitler ale MOUDŘE ŤÁPETE ale děláte z hlediska cílů naprosto stejně - PROSTÝ ČLOVĚK aby přežil musí být OVCE v ohradě a čekat jen až ji někdo podojí nebo půjde do klobásů ??
[26] pavel: co já na to (09.02.2010, 22:06:20)
1) od Bělehradského bych čekal víc
2) jsem antikomunistou stejne jako antifašistou, protože si myslím, že každý slušný člověk by měl být, pokud je založením demokrat, na druhé straně než jsou tyto dve zrůdne ideologie
3) co se týče křestanství, tak tam je dost vedle
[27] jakub: ne antikomunismu jako zakaz komunistu! (25.03.2010, 23:30:39)
Chapu prof. Belehradskeho tak, ze nechce aby komunismus vymizel z nasi spolecnosti, protoze pak by demokrate usnuli na vavrinech. Demokrate potrebuji, aby komunisticke myslenky stale nekdo hlasal, aby se na nich cvicili v argumentaci, proc je demokracie jedina mozna forma vlady.A ze lide komunisty voli? To je dusledek toho, ze demokrate neumi presvedcive dokazat, proc je demokracie lepsi. Jsme odsouzeni si komunismus znovu prozit, pokud nebudeme umet dostatecne zduvodnit vyhodnost demokratickeho usporadani a zhoubne dusledky komunismu.
[28] krtek: 123456789 (26.03.2010, 22:49:30)
1) není to Bělehradský,ale Bělohradský
2) komunismus i demokracie tu byly naposledy někdy v pravěku.

Zjistěte si co ty věci znamenají,ať nemusíte psát kraviny.
[29] Pidluke: Zákaz komunistů? A co zákazat rovnou levici? (29.03.2010, 14:55:12)
Antikomunismus je "pravicová" rétorika, která má zastřít problémy kapitalistického systému. Ty problémy reálně existují, ale "přesvědčení pravičáci" je raději svalují na "komunisty", protože si nechtějí přiznat, že jejich vlastní ideologie není tak všeobecně platná, jak si namlouvali. Na deklasovaný komunistický systém se to ale svaluje velmi snadno.
Latentní povědomí "pravičáků" o chybách vlastního systému vystupuje na porvch v okamžiku, kdy se mluví o levici, která přece jen nabízí mírnou alternativu k systému. Snahy o to, aby chudí nebyli až tolik dehonestovaní, "pravičáka" nažhaví do stádia, v němž začně například sociální demokraci předhazovat jakési Stalinovy záměry. Je to sice úplný nesmysl, v demokratických státech socdem dlouhodobě normálně funguje a podílí se na vládách, ale přání je prostě otcem myšlenky. Pravičák má pak nepřekonatelnou tendenci dokázat, že pomáhat slabším je pokus o svržení demokracie, takže nejlepší by asi bylo zakázat levici. Je to čistý projev vnitřní frustrace z pocitu, že ten trh nepracuje tak ideálně, jak básnil třeba VK.
K chybám systému - je zajímavé, že o nich každý ví a nikdo s nimi nic nedělá. Jen namátkou:
Totální rozvrat morálky následkem rozkradení státu v kamarádčovském systému. Propady rozpočtu způsobené privatizací státních monopolů a předraženými státními zakázkami dohozenými kamarádům nebo podplácejícím.
V globálním měřítku - koncentrace většiny bohatství v rukou stále menšího procenta lidí a chudnutí nejchudších, nemravné vykořišťování rozvojových zemí, odtržení globálních elit od zbytku lidstava a jejich vyvázání se z vlivu národních států a vlivu politických reprezentací, což v konečném důsledku povede k jejich převzetí moci nad globálním světem, a to i de jure.
[30] simonides: a proč nejste liberálové (05.05.2010, 20:19:19)
[31] simonides: dodatek (05.05.2010, 21:14:18)
[32] Lubos: (18.05.2010, 11:37:53)
Antikomunismus??? Jednou přijde doba, kdy se bude válčit proti demokracii... :)
[33] Kolumbo: Nedalo by se (30.09.2010, 12:48:35)
totéž uveřejnit pod ještě údernějším názvem "Proč nejsem antifašistou"? Antikomunista je přece člověk, který odmítá jak metody, tak cíle komunistů a ani nemusí být tak militantní jako je třeba "Antifa". Jinak se v článku objevilo mnoho pozoruhodných tezí. Třeba že "Laboratoří totalitarismu byl kolonialismus". A to jak? Arabská expanze do Afriky byla taky "kolonialismem", ne? A že boj proti indiánským národům byl Hitlerovi vzorem? Hitlerovi byla vzorem i péče o zdraví národa, otužování, nekuřáctví, vegetariánství a zbožštění Přírody. Pod tímto úhlem pohledu jsou největším nebezpečím dneška zelení, ekologičtí aktivisté a militantní nekuřáci. A dnešní morálka že je sebezotročením? Sebezotročením je přijmout přístup levice a pokorně akceptovat myšlenku, že společnost je víc než jedinec. A pokrok je nonsens. Když se první společenství lovců a sběračů rozhodla usadit, protože jich bylo příliš mnoho, nijak si z hlediska jednotlivce nepomohla - jen to umožnilo větší hustotu obyvatel a "mocnější" kmen. Cesta zpátky se zavřela. Pravěký lovec byl vlastně "bohatší" než dnešní milionář, protože lidí na planetě bylo tehdy míň než je dnes milionářů, a dnešní milionář, ať má co chce, se přece musí dělit o životní prostor s miliardami "chudých".
[34] Kolumbo: Proč lidi volí komunisty? (30.09.2010, 13:01:29)
Nemyslím si že proto, že demokraté neumí lidi přesvědčit že je demokracie lepší. To byste musel taky tvrdit, že lidi loupí a vraždí, protože je ostatní nedokáží přesvědčit, že peníze je výhodnější získat prací než krádeží a pokud vás někdo rozčilí je lepší dát při k soudu než dotyčného třísknout sekerkou. V tomhle případě ale nepočítám s tím, že byste chtěl věc řešit vysvětlováním. S komunismem nemám problém, konečně není tu zakázán a každý, kdo jej chce realizovat tak může učinit se svými přáteli. Dokonce by ani nemuseli platit skoro žádné daně /jako družstvo by nevykázali zdanitelné příjmy/. Na komunismu mi vadí, že jeho propagátoři chtějí do svých plánů zahrnout i moji maličkost. Já je ke štěstí nepotřebuju.
[35] Konrád: Pro Kolumba (30.09.2010, 13:27:18)
Toto je kvalitní názor! Tleskám...
[36] krtek: mmjmrt (01.10.2010, 03:11:31)
Na kapitalismu mi vadí, že jeho propagátoři do svých plánů zahrnuli i moji maličkost. Já ho ke štěstí nepotřebuju.
[37] Slavoj Tomeček: Opět dobrý výkon sofistiky (07.10.2010, 17:30:51)
Pan Bělohradský je v současnosti jedním z nejlepších sofistů na naší intelektuální scéně. Předvádí to v každé své knize, článku či rozhovoru. Jsem rád, že některé z reakcí na tento článek svědčí o existenci lídí, kteří se nenechají zmást bezduchými rétrickými obraty, demagogií, překrucováním významu slov apod.
Ke všem inteligentním kritikám bych dodal ještě toto. Všimněte si, že celý článek je postaven na základní polarizaci, kterou nám chce vnutit sám Bělohradský. Nejsem anitkomunista, protože jsem liberál. Jinými slovy. Kdo je antikomunistou, musí být proti svobodě a tedy antiliberálem.
Je to samozřejmě naprostý nesmysl. Přestaňme už konečně s nálepkováním. Jestliže chceme vést racionální debatu o neduzíc tohoto světa, bavme se o podstatě problémů (Marx tyto broblémy viděl jasněji než většina lidí v jeho době) a návrzích jejich řešení (většina řešení navrhovaná Marxem, nebo lidmi, kteří z něj vycházeli vede podle mne ke vzniku ještě horšího stavu) - a z hlediska věcné argumentace pravda je vždy pravdou, ať už ji říká fašista, komunista, liberál, nebo kapitalista. A mýlit se může také každý z nich. Pokud se ale začneme odvolávat na ideologie, náboženská dogmata nebo jiné domněle věčné pravdy, je po racionální argumentaci veta.
A veškerá racionální argumentace končí v okamžiku, kdy mi někdo oznámí, že se jezdí do Moskvy učit, jak mi zakroutit krkem.
A ještě malá pouznámka ohledně morálky. V moderní společnosti neexistuje a ani nemůže existovat jedna morálka. Pokud někomu chceme vtloukat do hlavy morálku, pak to znamená, že buď ještě žádnou nemá, a pak je to zřejmě malé dítě, nebo má morálku jinou, než je ta, o jejíž správnosti jsme přesvědčeni. Ale morálka není nic jného než soubor pravidel, která umožňují za určitých okolností vzájemné soužití a řešení problémů tohoto soužití bez použití násilí. Zároveň však může být i zdrojem konfliktů a vést k násilí a to zvlášt v případě střetu neslučitelných morálích systémů. Násilí dnes vidíme především tam, kde lidé nemohu, nebo nechtělí nalézt společené principy, které by jim umožnily vyřešit stávající problémy a konflikty a zabránit vzniku nových.
Nebo znáte ještě jinou alternativu k řešení konfliktů, než je vzájemná dohoda nebo násilná konfrontace končící buď vzájemným zničením, nebo podrobením?
[38] torst: ? (11.07.2011, 13:19:31)
V.B. má pravdu, že žijeme v době, kdy se problémy zbytečně vyhrocují do buď/a nebo. Zaplať Bůh za každou takovou reflexi. Jistě, i komunistické a nacistické zločiny měly své "zrcadlo" v historii demokratických států. Nicméně neochota rozlišovat menší a větší zlo a zarputilá snaha relativizovat vše, co relativizovat jde, mi přijde už taky trochu passé. A jestliže byly tyto postmoderní tanečky v módě ještě před 20 - 30 lety, myslím, že dnes už bychom mohli být trochu dál. Ale děkuji za kritickou analýzu funkce katolické církve v historii. S tou jsem zcela zajedno.
[39] Lance: (21.07.2011, 17:42:44)
Jako komunista musím říct, že článek byl hezký, ale čekal bych od pana Bělohradského větší sociální ponor a rozbor, ale jinak velice zajímavý článek.
[40] volani.webnode.cz: (09.02.2012, 02:12:48)
Pro 24.
Jaká media to sleduješ?
Deník referendum a nebo blisty to asi nebudou že? .)
[41] volani.webnode.cz: (09.02.2012, 02:34:23)
pro 25.
A co jste udělal vy?
Já si "kecy" rád přečtu/poslechnu.

"HITLER TO CO DĚLAL JASNĚ DEKLAROVAL ??"
Jsou tam otazníky, takže doporučím tenhle film: http://www.csfd.cz...95-mein-kampf/
Nevím jak je věrohodný.

Ty velké písmenka píšete proč? Máte špatnou klávesnici a blbne vám caps lock ?
[42] volani.webnode.cz: (09.02.2012, 02:30:21)
Pro 37. "Přestaňme už konečně s nálepkováním"
Nejsou ale už samotná slova (ba dokonce myšlenky ve "slovech" nálepkami?
[43] Theodor: Odpověď Leo Pavláta na ČRo (23.02.2012, 17:12:12)
Viz "Ateistům s láskou", ČRo Rádio Česko, 6.8.2009
http://www.rozhlas.cz...rava/616634
Skvělá! - A to říkám jako ve věcech náboženských praktický bezbožník a teoretický pochybovač.